Search result for

exciting

(52 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exciting-, *exciting*, excit
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exciting[ADJ] ที่น่าตื่นเต้น, See also: ที่เป็นสาเหตุให้ตื่นเต้น, ที่ทำให้ตื่นเต้น, Syn. arousing, stimulating, stirring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exciting(เอคไซ'ทิง) adj. ซึ่งทำให้ตื่นเต้น,น่าตื่นเต้น,เร้าอารมณ์, Syn. rousing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exciting causeเหตุเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, yeah, it's pretty exciting.ใช่ ๆ มันน่าตื่นเต้นมากจริง ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
First time is plenty exciting on its own.ครั้งแรกเพื่อความตื่นเต้น Lucky Thirteen (2008)
I just figured you'd want something a little more exciting...ฉันแค่ประมวลเอาจากคุณ ต้องการอะไรบางอย่าง ให้ตื่นเต้นนิดหน่อย Lucky Thirteen (2008)
It's exciting.มันตื่นเต้นดี Joy (2008)
It'd start off exciting.มันจะเริ่มหมดความตื่นเต้น The Itch (2008)
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย The Itch (2008)
- How exciting.- ตื่นเต้นดีแฮะ Lair of Grievous (2008)
People are screaming. it's exciting.ผู้คนตะโกนร้องเต็มไปหมด มันตื่นเต้นจริงๆครับ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm at a shoot. Make it exciting! Ready!ฉันกำลังถ่ายหนังอยู่ว่ะ โอเค พร้อมไหม Scandal Makers (2008)
I'll make sure that your public performance gets really exciting.ฉันจะเป็นฝ่ายคอยดูให้แน่ใจว่าการแสดงต่อชุมชนของพวกเธอมันน่าตื่นเต้นจริงๆ Beethoven Virus (2008)
Just to make it exciting.ก็แค่ให้ตื่นเต้นเท่านั้นหล่ะ Death Race (2008)
Kind of wish it was something a little more exciting.นานๆทีจะได้ ทำอะไรตื่นเต้นบ้าง Day of the Dead (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excitingEverything was exciting to me when I visited Spain for the first time.
excitingHe has written a number of exciting detective stories.
excitingHe told us a very exciting story of adventure.
excitingIce hockey is an exciting sport.
excitingI found the game very exciting.
excitingI found this film very exciting.
excitingIf was a really exciting baseball game.
excitingIf we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.
excitingIf you give it a try you will find this game very exciting.
excitingI had never seen such an exciting baseball game before.
excitingI had never seen such an exciting rugby match as one I saw yesterday.
excitingI'll be glued to the TV tonight watching a really exciting program.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระทึกขวัญ[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, stirring, Syn. ตื่นเต้น, Example: เหตุการณ์ระทึกขวัญยังอยู่ในห้วงความคิดของผมตลอด แม้เวลาจะผ่านไปเป็นปีๆ แล้ว
โลดโผน[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, gripping, riveting, stirring, Syn. ผาดโผน, Example: พล.อ.ชาติชายชุณหะวัณถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ปิดฉากเส้นทางชีวิตที่โลดโผนผ่านการต่อสู้อย่างโชกโชน, Thai definition: ที่แปลกผิดธรรมดา
ครึกโครม[ADJ] sensational, See also: exciting, Example: คดีนี้กลายเป็นคดีครึกโครมที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างยิ่ง, Thai definition: เป็นที่เล่าลือกันแพร่หลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
น่าตื่นเต้น[adv.] (nāteūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled   FR: excitant ; troublant
ตื่นเต้น[adj.] (teūnten) EN: exciting ; anxious   FR: excitant ; anxieux

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCITING    IH0 K S AY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exciting    (v) (i1 k s ai1 t i ng)
excitingly    (a) (i1 k s ai1 t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erregerstrom {m}exciting current [Add to Longdo]
aufregend {adj} | aufregender | am aufregendstenexciting | more exciting | most exciting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もしそれが興奮させなかったら[もしそれがこうふんさせなかったら, moshisoregakoufunsasenakattara] (exp) If it was not exciting [Add to Longdo]
エキサイティング[, ekisaiteingu] (adj-na,n) exciting; (P) [Add to Longdo]
エキサイティングゲーム[, ekisaiteinguge-mu] (n) exciting game [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled [Add to Longdo]
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp,adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain) [Add to Longdo]
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting [Add to Longdo]
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na,n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P) [Add to Longdo]
躍り[おどり, odori] (n) leaping; jumping; spring; exciting; (P) [Add to Longdo]
誘因[ゆういん, yuuin] (n) exciting cause; incitement; incentive; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使兴奋[shǐ xīng fèn, ㄕˇ ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, 使 / 使] exciting; to excite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excite \Ex*cite"\, v. t. [imp. & p. p. {Excited}; p. pr. & vb.
   n. {exciting}.] [L. excitare; ex out + citare to move
   rapidly, to rouse: cf. OF. esciter, exciter, F. exciter. See
   {Cite}.]
   1. To call to activity in any way; to rouse to feeling; to
    kindle to passionate emotion; to stir up to combined or
    general activity; as, to excite a person, the spirits, the
    passions; to excite a mutiny or insurrection; to excite
    heat by friction.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) To call forth or increase the vital activity of
    an organism, or any of its parts.
 
   3. (Elec.) To energize (an electro-magnet); to produce a
    magnetic field in; as, to excite a dynamo.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Physics) To raise to a higher energy level; -- used
    especially of atoms or molecules, or of electrons within
    atoms or molecules; as, absorption of a photon excites the
    cesium atom, which subsequently radiates the excess
    energy.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   Syn: To incite; awaken; animate; rouse or arouse; stimulate;
     inflame; irritate; provoke.
 
   Usage: To {Excite}, {Incite}. When we excite we rouse into
      action feelings which were less strong; when we incite
      we spur on or urge forward to a specific act or end.
      Demosthenes excited the passions of the Athenians
      against Philip, and thus incited the whole nation to
      unite in the war against him. Antony, by his speech
      over the body of C[ae]sar, so excited the feelings of
      the populace, that Brutus and his companions were
      compelled to flee from Rome; many however, were
      incited to join their standard, not only by love of
      liberty, but hopes of plunder.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exciting \Ex*cit"ing\, a.
   Calling or rousing into action; producing excitement; as,
   exciting events; an exciting story. -- {Ex*cit"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Exciting causes} (Med.), those which immediately produce
    disease, or those which excite the action of predisposing
    causes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exciting
   adj 1: creating or arousing excitement; "an exciting account of
       her trip" [ant: {unexciting}]
   2: stimulating interest and discussion; "an exciting novel"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top