Search result for

tumbling

(39 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tumbling-, *tumbling*, tumbl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tumbling[N] การแสดงกายกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tumbling(ทัม'บลิง) n. การแสดงกายกรรม,การหกคะเมนตีลังกา, Syn. acrobatic tumble
stumbling blockn. อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ถ่วงความเจริญ, Syn. obstacle

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
* * well, baby, they're tumbling down * * they didn't even put up a fight * * they didn't even make a sound * * it's like i've been awakened * * every rule I had you breakin' ** * ที่รัก มันพังทลายลงไปแล้ว * * มันพังลงอย่างง่ายดาย * Vitamin D (2009)
And risk tumbling after spartacusและเข้าไปเสี่ยงเอาภายหลัง สปาตาคัส The Thing in the Pit (2010)
Oh, right. And tumbling.โอ้ใช่ กายกรรมด้วย The Quarry (2010)
Let the end of the world come tumbling downให้สิ้นโลกมาไม้ลอย ลง Drive Angry (2011)
Well, your B.F.F. Cass brought the hell wall tumbling down, and you, pathetic infant that you are, shattered into pieces.ก็ เพื่อนรักของเธอ แคส ทำลายกำแพงบนหัวนายลง แล้วตอนนี้ นายก็กลายเป็นทารกน้อยๆผู้น่าสมเพช กระจัดกระจายเป็นส่วนๆ Let It Bleed (2011)
♪ I feel the sky tumbling down ♪# ฉันรู้สึกว่าท้องฟ้ากำลังลอยลงมา # Blame It on the Alcohol (2011)
♪ I feel the sky tumbling down ♪# ฉันรู้สึกว่าท้องฟ้ากำลังลอยลงมา # Blame It on the Alcohol (2011)
Well, your B.F.F. Cass brought the hell wall tumbling down, and you, pathetic infant that you are, shattered into pieces.เพื่อนรักนายแคส ทำลายกำแพงกั้นนรก และตอนนี้นายกลายเป็น ทารกน่าสมเพชอย่างที่เป็น กระจัดกระจายเป็นส่วนๆ The Man Who Knew Too Much (2011)
♪ It comes tumbling through my veins ♪# It comes tumbling through my veins # I've Got You Under Your Skin (2012)
Holdinghandswhilethe walls come tumbling down~คอยกุมมือคุณ ในขณะที่กำแพงพังทลายลง~ Everybody Wants to Rule the World (2012)
♪ Holding hands while the walls come tumbling down ♪#จับมือกันไว้ตอนที่กำแพงทลายลง# Makeover (2012)
Now we'll have access to her passcard, and the walls of Jericho will come tumbling down.คราวนี้เราก็ได้บัตรผ่านของเธอมาใช้ แล้วทุกอย่างก็จะอยู่ในมือเรา Enemy of My Enemy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tumblingHe came tumbling after.
tumblingHe came tumbling down the hill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ลอย[N] acrobatics, See also: tumbling, aerobatics, Example: ในงานพิธีคราวนี้มีการเล่นไม้ลอยด้วย, Thai definition: ชื่อการเล่นมีหกคะเมนบนปลายไม้ในงานพิธีใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเผลก[adv.] (kaphlēk) EN: lamely ; stumblingly   
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

CMU English Pronouncing Dictionary
TUMBLING    T AH1 M B AH0 L IH0 NG
TUMBLING    T AH1 M B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tumbling    (v) (t uh1 m b l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trommelmühle {f}tumbling mill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんぶりこ;どんぶらこ[, donburiko ; donburako] (adv,adv-to) (1) (どんぶりこ only) (on-mim) plop; splash; (2) (on-mim) tumbling [Add to Longdo]
タンブリング[, tanburingu] (n) tumbling [Add to Longdo]
越後獅子[えちごじし, echigojishi] (n) street performance by itinerant entertainers featuring a tumbling act in which a child performer wears a carved lion's head [Add to Longdo]
達磨[だるま, daruma] (n) (1) (uk) daruma; tumbling doll; round, red-painted good-luck doll in the shape of Bodhidharma, with an blank eye to be completed when a person's wish is granted; (2) (uk) Bodhidharma; (3) prostitute; (P) [Add to Longdo]
転ばぬ先の杖[ころばぬさきのつえ, korobanusakinotsue] (exp) prevention is better than cure; an ounce of prevention is worth a pound of cure; look before you leap; forewarned is forearmed; a stitch in time saves nine; have a walking stick ready before stumbling [Add to Longdo]
転倒(P);顛倒[てんとう, tentou] (n,vs,adj-no) (1) falling down; tumbling; overturning; turning over; (2) reversing; inverting; inversion; (3) getting upset; (P) [Add to Longdo]
動軸回転表示[どうじくかいてんひょうじ, doujikukaitenhyouji] (n) {comp} tumbling [Add to Longdo]
奔流[ほんりゅう, honryuu] (n) torrent; violently rushing stream; tumbling (water) [Add to Longdo]
蹉跌[さてつ, satetsu] (n,vs) failure; stumbling; setback [Add to Longdo]
躓き[つまずき, tsumazuki] (n) (1) (uk) stumbling; (2) failure; misstep [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タンブリング[たんぶりんぐ, tanburingu] tumbling [Add to Longdo]
動軸回転表示[どうじくかいてんひょうじ, doujikukaitenhyouji] tumbling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tumble \Tum"ble\ (t[u^]m"b'l), v. i. [imp. & p. p. {Tumbled}
   (t[u^]m"b'ld); p. pr. & vb. n. {Tumbling} (t[u^]m"bl[i^]ng).]
   [OE. tumblen, AS. tumbian to turn heels over head, to dance
   violently; akin to D. tuimelen to fall, Sw. tumla, Dan.
   tumle, Icel. tumba; and cf. G. taumeln to reel, to stagger.]
   1. To roll over, or to and fro; to throw one's self about;
    as, a person in pain tumbles and tosses.
    [1913 Webster]
 
   2. To roll down; to fall suddenly and violently; to be
    precipitated; as, to tumble from a scaffold.
    [1913 Webster]
 
       He who tumbles from a tower surely has a greater
       blow than he who slides from a molehill. --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To play tricks by various movements and contortions of the
    body; to perform the feats of an acrobat. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   {To tumble home} (Naut.), to incline inward, as the sides of
    a vessel, above the bends or extreme breadth; -- used esp.
    in the phrase tumbling home. Cf. {Wall-sided}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tumbling \Tum"bling\,
   a. & vb. n. from {Tumble}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Tumbling barrel}. Same as {Rumble}, n., 4.
 
   {Tumbling bay}, an overfall, or weir, in a canal.
    [1913 Webster] Tumbrel

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tumbling
   n 1: the gymnastic moves of an acrobat [syn: {acrobatics},
      {tumbling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top