ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acrobatic

AE2 K R AH0 B AE1 T IH0 K   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acrobatic-, *acrobatic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acrobatic[ADJ] ซึ่งเล่นต่อตัว, See also: เกี่ยวกับกายกรรม
acrobatics[N] ศิลปการแสดงกายกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrobatic(แอคโรแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกายกรรม
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)

English-Thai: Nontri Dictionary
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrobaticsกายกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A Corsac, Renouned for their infesible acrobatic abilities,A CORSAC with acrobat skills and an awareness of the assassin. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acrobaticHe can do the most amazing acrobatics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาหี่[N] acrobatics, See also: magic or gymnastic performance showing in various places, Example: ปาหี่ คือการแสดงพลกรรมเพื่ออวดสรรพคุณของกอเอี๊ยะ ขี้ผึ้งวิเศษบำบัดฟกช้ำ, Thai definition: การแสดงกลหรือกายกรรมของนักแสดงเร่ร่อน
ไม้ลอย[N] acrobatics, See also: tumbling, aerobatics, Example: ในงานพิธีคราวนี้มีการเล่นไม้ลอยด้วย, Thai definition: ชื่อการเล่นมีหกคะเมนบนปลายไม้ในงานพิธีใหญ่
กายกรรม[N] gymnastics, See also: acrobatics, Example: เพราะเล่นกายกรรมทุกวันเขาจึงหลังอ่อน, Thai definition: การแสดงความแข็งแรงและยืดหยุ่นของร่างกายโดยการเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น
โลดโผน[ADV] acrobatically, See also: thrilling, breathtaking, exciting, Syn. น่าหวาดเสียว, Example: คุณยายเตือนน้องของฉันบ่อยๆ ว่าอย่าเล่นโลดโผนนัก เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai definition: อย่างน่าหวาดเสียวต่ออันตราย
โลดโผน[ADV] acrobatically, See also: thrilling, breath taking, exciting, Syn. น่าหวาดเสียว, Example: คุณยายเตือนน้องของฉันบ่อยๆ ว่าอย่าเล่นโลดโผนนัก เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai definition: อย่างน่าหวาดเสียวต่ออันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อยโหน[v.] (høihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics   FR: se balancer suspendu
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)   FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m]
คณะกายกรรม[n. exp.] (khana kāiyakam) EN: acrobatic troup   FR: troupe acrobatique [f]
โลดโผน[v.] (lōtphōn) EN: skip ; dance ; perform acrobatics   
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: acrobatic ; far-fetched ; fancy   FR: sophistiqué ; acrobatique (fig.)
โลดโผน[adv.] (lōtphōn) EN: acrobatically   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACROBATIC AE2 K R AH0 B AE1 T IH0 K
ACROBATICS AE2 K R AH0 B AE1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acrobatic (j) ˌækrəbˈætɪk (a2 k r @ b a1 t i k)
acrobatics (n) ˌækrəbˈætɪks (a2 k r @ b a1 t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂技[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, / ] acrobatics, #17,417 [Add to Longdo]
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, / ] acrobatics; jugglery; cheap trick; game, #25,408 [Add to Longdo]
武打[wǔ dǎ, ㄨˇ ㄉㄚˇ, ] acrobatic fighting in Chinese opera or dance, #32,875 [Add to Longdo]
杂戏[zá xì, ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ, / ] acrobatics; entertainment at folk festival [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
アクロバット[, akurobatto] (n) (1) acrobat; (2) acrobatics; (P) [Add to Longdo]
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist [Add to Longdo]
アクロバットダンス[, akurobattodansu] (n) acrobatic dance [Add to Longdo]
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
アクロバティック;アクロバチック[, akurobateikku ; akurobachikku] (adj-na) acrobatic [Add to Longdo]
曲飲み[きょくのみ, kyokunomi] (n) drinking while doing an acrobatic stunt [Add to Longdo]
曲技[きょくぎ, kyokugi] (n) acrobatic feats [Add to Longdo]
曲技飛行[きょくぎひこう, kyokugihikou] (n,vs) acrobatic flying; aerobatics [Add to Longdo]
曲芸[きょくげい, kyokugei] (n) acrobatics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acrobatic \Ac`ro*bat"ic\, a. [Cf. F. acrobatique.]
   Pertaining to an acrobat.
   [1913 Webster] -- {Ac`ro*bat"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acrobatic
   adj 1: vigorously active; "an acrobatic dance"; "an athletic
       child"; "athletic playing"; "gymnastic exercises" [syn:
       {acrobatic}, {athletic}, {gymnastic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top