ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-opal-

OW1 P AH0 L   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: opal, *opal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opal[N] โอปอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opal(โอ'เพิล) n. มุกดา,พลอยสีเหลือบเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
opal(n) พลอยโอปอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opalโอพอล, โอปอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So General Motors was able to keep Opal goingเจเนรัลมอเตอร์ส์จึงผลิตรถโอเปิลต่อไป The Corporation (2003)
An opal necklace, of the finest--สร้อยมรกต ของที่ดีที่สุด The Thing in the Pit (2010)
Tell her, her eyes shimmer like opalescent lilies in the lake of the palace of the celestial maidens.บอกเธอว่าตาเธอเหมือนดอกลิลลี่ ในทะเลสาปของพระราชวังของสาว บริสุทธิ์ในสวรรค์ The Wiggly Finger Catalyst (2011)
Look, I don't know the sign for opalescent.ฉันไม่รู่ท่าใบ้คำนั้น The Wiggly Finger Catalyst (2011)
I haven't seen damage like this since hurricane Opal trashed my yacht.ผมไม่เคยเจออะไรพังขนาดนี้ นับตั้งแต่โดนพายุเฮอริเคน ถล่มเรือยอร์ชของผม Super (2012)
This is citrine. This is opalescent.นี่คือ Citrine นี่คือ Opalescent Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
That's so sweet. Wait, who the hell just cast an opal rendering?เดี๋ยวนะ ใครหน้าไหนกัน มันใช้เวทย์แสดงตน ฮะ ? Virtual Reality Bites (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
OPAL    OW1 P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opal    (n) ˈoupl (ou1 p l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛋白石[dàn bái shí, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄕˊ, ] opal, #148,899 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Opal {m} [min.]opal [Add to Longdo]
opaleszierend; opalartig schillernd {adj}opalescent; opal-like [Add to Longdo]
opalisierend {adv}opalescently [Add to Longdo]
Opalracke {f} [ornith.]Blue-bellied Roller [Add to Longdo]
Opalscheitelpipra [ornith.]Opal-crowned [Add to Longdo]
Opalscheiteltangare {f} [ornith.]Opal-crowned Tanager [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opal \O"pal\, n. [L. opalus: cf. Gr. ?, Skr. upala a rock,
   stone, precious stone: cf. F. opale.] (Min.)
   A mineral consisting, like quartz, of silica, but inferior to
   quartz in hardness and specific gravity.
   [1913 Webster]
 
   Note: The {precious opal} presents a peculiar play of colors
      of delicate tints, and is highly esteemed as a gem. One
      kind, with a varied play of color in a reddish ground,
      is called the {harlequin opal}. The {fire opal} has
      colors like the red and yellow of flame. {Common opal}
      has a milky appearance. {Menilite} is a brown impure
      variety, occurring in concretions at Menilmontant, near
      Paris. Other varieties are {cacholong}, {girasol},
      {hyalite}, and {geyserite}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opal
   n 1: a translucent mineral consisting of hydrated silica of
      variable color; some varieties are used as gemstones

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 opal
  opal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top