ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opal

OW1 P AH0 L   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opal-, *opal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opal[N] โอปอล
opaline[ADJ] ที่มีสีน้ำนมแวววาว, Syn. opalescent
opalesce[VI] เป็นสีน้ำนม
opalescent[ADJ] มีแสงสะท้อนเหมือนโอปอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opal(โอ'เพิล) n. มุกดา,พลอยสีเหลือบเหลือง
opalescent(โอพะเลส'เซินทฺ) adj. เป็นสีน้ำนม,เป็นสีเงินยวง., See also: opaleacence n.
opaline(โอ'พะลิน,ไลน์) adj. คล้าย opal
archiepiscopal(อาร์ดิอีพิส'โคพัล) adj. เกี่ยวกับ archdeacon. -archiepiscopality n. -archiepiscopate n.
episcopal(อีพิส'คะเพิล) adj. เกี่ยวกับพระราชาคณะ (bishop) ,เกี่ยวกับนิกายAnglican Church

English-Thai: Nontri Dictionary
opal(n) พลอยโอปอ
episcopal(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,ปกครองโดยบาทหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opalโอพอล, โอปอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
opalescentเหลือบมัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opalized wood; agatized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opal โอปอ
แหล่ง - ดินเบา (Diatomite) เป็นโอปอชนิดหนึ่งที่พบหลายแห่ง ในจังหวัดลำปาง โอปอธรรมดาพบที่ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ไม้เนื้อโอปอพบที่จังหวัดนครราชสีมา เกิดในแหล่งแร่ฟลูออไรต์ที่บ้านปาง จังหวัดลำพูน ประโยชน์ - ใช้ในลักษณะเป็นแร่รัตนชาติ สำหรับดินเบา ใช้ทำเป็นผงขัด ผงกรอง ใช้ทำฉนวนไฟฟ้า และใช้เติมลงไปในสารใด ๆ เพื่อเพิ่มน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's so sweet. Wait, who the hell just cast an opal rendering?เดี๋ยวนะ ใครหน้าไหนกัน มันใช้เวทย์แสดงตน ฮะ ? Virtual Reality Bites (2015)
I haven't seen damage like this since hurricane Opal trashed my yacht.ผมไม่เคยเจออะไรพังขนาดนี้ นับตั้งแต่โดนพายุเฮอริเคน ถล่มเรือยอร์ชของผม Super (2012)
An opal necklace, of the finest--สร้อยมรกต ของที่ดีที่สุด The Thing in the Pit (2010)
So General Motors was able to keep Opal goingเจเนรัลมอเตอร์ส์จึงผลิตรถโอเปิลต่อไป The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระสาคอขาว[n. exp.] (nok krasā khø khāo) EN: Woolly-necked Stork   FR: Cigogne épiscopale [f]
เสมา[n.] (sēmā) EN: Paddle Cactus ; nopal ; Cochineal Cactus ; Cactus cochenillifer   FR: nopal [m] ; figuier de Barbarie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPAL    OW1 P AH0 L
OPAL'S    OW1 P AH0 L Z
OPALKA    AH0 P AA1 L K AH0
OPALINA    OW0 P AA0 L IY1 N AH0
OPALINE    OW1 P AH0 L IY2 N
OPALINES    OW1 P AH0 L IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opal    (n) ˈoupl (ou1 p l)
opals    (n) ˈouplz (ou1 p l z)
opalescent    (j) ˌoupəlˈɛsnt (ou2 p @ l e1 s n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛋白石[dàn bái shí, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄕˊ, ] opal, #148,899 [Add to Longdo]
欧泊[ōu bó, ㄡ ㄅㄛˊ, / ] opal (Sanskrit: upala) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Opal {m} [min.]opal [Add to Longdo]
opaleszierend; opalartig schillernd {adj}opalescent; opal-like [Add to Longdo]
opalisierend {adv}opalescently [Add to Longdo]
Opalracke {f} [ornith.]Blue-bellied Roller [Add to Longdo]
Opalscheitelpipra [ornith.]Opal-crowned [Add to Longdo]
Opalscheiteltangare {f} [ornith.]Opal-crowned Tanager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
エピスコパル教会[エピスコパルきょうかい, episukoparu kyoukai] (n) (See 監督教会) Episcopal Church [Add to Longdo]
オパール[, opa-ru] (n) opal (fre [Add to Longdo]
オパールガラス[, opa-rugarasu] (n) opal glass [Add to Longdo]
コーパル[, ko-paru] (n) copal [Add to Longdo]
コパル[, koparu] (n) copal [Add to Longdo]
プラントオパール[, purantoopa-ru] (n) plant opal (opal phytolith) [Add to Longdo]
プロテスタント監督教会[プロテスタントかんとくきょうかい, purotesutanto kantokukyoukai] (n) Protestant Episcopal Church [Add to Longdo]
監督教会[かんとくきょうかい, kantokukyoukai] (n) Episcopal Church [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opal \O"pal\, n. [L. opalus: cf. Gr. ?, Skr. upala a rock,
   stone, precious stone: cf. F. opale.] (Min.)
   A mineral consisting, like quartz, of silica, but inferior to
   quartz in hardness and specific gravity.
   [1913 Webster]
 
   Note: The {precious opal} presents a peculiar play of colors
      of delicate tints, and is highly esteemed as a gem. One
      kind, with a varied play of color in a reddish ground,
      is called the {harlequin opal}. The {fire opal} has
      colors like the red and yellow of flame. {Common opal}
      has a milky appearance. {Menilite} is a brown impure
      variety, occurring in concretions at Menilmontant, near
      Paris. Other varieties are {cacholong}, {girasol},
      {hyalite}, and {geyserite}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opal
   n 1: a translucent mineral consisting of hydrated silica of
      variable color; some varieties are used as gemstones

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 opal
  opal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top