Search result for

unprecedented

(45 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unprecedented-, *unprecedented*, unprecedent, unprecedente
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unprecedented[ADJ] ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน, Syn. unparalleled, unique

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unprecedented(อันเพรส'ซิเดินทิด) adj. ไม่เคยมีมาก่อน,คาดไม่ถึง,ไม่รู้มาก่อน, Syn. new,novel,unexampled,remarkable

English-Thai: Nontri Dictionary
unprecedented(adj) ไม่เคยมีมาก่อน,คาดไม่ถึง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's unprecedented.มันไม่เคยเกิดมาก่อน Frost/Nixon (2008)
- Which is unprecedented.-แบบคาดไม่ถึงเลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
With oil, some of us acquired unprecedented comforts.ด้วยน้ำมัน พวกเราบางคน ได้รับความสะดวกสบายแบบที่ำไม่เคยมีมาก่อน Home (2009)
They produced unprecedented results on plots of land thus far ignored.พวกมันก่อให้เกิดผลลัพท์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กับผืนดินรกร้างที่เคยถูกทอดทิ้ง Home (2009)
In the Senate less than three months and already closely allied with the President on what many people are calling unprecedented access to the average American's most private details.ในวุฒิสภา แค่ไม่ถึง 3 เดือน และเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับท่านประธานาธิบดี กับการที่ประชาชนส่วนใหญ่เรียกว่าการเจาะลึกอย่างไม่เคยมีมาก่อน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
An unprecedented international endeavor is underway.นี่เป็นครั้งแรกที่นานาชาติ.. ร่วมแรงร่วมใจกันขนาดนี้ 2012 (2009)
It's not unprecedented.ก็ใช่จะไม่เคยมีมาก่อน Bound (2009)
Then the Wolves' unprecedented losing streak, which every week brings me a new humiliation.จากนั้นหมาป่าจอมล่า/ คราวโชคร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขอให้มาสู่ผมทุกอาทิตย์/ ความอัปยศอดสูใหม่ Pilot (2009)
Something unprecedented.บางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Dogtooth (2009)
Clearly, we understand that the that Fulcrum has Orion puts us in a situation of unprecedented danger.อยู่ในFulcrum เราตระหนักแล้วว่า การรักษาความปลอดภัยของFulcrum ไม่ได้สำคัญสำหรับเรา Chuck Versus the Dream Job (2009)
An unprecedented amount of power is required... [lecture starts to blur, and Jackson's voice overlaps] ...Mysterious ninth chevron...สัญลักษณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ต้องการพลังงาน... [การบรรยายเริ่มไม่ชัดเจน, แจ๊คสัน พูดซ้ำไปซ้ำมา] สัญลักษณ์ลึกลับทั้ง เก้าตัว Air: Part 1 (2009)
I mean, it's not exactly unprecedented in affairs of the heart.ฉันหมายถึง มันก็ไม่ถูกไปซะทีเดียว The Lost Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unprecedentedHe seized on the unprecedented opportunity.
unprecedentedLearning lessons from Europe, Japan has to switch its economic-oriented policy to a consumer-conscious one in order to cope with the coming unprecedented ageing society towards the next century.
unprecedentedScience and technology have come to pervade every aspect of our lives and, as a result, society is changing at a speed which is quite unprecedented.
unprecedentedThe Japanese economy was in an unprecedented boom at that time.
unprecedentedThe Tokyo stock market recorded an unprecedented loss.
unprecedentedThe unprecedented drought did severe damage to the wheat harvest.
unprecedentedWith the development of networks a huge and unprecedented volume of messages flies around the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นประวัติการณ์[ADJ] record-breaking, See also: unprecedented, without precedent in history, without parallel in history, more...than ever, Example: น้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้รุนแรงมากเป็นประวัติการณ์

CMU English Pronouncing Dictionary
UNPRECEDENTED    AH0 N P R EH1 S AH0 D EH2 N T AH0 D
UNPRECEDENTEDLY    AH0 N P R EH1 S AH0 D EH2 N T AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unprecedented    (j) (uh1 n p r e1 s i d e n t i d)
unprecedentedly    (a) (uh1 n p r e1 s i d e n t i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beispiellos; noch nie dagewesen {adj} | beispielloser | am beispiellosestenunprecedented | more unprecedented | most unprecedented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異例[いれい, irei] (adj-na,n,adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P) [Add to Longdo]
空前[くうぜん, kuuzen] (n,adj-no) unprecedented; record-breaking; (P) [Add to Longdo]
史上空前[しじょうくうぜん, shijoukuuzen] (n) unprecedented in history; unheard-of; epoch-making [Add to Longdo]
神武以来[じんむいらい;じんむこのかた, jinmuirai ; jinmukonokata] (adj-no,n-adv,n-t) since the era of the Emperor Jinmu; (first ever) since the dawn of Japan's history; unprecedented [Add to Longdo]
前人未到;前人未踏[ぜんじんみとう, zenjinmitou] (adj-na,n) untrodden (region, field of study, etc.); unprecedented (discovery, achievement, etc.) [Add to Longdo]
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before [Add to Longdo]
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unprecedented; unparalleled in history (unparallelled); record-breaking; (P) [Add to Longdo]
破格[はかく, hakaku] (adj-na,n) (1) extraordinary; special; exceptional; abnormal; unprecedented; (2) non-standard grammatical construction; ungrammatical usage; solecism; (P) [Add to Longdo]
破天荒[はてんこう, hatenkou] (adj-na,n) unheard-of; unprecedented [Add to Longdo]
未曾有;未曽有[みぞう;みそう, mizou ; misou] (adj-no,adj-na) unprecedented; unheard of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前所未有[qián suǒ wèi yǒu, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, ] unprecedented [Add to Longdo]
前所未有的[qián suǒ wèi yǒu de, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙, ] unprecedented [Add to Longdo]
前所未见[qián suǒ wèi jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] unprecedented; never seen before [Add to Longdo]
史无前例[shǐ wú qián lì, ㄕˇ ˊ ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] unprecedented in history [Add to Longdo]
空前[kōng qián, ㄎㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ, ] unprecedented [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unprecedented \Un*prec"e*dent*ed\, a.
   Having no precedent or example; not preceded by a like case;
   not having the authority of prior example; novel; new;
   unexampled. -- {Un*prec"e*dent*ed*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unprecedented
   adj 1: having no precedent; novel; "an unprecedented expansion
       in population and industry" [ant: {precedented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top