ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opalesce

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opalesce-, *opalesce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opalesce[VI] เป็นสีน้ำนม
opalescent[ADJ] มีแสงสะท้อนเหมือนโอปอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opalescent(โอพะเลส'เซินทฺ) adj. เป็นสีน้ำนม,เป็นสีเงินยวง., See also: opaleacence n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opalescentเหลือบมัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell her, her eyes shimmer like opalescent lilies in the lake of the palace of the celestial maidens.บอกเธอว่าตาเธอเหมือนดอกลิลลี่ ในทะเลสาปของพระราชวังของสาว บริสุทธิ์ในสวรรค์ The Wiggly Finger Catalyst (2011)
Look, I don't know the sign for opalescent.ฉันไม่รู่ท่าใบ้คำนั้น The Wiggly Finger Catalyst (2011)
This is citrine. This is opalescent.นี่คือ Citrine นี่คือ Opalescent Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opalescent    (j) ˌoupəlˈɛsnt (ou2 p @ l e1 s n t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opalesce \O`pal*esce"\, v. i. [imp. & p. p. {Opalesced}; p. pr.
   & vb. n. {Opalescing}.]
   To give forth a play of colors, like the opal.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opalesce
   v 1: reflect light or colors like an opal; "Distant clouds
      opalesce like pale brocade"; "raindrops caught in a sunbeam
      seem to opalesce"
   2: exhibit a play of colors like that of an opal; "This nitrate
     opalesces under certain conditions"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top