ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acre

EY1 K ER0   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acre-, *acre*
English-Thai: Longdo Dictionary
sacred basil(n) กะเพรา, S. holy basil,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acre[N] หน่วยวัดเนื้อที่เป็นเอเคอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres) (43,560 ตารางฟุต)
acreage(-ริจฺ) n. จำนวนเนื้อที่เป็นเอเคอร์
god's acreป่าช้าหรือสุสาน
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage
sacred(เซ'คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เป็นที่สักการบูชา,ล่วงละเมิดไม่ได้,ล่วงเกินไม่ได้, See also: sacredness n., Syn. hallow

English-Thai: Nontri Dictionary
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
massacre(vt) ฆ่าหมู่,สังหารหมู่
sacred(adj) เป็นที่สักการะ,ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acre-footเอเคอร์-ฟุต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acre-yieldผลได้ต่อเอเคอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acretion (n) a process of building solids from the accumulation of meterial

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have a nice little place with a few acres of shooting.มีบ้านเล็กๆ มีที่ดินสัก 5-6 ไร่ไว้ล่าสัตว์ Rebecca (1940)
Well, under the provisions of this bill we would snatch 200,000 acres of Indian territory which we have deemed unsafe for their use at this time.ด้วยร่าง กม.นี้... ...เราจะแย่งที่ดิน 2 แสนเอเคอร์จากเขตอินเดียนแดง... ...หนนี้ ไม่ปลอดภัย ที่จะให้พวกมันใช้ที่ดิน Blazing Saddles (1974)
This will buy me five acres in Wyoming.เงินนี่ ซื้อที่ในไวโอมิ่งได้5เอเคอร์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
We don't acre to join you and Viktorพวกเราไม่อยากไปกับเธอและวิคเตอร์หรอก Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
This is part of 1 4 million acres of spruce trees in alaska that have been killed by bark beetles.นี่คือส่วนหนึ่งของต้นสปรูซ 14 ล้านเอเคอร์ในอลาสกา ที่ถูกทำลายโดยเต่าทองบาร์ค ปรากฏการณ์แบบเดียวกัน An Inconvenient Truth (2006)
I don't have a chance in this godforsaken world of ever wrapping my lips around his forty acres and a mule -ควบคุม ตะครุบ และ กินงูของเขา ดุนลิ้นไปยัง... . Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
A hundred acres of vineyardsไร่องุ่นร้อยเอเคอร์ Bobby Z (2007)
Today I walked by the acres of scaffolding outside what used to be the Plaza Hotel and I thought about Eloise....ด้านนอกของตึก ที่เคยเป็นโรงแรมพลาซ่า... ...แล้วก็คิดไปถึงเอโลอีส The Brave One (2007)
The area covers 12 acres and it will become one of London's premier residences.มีพื้นที่ทั้งหมดสิบสองเอเคอร์ และมันจะเป็นที่พักที่หรูหราแห่งนึงในลอนดอน RocknRolla (2008)
We just bought nine acres on the edge of Amador County.เราเพิ่งซื่อที่ดินเก้าไร่ อยู่ในเขตชายแดนอามาดอ Fun Town (2008)
Ten acres for sale up North 84. You know, structure industry.North 84 ราคาขายขยับขึ้นเป็นสิบเอเคอร์ นายก็รู้มีทั้ง โรงงานอุตสหกรรม Pilot (2008)
So you're focusing the search in this area here. Yeah, but if he dumped other bodies here, he's got over 800 acres to work with.ใช่แล้ว, แต่ถ้าเจ้าหมอนั่นเอาศพมาฝังไว้ที่นี่จริงๆ มันมีพื้นที่ตั้ง 800 เอเคอร์เชียวนะ Cold Comfort (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acreEach year, twenty-seven million acres of the tropical rainforests are destroyed.
acreI bought an eight acre farm for my retirement.
acreThat farmer cultivated a 200 acre plantation.
acreThe farm includes 160 acres.
acreThe field measures more than 300 acres.
acreThe house isn't huge and it's on about two-thirds of an acre, and when we first bought it I spent several hours every week getting the lawnmower fixed and cutting the lawn, in that order.
acreThe pasture has an area of acres.
acreThey sell land by the acre.
acreWe own a few hundred acres between the three of us.
acreWhat is the acreage of your ranch?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บัวหลวง[n. exp.] (būa lūang) EN: Sacred Lotus ; Lotus   
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
เอเคอร์ [n.] (ēkhoē) EN: acre   FR: acre [f]
ฝาด[adj.] (fāt) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh   FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
อิทธิ[n.] (itthi) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power   FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
การแสร้งทำ [n.] (kān saēngtham) FR: simulation [f] ; simulacre [m] ; comédie [f]
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred   FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
ของสูง[n.] (khøngsūng) EN: sacred thing   
ความเปรี้ยว[n.] (khwām prīo) EN: sourness   FR: aigreur [f] ; âcreté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACRE EY1 K ER0
ACREE AH0 K R IY1
ACRES EY1 K ER0 Z
ACREY AE1 K R IY0
ACREAGE EY1 K AH0 R IH0 JH
ACREAGE EY1 K R IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acre (n) ˈɛɪkər (ei1 k @ r)
acres (n) ˈɛɪkəz (ei1 k @ z)
acreage (n) ˈɛɪkərɪʤ (ei1 k @ r i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英亩[yīng mǔ, ㄧㄥ ㄇㄨˇ, / ] acre, #31,433 [Add to Longdo]
阿卡[Ā kǎ, ㄚ ㄎㄚˇ, ] Acre, city in Israel, also known as Akko, #134,353 [Add to Longdo]
公亩[gōng mǔ, ㄍㄨㄥ ㄇㄨˇ, / ] acre (100 square meters), #178,826 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morgen {m}; Acker {m} [old] (Flächenmaß, 4048 qm)acre (4840 square yards) [Add to Longdo]
Acrea : acre [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
consacrer(vt) |je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, vous consacrez, ils consacrent| อุทิศตัว, ทุ่มเทอย่างจริงจัง, See also: S. dédicacer

Japanese-English: EDICT Dictionary
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
おん[, on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
お神酒;御神酒[おみき, omiki] (n) (See 神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods [Add to Longdo]
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
ウパニシャッド[, upanishaddo] (n) Upanishad (sacred Hindu treatises) (san [Add to Longdo]
エーカー[, e-ka-] (n) acre [Add to Longdo]
ソンミ事件[ソンミじけん, sonmi jiken] (n) (See ソンミ村虐殺事件) My Lai Massacre; Son My Massacre [Add to Longdo]
ソンミ村虐殺事件[ソンミむらぎゃくさつじけん, sonmi muragyakusatsujiken] (n) My Lai Massacre; Son My Massacre [Add to Longdo]
マント狒狒[マントひひ, manto hihi] (n) sacred (hamadryas) baboon [Add to Longdo]
旭日小綬章[きょくじつしょうじゅしょう, kyokujitsushoujushou] (n) Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acre \A"cre\, n. [OE. aker, AS. [ae]cer; akin to OS. accar, OHG.
   achar, Ger. acker, Icel. akr, Sw. [*a]ker, Dan. ager, Goth.
   akrs, L. ager, Gr. ?, Skr. ajra. [root]2, 206.]
   1. Any field of arable or pasture land. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of land, containing 160 square rods, or 4,840
    square yards, or 43,560 square feet. This is the English
    statute acre. That of the United States is the same. The
    Scotch acre was about 1.26 of the English, and the Irish
    1.62 of the English.
    [1913 Webster]
 
   Note: The acre was limited to its present definite quantity
      by statutes of Edward I., Edward III., and Henry VIII.
      [1913 Webster]
 
   {Broad acres}, many acres, much landed estate. [Rhetorical]
    
 
   {God's acre}, God's field; the churchyard.
    [1913 Webster]
 
       I like that ancient Saxon phrase, which calls
       The burial ground, God's acre.    --Longfellow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acre
   n 1: a unit of area (4840 square yards) used in English-speaking
      countries
   2: a territory of western Brazil bordering on Bolivia and Peru
   3: a town and port in northwestern Israel in the eastern
     Mediterranean [syn: {Acre}, {Akko}, {Akka}, {Accho}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 acre /akʀ/ 
  acre

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 acre
  1. acre
  2. acre

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 acre /akrə/
  1. acre
  2. acre

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top