Search result for

opals

(100 entries)
(0.1013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opals-, *opals*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา opals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *opals*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
syncopal (n ) อาการสลบโดยฉับพลัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opal    [N] โอปอล
copal    [N] ยางไม้ที่ใช้ทำน้ำยาขัดเงา
opaline    [ADJ] ที่มีสีน้ำนมแวววาว, Syn. opalescent
opalesce    [VI] เป็นสีน้ำนม
episcopal    [ADJ] เกี่ยวกับสังฆนายก
opalescent    [ADJ] มีแสงสะท้อนเหมือนโอปอล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petrified wood; agatized wood; opalized wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pharyngopalatine-คอหอยร่วมเพดานปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pterygopalatine fissureรอยแยกเทอริโกแพลาทีน [มีความหมายเหมือนกับ pterygomaxillary fissure] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pterygopalatine fossaแอ่งเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ pterygomaxillary fossa] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
syncopal; syncopic-หมดสติชั่วคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syncopic; syncopal-หมดสติชั่วคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
silicified wood; agatized wood; opalized wood; petrified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sphygmopalpationการคลำชีพจร, การจับชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opalโอพอล, โอปอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
opalescentเหลือบมัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opalized wood; agatized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abscopal-ผลพลอยเสียจากรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
topalgia; topoalgiaอาการปวดประจำที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topoalgia; topalgiaอาการปวดประจำที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasopalatine-จมูกร่วมเพดานปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
woodstone; agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified woodไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opal โอปอ
แหล่ง - ดินเบา (Diatomite) เป็นโอปอชนิดหนึ่งที่พบหลายแห่ง ในจังหวัดลำปาง โอปอธรรมดาพบที่ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ไม้เนื้อโอปอพบที่จังหวัดนครราชสีมา เกิดในแหล่งแร่ฟลูออไรต์ที่บ้านปาง จังหวัดลำพูน ประโยชน์ - ใช้ในลักษณะเป็นแร่รัตนชาติ สำหรับดินเบา ใช้ทำเป็นผงขัด ผงกรอง ใช้ทำฉนวนไฟฟ้า และใช้เติมลงไปในสารใด ๆ เพื่อเพิ่มน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม]
Glyceryl Lauropalmitostearateกลีเซอริลลอโรปาล์มมิโตสเตียเรต [การแพทย์]
Myopalmusกล้ามเนื้อเต้น [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archiepiscopal(อาร์ดิอีพิส'โคพัล) adj. เกี่ยวกับ archdeacon. -archiepiscopality n. -archiepiscopate n.
episcopal(อีพิส'คะเพิล) adj. เกี่ยวกับพระราชาคณะ (bishop) ,เกี่ยวกับนิกายAnglican Church
opal(โอ'เพิล) n. มุกดา,พลอยสีเหลือบเหลือง
opalescent(โอพะเลส'เซินทฺ) adj. เป็นสีน้ำนม,เป็นสีเงินยวง., See also: opaleacence n.
opaline(โอ'พะลิน,ไลน์) adj. คล้าย opal

English-Thai: Nontri Dictionary
episcopal(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,ปกครองโดยบาทหลวง
opal(n) พลอยโอปอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุตตา    [N] pearl, See also: round silvery-white gem, opal, Syn. ไข่มุก, มุก, Example: เกาะลังกาเป็นมุตตาแห่งมหาสมุทรอินเดีย, Count unit: เม็ด, Thai definition: แก้วชนิดหนึ่ง สีหมอกอ่อนๆ คล้ายสีไข่มุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระสาคอขาว[n. exp.] (nok krasā khø khāo) EN: Woolly-necked Stork   FR: Cigogne épiscopale [f]
เสมา[n.] (sēmā) EN: Paddle Cactus ; nopal ; Cochineal Cactus ; Cactus cochenillifer   FR: nopal [m] ; figuier de Barbarie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPAL    OW1 P AH0 L
GOPAL    G OW2 P AA1 L
BHOPAL    B OW0 P AA1 L
OPALKA    AH0 P AA1 L K AH0
OPAL'S    OW1 P AH0 L Z
OPALINE    OW1 P AH0 L IY2 N
OPALINA    OW0 P AA0 L IY1 N AH0
OPALINES    OW1 P AH0 L IY2 N Z
TOPALIAN    T AH0 P EY1 L IY0 AH0 N
HOPALONG    HH AA1 P AH0 L AO0 NG
EPISCOPAL    IH2 P IH1 S K AH0 P AH0 L
EPISCOPALIAN    IH2 P IH2 S K AH0 P EY1 L Y AH0 N
EPISCOPALIAN    IH2 P IH2 S K AH0 P EY1 L IY0 AH0 N
EPISCOPALIANS    IH2 P IH2 S K AH0 P EY1 L Y AH0 N Z
EPISCOPALIANS    IH2 P IH2 S K AH0 P EY1 L IY0 AH0 N Z
MICROPALEONTOLOG    M AY2 K R OW0 P EY2 L IY0 AH0 N T AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opal    (n) (ou1 p l)
opals    (n) (ou1 p l z)
Bhopal    (n) (b ou p a1 l)
episcopal    (j) (i1 p i1 s k @ p l)
opalescent    (j) (ou2 p @ l e1 s n t)
episcopalian    (n) (i1 p i2 s k @ p ei1 l i@ n)
episcopalians    (n) (i1 p i2 s k @ p ei1 l i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kopal {n}copal [Add to Longdo]
Opal {m} [min.]opal [Add to Longdo]
Schillern {n}opalescence [Add to Longdo]
bischöflichepiscopal [Add to Longdo]
bischöflich {adv}episcopally [Add to Longdo]
bischöflichenepiscopalian [Add to Longdo]
opaleszierend; opalartig schillernd {adj}opalescent; opal-like [Add to Longdo]
opalisierend {adv}opalescently [Add to Longdo]
schillerndopalescent [Add to Longdo]
Opalracke {f} [ornith.]Blue-bellied Roller [Add to Longdo]
Opalscheitelpipra [ornith.]Opal-crowned [Add to Longdo]
Opalscheiteltangare {f} [ornith.]Opal-crowned Tanager [Add to Longdo]
Rotbauchtangare {f} [ornith.]Opal-rumped Tanager [Add to Longdo]
Bhopal (Stadt in Indien)Bhopal (city in India) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
エピスコパル教会[エピスコパルきょうかい, episukoparu kyoukai] (n) (See 監督教会) Episcopal Church [Add to Longdo]
オパール[, opa-ru] (n) opal (fre [Add to Longdo]
オパールガラス[, opa-rugarasu] (n) opal glass [Add to Longdo]
コーパル[, ko-paru] (n) copal [Add to Longdo]
コパル[, koparu] (n) copal [Add to Longdo]
プラントオパール[, purantoopa-ru] (n) plant opal (opal phytolith) [Add to Longdo]
プロテスタント監督教会[プロテスタントかんとくきょうかい, purotesutanto kantokukyoukai] (n) Protestant Episcopal Church [Add to Longdo]
監督教会[かんとくきょうかい, kantokukyoukai] (n) Episcopal Church [Add to Longdo]
古皮質[こひしつ, kohishitsu] (n) paleocortex (palaeocortex); paleopallium [Add to Longdo]
司教[しきょう, shikyou] (n) (1) (See 主教) bishop (Catholic); prelate; (adj-no) (2) episcopal; potifical [Add to Longdo]
司教権座[しきょうけんざ, shikyoukenza] (n) the episcopal seat [Add to Longdo]
歯茎口蓋音[しけいこうがいおん, shikeikougaion] (n) alveopalatal consonant [Add to Longdo]
主教[しゅきょう, shukyou] (n) (1) (See 司教) bishop (Orthodox, Anglican, etc.); prelate; primate; (adj-no) (2) episcopal [Add to Longdo]
新皮質[しんひしつ, shinhishitsu] (n) neocortex; neopallium [Add to Longdo]
聖公会[せいこうかい, seikoukai] (n) Anglican or Episcopal Church [Add to Longdo]
乳白ガラス[にゅうはくガラス, nyuuhaku garasu] (n) opal glass [Add to Longdo]
乳白色[にゅうはくしょく, nyuuhakushoku] (n) milky white; lactescent; opal [Add to Longdo]
脈診;脉診[みゃくしん, myakushin] (n) diagnostic sphygmopalpation (in traditional Chinese medicine); medical diagnosis performed by feeling one's pulse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博帕尔[Bó pà ěr, ㄅㄛˊ ㄆㄚˋ ㄦˇ, / ] Bhopal, capital of central Indian state of Uttar Pradesh 中央邦 [Add to Longdo]
欧泊[ōu bó, ㄡ ㄅㄛˊ, / ] opal (Sanskrit: upala) [Add to Longdo]
[làng, ㄌㄤˋ, ] Scopalia japonica maxin [Add to Longdo]
蛋白石[dàn bái shí, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄕˊ, ] opal [Add to Longdo]
[jiāng, ㄐㄧㄤ, ] Cosmopsaltria opalifera [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top