Search result for

shameful

(49 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shameful-, *shameful*.
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shamefulThere is nothing more shameful than to say what one cannot say for certain.
shamefulIt's shameful, the way he wastes money.
shamefulYou conduct is absolutely shameful.
shamefulIt's shameful to treat a child so cruelly.
shamefulDon't do such a shameful thing in public.
shamefulThe invasion of other countries is a shameful action.
shamefulThe invasion of other countries is a shameful action.
shamefulHe got a shameful title.

English-Thai: Nontri Dictionary
shameful(adj) น่าขายหน้า,น่าละอายใจ,น่าอับอาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอัปยศอดสู    [ADV] shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
ความอาย    [N] shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า
ความอับอายขายหน้า    [N] shamefulness, See also: discredit, dishonour, disgrace, infamy, ignominy, Example: เขาได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง, Thai definition: การอายไม่กล้าสู้หน้า
อัปยศ    [ADJ] defamed, See also: shameful, disgraceful, ignominious, Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู, Example: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเกือบได้ลงนามในสัญญาอัปยศหมื่นกว่าล้านบาท เพื่อขยายเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง, Thai definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอาย
น่าอับอาย    [ADJ] disgraceful, See also: shameful, dishonorable, Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: วัยรุ่นคิดว่า การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นเรื่องน่าอับอาย
น่าอาย    [ADJ] shameful, See also: disgraceful, Syn. น่าอดสู, น่าอับอาย, น่าขายหน้า, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: เขาให้เหตุผลว่า สิ่งน่าอายเหล่านี้เป็นผลงานของคนในชุมชนแออัด
ร่มผ้า    [N] shameful part of the body which should remain covered, Thai definition: ส่วนร่างกายที่ไม่ควรเปิดเผย
ทุเรศ    [ADJ] pitiable, See also: shameful, awful, dreadful, God-awful, pitiful, obscene, Syn. น่าสมเพช, น่าสังเวช, Example: หยุดพฤติกรรมเห็นแก่ได้อย่างน่าทุเรศนี่เสียที, Notes: (ปาก)
อดสู    [ADJ] ashamed, See also: shameful, disgraceful, Syn. อัปยศ, อัปยศอดสู, Example: แผนการไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกินเป็นเรื่องอดสูที่สุดในการแก้ปัญหา
ประเจิดประเจ้อ    [ADV] unduly exposed to the public eye, See also: shamefully, disgracefully, Syn. เปิดเผย, ไม่มิดชิด, Ant. มิดชิด, Example: ในการจัดงานบุญไม่น่าให้พระภิกษุสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างประเจิดประเจ้อหรือออกหน้าออกตาเกินไป, Thai definition: อาการกระทำที่ถือกันว่าน่าละอายหรือไม่บังควรให้คนอื่นเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]
ความอับอายขายหน้า[n. exp.] (khwām ap-āi khāinā) EN: shamefulness   
น่าละอาย[X] (nā la-āi) EN: shameful   FR: scandaleux ; honteux
งามหน้า[v.] (ngāmnā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious   
อดสู[adj.] (otsū) EN: ashamed ; shameful ; disgraceful   
ทำงามหน้า[v. exp.] (tham ngāmnā) EN: behave shamefully   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAMEFUL    SH EY1 M F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shameful    (j) (sh ei1 m f @ l)
shamefully    (a) (sh ei1 m f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schändlich; beschämend {adj} | schändlicher | am schändlichstenshameful | more shameful | most shameful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous [Add to Longdo]
見っともない[みっともない, mittomonai] (adj-i) (uk) shameful; disgraceful; indecent; unseemly; unbecoming; improper; (P) [Add to Longdo]
死に恥[しにはじ, shinihaji] (n) shameful death [Add to Longdo]
醜行[しゅうこう, shuukou] (n) disgraceful (scandalous) conduct; shameful behavior; shameful behaviour [Add to Longdo]
醜態[しゅうたい, shuutai] (n) shameful sight; disgraceful behavior; disgraceful behaviour; (P) [Add to Longdo]
小っ恥ずかしい;小恥ずかしい[こっぱずかしい(小っ恥ずかしい);こはずかしい(小恥ずかしい), koppazukashii ( chiitsu zukashii ); kohazukashii ( shou hazukashi i )] (adj-i) (See 恥ずかしい) feeling a little (i.e. very) embarrassed; (a little) shameful [Add to Longdo]
情けない(P);情け無い;情無い;情ない[なさけない(P);なっさけない(情無い;情ない), nasakenai (P); nassakenai ( nasakenai ; jou nai )] (adj-i) miserable; pitiable; shameful; deplorable; (P) [Add to Longdo]
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject [Add to Longdo]
端たない(ateji)(P);端ない(ateji)[はしたない, hashitanai] (adj-i) improper; immodest; disgraceful; shameful; vulgar; low; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不体面[bù tǐ miàn, ㄅㄨˋ ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] shameful [Add to Longdo]
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, / ] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face [Add to Longdo]
可耻[kě chǐ, ㄎㄜˇ ㄔˇ, / ] shameful; disgraceful; ignominious [Add to Longdo]
[chǒu, ㄔㄡˇ, / ] shameful; ugly; disgraceful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shameful \Shame"ful\, a.
   1. Bringing shame or disgrace; injurious to reputation;
    disgraceful.
    [1913 Webster]
 
       His naval preparations were not more surprising than
       his quick and shameful retreat.    --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Exciting the feeling of shame in others; indecent; as, a
    shameful picture; a shameful sight. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Disgraceful; reproachful; indecent; unbecoming;
     degrading; scandalous; ignominious; infamous.
     [1913 Webster] -- {Shame"ful*ly}, adv. --
     {Shame"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shameful
   adj 1: (used of conduct or character) deserving or bringing
       disgrace or shame; "Man...has written one of his blackest
       records as a destroyer on the oceanic islands"- Rachel
       Carson; "an ignominious retreat"; "inglorious defeat";
       "an opprobrious monument to human greed"; "a shameful
       display of cowardice" [syn: {black}, {disgraceful},
       {ignominious}, {inglorious}, {opprobrious}, {shameful}]
   2: giving offense to moral sensibilities and injurious to
     reputation; "scandalous behavior"; "the wicked rascally
     shameful conduct of the bankrupt"- Thackeray; "the most
     shocking book of its time" [syn: {disgraceful}, {scandalous},
     {shameful}, {shocking}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top