ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exciting

IH0 K S AY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exciting-, *exciting*, excit
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exciting(adj) ที่น่าตื่นเต้น, See also: ที่เป็นสาเหตุให้ตื่นเต้น, ที่ทำให้ตื่นเต้น, Syn. arousing, stimulating, stirring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exciting(เอคไซ'ทิง) adj. ซึ่งทำให้ตื่นเต้น, น่าตื่นเต้น, เร้าอารมณ์, Syn. rousing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exciting causeเหตุเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This howling is the most exciting thing I've ever heardซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวนนี้คือ exciting thing ส่วนมาก ที่ฉัน'ได้เคยได้ยิน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I don't hear any exciting news.ฉัน ไม่ได้ยิน ข่าวที่น่าตื่นเต้น ใด ๆ I Spit on Your Grave (1978)
I'll bet exciting things happen all the time down there.ฉันว่าเรื่องตื่นเต้นต้องเกิดขึ้น ที่นั่นตลอดเวลาแน่ๆ Airplane! (1980)
You're incapable of exciting me, Steel, except as an anthropological curiosity.ฉันไม่ตื่นเต้นหรอก สตีล ก็แค่ anthropological curiosity Day of the Dead (1985)
Homer... when you walked into this tent, it was the most exciting moment of my life.ตอนที่คุณเดินเข้ามาในเต็นท์นี้ มันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตฉัน Spies Like Us (1985)
Yes. Hong Kong is an exciting city.ใช่ ฮ่องกงเป็นเมืองที่น่าตื่นเต้น Bloodsport (1988)
He was an exciting guy.เขาเป็นผู้ชายน่าค้นหา Goodfellas (1990)
Now, tell me, what is the most exciting thing that ever happened to you?เอาล่ะ ไหนบอกฉันสิว่าสิ่งที่ น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตที่เกิดขึ้นกับคุณคืออะไรคะ Mannequin: On the Move (1991)
In that case, it isn't really exciting unless you're guilty.ในกรณีนั้น มันคงไม่ตื่นเต้น ถ้าคุณไม่มีความผิด Basic Instinct (1992)
So stay tuned for more exciting coverage of the opening ceremonies... of the 15th Winter Olympiad from Calgary, Alberta, Canada.เพราะฉะนั้นอย่าไปไหน ตามติดความตื่นเต้นของพิธีเปิด... การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 15 จาก คาลการี่ อาลเบอร์ทา ประเทศแคนาดา Cool Runnings (1993)
Exciting competition for the next three days.สำหรับการแข่งขัน อันน่าตื่นเต้น 3 วันนี้ Cool Runnings (1993)
- isn't it more, uh, exciting when you don't have permission?- ไม่ได้มันมากขึ้นเอ่อน่าตื่นเต้นเมื่อคุณไม่ได้รับสิทธิ์? Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excitingEverything was exciting to me when I visited Spain for the first time.
excitingHe has written a number of exciting detective stories.
excitingHe told us a very exciting story of adventure.
excitingIce hockey is an exciting sport.
excitingI found the game very exciting.
excitingI found this film very exciting.
excitingIf was a really exciting baseball game.
excitingIf we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.
excitingIf you give it a try you will find this game very exciting.
excitingI had never seen such an exciting baseball game before.
excitingI had never seen such an exciting rugby match as one I saw yesterday.
excitingI'll be glued to the TV tonight watching a really exciting program.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระทึกขวัญ(adj) thrilling, See also: exciting, sensational, stirring, Syn. ตื่นเต้น, Example: เหตุการณ์ระทึกขวัญยังอยู่ในห้วงความคิดของผมตลอด แม้เวลาจะผ่านไปเป็นปีๆ แล้ว
โลดโผน(adj) thrilling, See also: exciting, sensational, gripping, riveting, stirring, Syn. ผาดโผน, Example: พล.อ.ชาติชายชุณหะวัณถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ปิดฉากเส้นทางชีวิตที่โลดโผนผ่านการต่อสู้อย่างโชกโชน, Thai Definition: ที่แปลกผิดธรรมดา
ครึกโครม(adj) sensational, See also: exciting, Example: คดีนี้กลายเป็นคดีครึกโครมที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างยิ่ง, Thai Definition: เป็นที่เล่าลือกันแพร่หลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลดโผน[lōtphōn] (adj) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil  FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
น่าตื่นเต้น[nāteūnten] (adv) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled  FR: excitant ; troublant
ตื่นเต้น[teūnten] (adj) EN: exciting ; anxious  FR: excitant ; anxieux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCITING IH0 K S AY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exciting (v) ˈɪksˈaɪtɪŋ (i1 k s ai1 t i ng)
excitingly (a) ˈɪksˈaɪtɪŋliː (i1 k s ai1 t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使兴奋[shǐ xīng fèn, ㄕˇ ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, 使 / 使] exciting; to excite [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erregerstrom { m }exciting current [Add to Longdo]
aufregend { adj } | aufregender | am aufregendstenexciting | more exciting | most exciting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もしそれが興奮させなかったら[もしそれがこうふんさせなかったら, moshisoregakoufunsasenakattara] (exp) If it was not exciting [Add to Longdo]
エキサイティング[ekisaiteingu] (adj-na, n) exciting; (P) [Add to Longdo]
エキサイティングゲーム[ekisaiteinguge-mu] (n) exciting game [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[harahara (P); harahara] (adv, vs, adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled [Add to Longdo]
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp, adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain) [Add to Longdo]
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting [Add to Longdo]
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na, n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P) [Add to Longdo]
躍り[おどり, odori] (n) leaping; jumping; spring; exciting; (P) [Add to Longdo]
誘因[ゆういん, yuuin] (n) exciting cause; incitement; incentive; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excite \Ex*cite"\, v. t. [imp. & p. p. {Excited}; p. pr. & vb.
   n. {exciting}.] [L. excitare; ex out + citare to move
   rapidly, to rouse: cf. OF. esciter, exciter, F. exciter. See
   {Cite}.]
   1. To call to activity in any way; to rouse to feeling; to
    kindle to passionate emotion; to stir up to combined or
    general activity; as, to excite a person, the spirits, the
    passions; to excite a mutiny or insurrection; to excite
    heat by friction.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) To call forth or increase the vital activity of
    an organism, or any of its parts.
 
   3. (Elec.) To energize (an electro-magnet); to produce a
    magnetic field in; as, to excite a dynamo.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Physics) To raise to a higher energy level; -- used
    especially of atoms or molecules, or of electrons within
    atoms or molecules; as, absorption of a photon excites the
    cesium atom, which subsequently radiates the excess
    energy.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   Syn: To incite; awaken; animate; rouse or arouse; stimulate;
     inflame; irritate; provoke.
 
   Usage: To {Excite}, {Incite}. When we excite we rouse into
      action feelings which were less strong; when we incite
      we spur on or urge forward to a specific act or end.
      Demosthenes excited the passions of the Athenians
      against Philip, and thus incited the whole nation to
      unite in the war against him. Antony, by his speech
      over the body of C[ae]sar, so excited the feelings of
      the populace, that Brutus and his companions were
      compelled to flee from Rome; many however, were
      incited to join their standard, not only by love of
      liberty, but hopes of plunder.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exciting \Ex*cit"ing\, a.
   Calling or rousing into action; producing excitement; as,
   exciting events; an exciting story. -- {Ex*cit"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Exciting causes} (Med.), those which immediately produce
    disease, or those which excite the action of predisposing
    causes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exciting
   adj 1: creating or arousing excitement; "an exciting account of
       her trip" [ant: {unexciting}]
   2: stimulating interest and discussion; "an exciting novel"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top