Search result for

acre

(75 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acre-, *acre*
English-Thai: Longdo Dictionary
sacred basil(n) กะเพรา, S. holy basil,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acre[N] หน่วยวัดเนื้อที่เป็นเอเคอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres) (43,560 ตารางฟุต)
acreage(-ริจฺ) n. จำนวนเนื้อที่เป็นเอเคอร์
god's acreป่าช้าหรือสุสาน
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage
sacred(เซ'คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เป็นที่สักการบูชา,ล่วงละเมิดไม่ได้,ล่วงเกินไม่ได้, See also: sacredness n., Syn. hallow

English-Thai: Nontri Dictionary
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
massacre(vt) ฆ่าหมู่,สังหารหมู่
sacred(adj) เป็นที่สักการะ,ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acre-footเอเคอร์-ฟุต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acre-yieldผลได้ต่อเอเคอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acretion (n) a process of building solids from the accumulation of meterial

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ten acres for sale up North 84. You know, structure industry.North 84 ราคาขายขยับขึ้นเป็นสิบเอเคอร์ นายก็รู้มีทั้ง โรงงานอุตสหกรรม Pilot (2008)
Central Park covers almost 843 acres.เซ็นทรัลพาร์ค ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 843 เอเคอร์ New York, I Love You (2008)
So you're focusing the search in this area here. Yeah, but if he dumped other bodies here, he's got over 800 acres to work with.ใช่แล้ว, แต่ถ้าเจ้าหมอนั่นเอาศพมาฝังไว้ที่นี่จริงๆ มันมีพื้นที่ตั้ง 800 เอเคอร์เชียวนะ Cold Comfort (2009)
Well,it's 100,000 acres to cover.ป่ามีพื้นที่มากกว่า 100,000 เอเคอร์ A Shade of Gray (2009)
They want to run a highway through my timber. 200 acres.พวกเขาจะสร้างถนนไฮเวย์ ผ่านเหมืองป่าไม้ของฉัน200 เอเคอร์ Smite (2009)
But there's no theft here. You will be compensated for every acre.เเต่ไม่ใช่การลักทรัพย์สิน นายจะได้รับเงินชดเชยในทุกๆเอเคอร์ Smite (2009)
A vigil is scheduled for today in charm acres...การตรวจสอบจะมีขึ้นในวันนี้ ในพื้นที่ที่น่าสนใจนี้ ดินแดนที่มีทะเลทรายเยอะ Desert Cantos (2009)
So you know somebody in charm acres, john?คุณรู้จักใครที่ ชาร์ม เอเคอร์ เหรอ จอห์น? Desert Cantos (2009)
So there's not plant now, no plant, no charm acres.มันไม่มีโรงงานอะไรที่นี่ ไม่มีโรงงาน ไม่มีอะไรเลย Desert Cantos (2009)
that triggered the fire now consuming more than 20 acres here along the route 17 corridor.ทำให้เกิดไฟและลุกไหม้ไปกว่า 20 เอเคอร์ ยาวไปถึงถนนสายที่ 17 Free to Be You and Me (2009)
No, I'm taking myself to lunch at hundred acres.ไม่ ฉันกำลังจะทานอาหารกลางวันที่ hundred acreDan de Fleurette (2009)
Four acres of farmland...4 เอเคอร์ ของพื้นที่เพาะปลูก... I Believe the Children Are Our Future (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acreI bought an eight acre farm for my retirement.
acreWhat is the acreage of your ranch?
acreThe pasture has an area of acres.
acreThe house isn't huge and it's on about two-thirds of an acre, and when we first bought it I spent several hours every week getting the lawnmower fixed and cutting the lawn, in that order.
acreWe own a few hundred acres between the three of us.
acreThat farmer cultivated a 200 acre plantation.
acreThey sell land by the acre.
acreEach year, twenty-seven million acres of the tropical rainforests are destroyed.
acreThe farm includes 160 acres.
acreThe field measures more than 300 acres.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บัวหลวง[n. exp.] (būa lūang) EN: Sacred Lotus ; Lotus   
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
เอเคอร์ [n.] (ēkhoē) EN: acre   FR: acre [f]
ฝาด[adj.] (fāt) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh   FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
อิทธิ[n.] (itthi) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power   FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
การแสร้งทำ [n.] (kān saēngtham) FR: simulation [f] ; simulacre [m] ; comédie [f]
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred   FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
ของสูง[n.] (khøngsūng) EN: sacred thing   
ความเปรี้ยว[n.] (khwām prīo) EN: sourness   FR: aigreur [f] ; âcreté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACRE    EY1 K ER0
ACREE    AH0 K R IY1
ACRES    EY1 K ER0 Z
ACREY    AE1 K R IY0
ACREAGE    EY1 K R AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acre    (n) (ei1 k @ r)
acres    (n) (ei1 k @ z)
acreage    (n) (ei1 k @ r i jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morgen {m}; Acker {m} [old] (Flächenmaß, 4048 qm)acre (4840 square yards) [Add to Longdo]
Acrea : acre [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
consacrer(vt) |je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, vous consacrez, ils consacrent| อุทิศตัว, ทุ่มเทอย่างจริงจัง, See also: S. dédicacer

Japanese-English: EDICT Dictionary
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
おん[, on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
お神酒;御神酒[おみき, omiki] (n) (See 神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods [Add to Longdo]
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
ウパニシャッド[, upanishaddo] (n) Upanishad (sacred Hindu treatises) (san [Add to Longdo]
エーカー[, e-ka-] (n) acre [Add to Longdo]
ソンミ事件[ソンミじけん, sonmi jiken] (n) (See ソンミ村虐殺事件) My Lai Massacre; Son My Massacre [Add to Longdo]
ソンミ村虐殺事件[ソンミむらぎゃくさつじけん, sonmi muragyakusatsujiken] (n) My Lai Massacre; Son My Massacre [Add to Longdo]
マント狒狒[マントひひ, manto hihi] (n) sacred (hamadryas) baboon [Add to Longdo]
旭日小綬章[きょくじつしょうじゅしょう, kyokujitsushoujushou] (n) Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英亩[yīng mǔ, ㄇㄨˇ, / ] acre, #31,433 [Add to Longdo]
阿卡[Ā kǎ, ㄚ ㄎㄚˇ, ] Acre, city in Israel, also known as Akko, #134,353 [Add to Longdo]
公亩[gōng mǔ, ㄍㄨㄥ ㄇㄨˇ, / ] acre (100 square meters), #178,826 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acre \A"cre\, n. [OE. aker, AS. [ae]cer; akin to OS. accar, OHG.
   achar, Ger. acker, Icel. akr, Sw. [*a]ker, Dan. ager, Goth.
   akrs, L. ager, Gr. ?, Skr. ajra. [root]2, 206.]
   1. Any field of arable or pasture land. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of land, containing 160 square rods, or 4,840
    square yards, or 43,560 square feet. This is the English
    statute acre. That of the United States is the same. The
    Scotch acre was about 1.26 of the English, and the Irish
    1.62 of the English.
    [1913 Webster]
 
   Note: The acre was limited to its present definite quantity
      by statutes of Edward I., Edward III., and Henry VIII.
      [1913 Webster]
 
   {Broad acres}, many acres, much landed estate. [Rhetorical]
    
 
   {God's acre}, God's field; the churchyard.
    [1913 Webster]
 
       I like that ancient Saxon phrase, which calls
       The burial ground, God's acre.    --Longfellow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acre
   n 1: a unit of area (4840 square yards) used in English-speaking
      countries
   2: a territory of western Brazil bordering on Bolivia and Peru
   3: a town and port in northwestern Israel in the eastern
     Mediterranean [syn: {Acre}, {Akko}, {Akka}, {Accho}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 acre [akr]
   acre
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 acre
   acre
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 acre [akrə]
   acre
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top