ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airliner

EH1 R L AY2 N ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airliner-, *airliner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airliner[N] สายการบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airliner(แอร์ ไล' เนอะ) n. สายการบิน (airroute)

English-Thai: Nontri Dictionary
airliner(n) เครื่องบินโดยสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airlinerเครื่องบินของสายการบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This bulletinjust handed to me. Stricken airliner approaching Chicago.ผมเพิ่งได้รับรายงานข่าวนี่ สายการบินกำลังไปถึงชิคาโก Airplane! (1980)
We fly along the same northeast route every commercial airliner bound for Los Angeles does.เราบินเส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกสายการบินที่จะไปแอลเอจะใช้เส้นทางนี้ Tabula Rasa (2004)
Remember those joggers who were trying to blow up the airliners by sneaking liquids through security and combining them onboard?จำไอ้พวกโง่ที่พยายามจะระเบิดเครื่องบิน โดยการลักรอบเอากรดของเหลว ขึ้นไปบนเครื่องได้มั้ย Transporter 3 (2008)
I'm not trying to challenge any findings or put the airliner on the spot.ฉันไม่ได้พยายามท้าทายหาคำตอบ หรือโยนทั้งหมดให้สายการบิน Passengers (2008)
There's a commercial airliner Flying from l.A. To guam--นี่เป็นเส้นทางการบิน บินจากแอลเอไปกวม Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Like one you have on an airliner?เหมือนกับเก้าอี้เครื่องบินที่คุณเคยนั่ง No Más (2010)
- They can transport an airliner 2,000 milesพวกเขาสามารถขนย้ายสายการบิน 2000 ไมล์ A Matter of Life and Death (2010)
We can move an airliner a few thousand miles away, but we have nowhere near the capabilities of being able to transport everyone all the way home.เราย้ายเครื่องบินหลายพันไมล์ได้ แต่เรายังไม่สามารถ ที่จะขนส่งทุกคน I Know Who You Are (2010)
I mean, from here, they could shoot down a commercial airliner, or start a war.ฉันหมายถึง จากที่นี่ พวกเราสามารถจะยิงไปยังสายการบินพาณิชย์ หรือเริ่มสงคราม Dead to Rights (2013)
That's a commercial airliner, Fyers.นั้นมันสายการบินพาณิชย์นะไฟเออร์ Darkness on the Edge of Town (2013)
When the island militia attempted to down a commercial airliner...เมื่อพวกทหารบนเกาะนั่น ตั้งใจที่จะยิงเครื่องบินให้ตก Arrow: Year One (2013)
This is a list of every commercial airliner, private jet, sea plane, and, I'm not kidding, hot air balloon that took off from Corto Maltese this past year.นี่คือรายชื่อของทุกสายการบิน และไม่ได้ล้อเล่นนะ บอลลูน ที่เอามาจากที่คอร์โต มอลทีส ปีที่แล้ว The Climb (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airlinerA jet airliner does not admit of careless handling.
airlinerA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
airlinerBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
airlinerThe pilot of an airliner is responsible for the safety of passengers.
airlinerTo fly big passenger airliners calls for long training and experience.

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRLINER    EH1 R L AY2 N ER0
AIRLINERS    EH1 R L AY2 N ER0 Z
AIRLINER'S    EH1 R L AY2 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airliner    (n) ˈɛəʴlaɪnər (e@1 l ai n @ r)
airliners    (n) ˈɛəʴlaɪnəz (e@1 l ai n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班机[bān jī, ㄅㄢ ㄐㄧ, / ] airliner; airplane; plane, #24,716 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
超音速旅客機[ちょうおんそくりょかくき, chouonsokuryokakuki] (n) supersonic airliner (i.e. the Concorde) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  airliner
      n 1: a commercial airplane that carries passengers

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top