Search result for

airline

(76 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airline-, *airline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airline[ADJ] โดยเครื่องบิน
airline[N] สายการบิน
airliner[N] สายการบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airliner(แอร์ ไล' เนอะ) n. สายการบิน (airroute)
hairlinen. เส้นผม,เส้นเขียนลายมือ,เส้นคม,แบบเส้นคม,การเย็บอย่างละเอียด,ข้อแตกต่างที่เล็กน้อยมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
airline(n) สายการบิน
airliner(n) เครื่องบินโดยสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airlinerเครื่องบินของสายการบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน [TU Subject Heading]
Airlinesสายการบิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\pos(194,215)}of airline peanuts and diet soda.ด้วยถั่วบนเครื่องบินกับน้ำอัดลมแบบไดเอท Dying Changes Everything (2008)
I'm not trying to challenge any findings or put the airliner on the spot.ฉันไม่ได้พยายามท้าทายหาคำตอบ หรือโยนทั้งหมดให้สายการบิน Passengers (2008)
I spoke to a man at the airline, and he seemed pretty annoyed by this theory.ฉันได้คุยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสายการบิน,และ ดูเขาไม่ค่อยชอบใจกับทฤษฏีนี้นัก Passengers (2008)
I think he's with airlines. They've been monitoring us.ผมว่าเขาเป็นคนของสายการบิน เขาเฝ้าดูพวกเราอยู่ Passengers (2008)
I don't think the airline is after you, okay?ฉันก็ไม่คิดว่าทางสายการบิน ตามหาคุณอยู่นะ? Passengers (2008)
Two men, actually. Arkin from the airline... and another one, one of them thinks..จริงๆแล้วสองคน, อาร์กินจากสายการบิน.. Passengers (2008)
Norman, he thinks the other one is from the airline, and...นอร์แมน,เขาคิดว่าเป็นอีกคน ของสายการบิน,และ.. Passengers (2008)
I think the airline is targetting the passengers.ฉันคิดว่าทางสายการบินกำลัง ตั้งเป้าไปที่พวกผู้โดยสาร Passengers (2008)
I'm an attorney for oceanic airlines.ผมเป็นทนายความของ สายการบินโอเชี่ยนนิค The Beginning of the End (2008)
Well, let's check the airlines, match her name againstดีเลย เช็คสายทุกการบินซิ มีชื่อเธอหรือเปล่า Eagles and Angels (2008)
This is the American Airlines...นี่ นี่คือบัตรที่ว่าของสายการบิน อเมริกันแอร์ไลน์... Up in the Air (2009)
This is your final boarding call for American Airlines Flight 3972 to Chicago.นี่คือประกาศเรียกครั้งสุดท้าย จากอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน 3972 เดินทางไปชิคาโก Up in the Air (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airlineA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
airlineA jet airliner does not admit of careless handling.
airlineA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
airlineAs soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.
airlineBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
airlineLately the discount airline ticket system has gotten so complicated that there's a lot about it I can't figure out.
airlineMy sister got a job with an airline company and became a flight attendant.
airlineNow, you ask me if I've flown a major airline.
airlineThe pilot of an airliner is responsible for the safety of passengers.
airlineThese blue lines correspond to airlines.
airlineThey are a good airline to fly with.
airlineTo fly big passenger airliners calls for long training and experience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการบิน[N] airline industry, Count unit: วงการ
สายการบิน[N] airline, See also: airway, Example: ปัจจุบันผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางของสายการบินได้ทางคอมพิวเตอร์, Count unit: สายการบิน, สาย, Thai definition: บริษัทที่ทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารหรือสิ่งของทางอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาย[n.] (sāi) EN: [classifier : roads ; canals, waterways ; belts ; necklaces ; ropes ; airlines]   FR: [classificateur : routes ; canaux, cours d'eau ; ceintures ; colliers ; cordes ; companies aériennes]
สายการบิน[n.] (sāikānbin) EN: airline ; airline company ; carrier   FR: compagnie aérienne [f] ; transporteur aérien [m]
สายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Amērikan Aēlai) EN: American Airlines   FR: American Airlines [f]
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Chaina Aēlai) EN: China Airlines   FR: China Airlines [f] ; China [f]
สายการบินเอเซียน่าแอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Ēsīanā Aēlain) EN: Asiana Airlines   FR: Asiana Airlines
สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Ēthiōpīen Aēlai) EN: Ethiopian Airlines   FR: Ethiopian Airlines
สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Fillipin Aēlai) EN: Philippines Airlines   FR: Philippines Airlines
สายการบินแห่งชาติ[n. exp.] (sāikānbin haengchāt) EN: national airline   FR: compagnie aérienne nationale [f]
สายการบินคอนติเนนตัลแอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Khøntinēntal Aēlai) EN: Continental Airlines   FR: Continental Airlines
สายการบินนานาชาติ[n. exp.] (sāikānbin nānāchāt) EN: international airline   FR: compagnie aérienne internationale [f] ; compagnie internationale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRLINE    EH1 R L AY2 N
AIRLINER    EH1 R L AY2 N ER0
AIRLINES    EH1 R L AY2 N Z
AIRLINE'S    EH1 R L AY2 N Z
AIRLINERS    EH1 R L AY2 N ER0 Z
AIRLINES'    EH1 R L AY2 N Z
AIRLINER'S    EH1 R L AY2 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airline    (n) (e@1 l ai n)
airliner    (n) (e@1 l ai n @ r)
airlines    (n) (e@1 l ai n z)
airliners    (n) (e@1 l ai n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesetz zur Entregulierung des Inland-FlugverkehrsAirline Deregulation Act of 1978 [Add to Longdo]
Luftfahrtsindustrie {f}airline industry [Add to Longdo]
Luftverkehrslinie {f} | Luftverkehrslinien {pl}airline | airways [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアライン[, earain] (n) airline [Add to Longdo]
オープンスカイ[, o-punsukai] (n) airline deregulation policy (wasei [Add to Longdo]
キャセイ[, kyasei] (n) Cathay (Airline); (P) [Add to Longdo]
グランドホステス[, gurandohosutesu] (n) female airline staff working at airports (wasei [Add to Longdo]
ノースウエスト[, no-suuesuto] (n) Northwest (airline) [Add to Longdo]
ルフトハンザ[, rufutohanza] (n) Deutsche Lufthansa (German airlines); (P) [Add to Longdo]
格安航空券[かくやすこうくうけん, kakuyasukoukuuken] (n) discount airline ticket; (P) [Add to Longdo]
額際[ひたいぎわ, hitaigiwa] (n) the hairline [Add to Longdo]
共同運航;共同運行[きょうどううんこう, kyoudouunkou] (n) code-sharing (e.g. airlines); joint operation [Add to Longdo]
航空会社[こうくうがいしゃ, koukuugaisha] (n) airline company [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班机[bān jī, ㄅㄢ ㄐㄧ, / ] airliner; airplane; plane [Add to Longdo]
航徽[háng huī, ㄏㄤˊ ㄏㄨㄟ, ] airline emblem; travel company seal [Add to Longdo]
航空公司[háng kōng gōng sī, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] airline; airline company [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Air \Air\ ([^a]r), n. [OE. air, eir, F. air, L. a["e]r, fr. Gr.
   'ah`r, air, mist, for 'a[digamma]hr, fr. root 'a[digamma] to
   blow, breathe, probably akin to E. wind. In sense 10 the
   French has taking a meaning fr. It. aria atmosphere, air, fr.
   the same Latin word; and in senses 11, 12, 13 the French
   meaning is either fr. L. aria, or due to confusion with F.
   aire, in an older sense of origin, descent. Cf. {A["e]ry},
   {Debonair}, {Malaria}, {Wind}.]
   1. The fluid which we breathe, and which surrounds the earth;
    the atmosphere. It is invisible, inodorous, insipid,
    transparent, compressible, elastic, and ponderable.
    [1913 Webster]
 
   Note: By the ancient philosophers, air was regarded as an
      element; but modern science has shown that it is
      essentially a mixture of oxygen and nitrogen, with a
      small amount of carbon dioxide, the average proportions
      being, by volume: oxygen, 20.96 per cent.; nitrogen,
      79.00 per cent.; carbon dioxide, 0.04 per cent. These
      proportions are subject to a very slight variability.
      Air also always contains some vapor of water.
      [1913 Webster]
 
   2. Symbolically: Something unsubstantial, light, or volatile.
    "Charm ache with air." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He was still all air and fire. [Air and fire being
    the finer and quicker elements as opposed to earth and
    water.]                   --Macaulay
    .
    [1913 Webster]
 
   3. A particular state of the atmosphere, as respects heat,
    cold, moisture, etc., or as affecting the sensations; as,
    a smoky air, a damp air, the morning air, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. Any a["e]riform body; a gas; as, oxygen was formerly
    called vital air. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   5. Air in motion; a light breeze; a gentle wind.
    [1913 Webster]
 
       Let vernal airs through trembling osiers play.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Odoriferous or contaminated air.
    [1913 Webster]
 
   7. That which surrounds and influences.
    [1913 Webster]
 
       The keen, the wholesome air of poverty.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   8. Utterance abroad; publicity; vent.
    [1913 Webster]
 
       You gave it air before me.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. Intelligence; information. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.)
     (a) A musical idea, or motive, rhythmically developed in
       consecutive single tones, so as to form a symmetrical
       and balanced whole, which may be sung by a single
       voice to the stanzas of a hymn or song, or even to
       plain prose, or played upon an instrument; a melody;
       a tune; an aria.
     (b) In harmonized chorals, psalmody, part songs, etc.,
       the part which bears the tune or melody -- in modern
       harmony usually the upper part -- is sometimes called
       the air.
       [1913 Webster]
 
   11. The peculiar look, appearance, and bearing of a person;
     mien; demeanor; as, the air of a youth; a heavy air; a
     lofty air. "His very air." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. Peculiar appearance; apparent character; semblance;
     manner; style.
     [1913 Webster]
 
        It was communicated with the air of a secret.
                          --Pope.
     [1913 Webster]
 
   12. pl. An artificial or affected manner; show of pride or
     vanity; haughtiness; as, it is said of a person, he puts
     on airs. --Thackeray.
     [1913 Webster]
 
   14. (Paint.)
     (a) The representation or reproduction of the effect of
       the atmospheric medium through which every object in
       nature is viewed. --New Am. Cyc.
     (b) Carriage; attitude; action; movement; as, the head of
       that portrait has a good air. --Fairholt.
       [1913 Webster]
 
   15. (Man.) The artificial motion or carriage of a horse.
     [1913 Webster]
 
   Note: Air is much used adjectively or as the first part of a
      compound term. In most cases it might be written
      indifferently, as a separate limiting word, or as the
      first element of the compound term, with or without the
      hyphen; as, air bladder, air-bladder, or airbladder;
      air cell, air-cell, or aircell; air-pump, or airpump.
      [1913 Webster]
 
   {Air balloon}. See {Balloon}.
 
   {Air bath}.
     (a) An apparatus for the application of air to the body.
     (b) An arrangement for drying substances in air of any
       desired temperature.
 
   {Air castle}. See {Castle in the air}, under {Castle}.
 
   {Air compressor}, a machine for compressing air to be used as
    a motive power.
 
   {Air crossing}, a passage for air in a mine.
 
   {Air cushion}, an air-tight cushion which can be inflated;
    also, a device for arresting motion without shock by
    confined air.
 
   {Air fountain}, a contrivance for producing a jet of water by
    the force of compressed air.
 
   {Air furnace}, a furnace which depends on a natural draft and
    not on blast.
 
   {Air line}, a straight line; a bee line. Hence
 
   {Air-line}, adj.; as, air-line road.
 
   {Air lock} (Hydr. Engin.), an intermediate chamber between
    the outer air and the compressed-air chamber of a
    pneumatic caisson. --Knight.
 
   {Air port} (Nav.), a scuttle or porthole in a ship to admit
    air.
 
   {Air spring}, a spring in which the elasticity of air is
    utilized.
 
   {Air thermometer}, a form of thermometer in which the
    contraction and expansion of air is made to measure
    changes of temperature.
 
   {Air threads}, gossamer.
 
   {Air trap}, a contrivance for shutting off foul air or gas
    from drains, sewers, etc.; a stench trap.
 
   {Air trunk}, a pipe or shaft for conducting foul or heated
    air from a room.
 
   {Air valve}, a valve to regulate the admission or egress of
    air; esp. a valve which opens inwardly in a steam boiler
    and allows air to enter.
 
   {Air way}, a passage for a current of air; as the air way of
    an air pump; an air way in a mine.
 
   {In the air}.
     (a) Prevalent without traceable origin or authority, as
       rumors.
     (b) Not in a fixed or stable position; unsettled.
     (c) (Mil.) Unsupported and liable to be turned or taken
       in flank; as, the army had its wing in the air.
 
   {on the air}, currently transmitting; live; -- used of radio
    and television broadcasts, to indicate that the images and
    sounds being picked up by cameras and microphones are
    being broadcast at the present moment.
 
   Note: In call-in programs where individuals outside a radio
      or television studio have telephoned into the station,
      when their voice is being directly broadcast, the host
      of the program commonly states "You're on the air." as
      a warning that the conversation is not private.
 
   {To take air}, to be divulged; to be made public.
 
   {To take the air}, to go abroad; to walk or ride out.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 airline \air"line`\
   an organization, usually commercial or governmental,
   providing transportation by airplane for freight or
   passengers. The term includes the organization, its
   personnel, equipment and other properties, such as approved
   air routes.
   [PJC.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airline
   n 1: a hose that carries air under pressure [syn: {airline},
      {air hose}]
   2: a commercial enterprise that provides scheduled flights for
     passengers [syn: {airline}, {airline business}, {airway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top