Search result for

grog

(49 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grog-, *grog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grog[N] เหล้า, See also: เหล้าผสมน้ำ
grog[SL] เหล้า, See also: สุรา
groggy[ADJ] มึนงง, See also: งงงวย, เมา, Syn. dazed, muzzy
groggily[ADV] อย่างมึนงง, See also: อย่างงงวย, Syn. dazed, muzzy
grogginess[N] อาการมึนงง, See also: อาการงง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grog(กรอก) n. ส่วนผสมของเหล้ากับน้ำ,เหล้า
groggery(กรอก'เกอรี) n. ร้านอาหาร,ภัตตาคาร
groggy(กรอก'กี) adj. ซวนเซ,โซซัดโซเซ,เมาเหล้า,วิงเวียนศีรษะ, See also: groggoly adv. grogginess n.
grogram(กรอก'แรม) n. สิ่งทอหยาบที่ทำจากใยไหม,ไยโมแฮร์หรือขนสัตว์
grogshop(กรอก'ชอพ) n. บาร์,ร้านเครื่องดื่ม (โดยเฉพาะที่ถูก ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
grog(n) เหล้าปนน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grogเชื้อผงอิฐ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It may take a little time for the grogginess to dissipate.มันจะใช้เวลาไม่นานให้อาการมึดลดน้อยลง Underworld (2003)
Sure, but she's a little groggy.ได้ครับ แต่เธอยังมึนๆ อยู่นะครับ Mirror, Mirror (2008)
- I'm John Grogan?-ผมก็จอห์น โกรแกนไง Marley & Me (2008)
- No, you'reJohn friggin' Grogan... who's about to get a job as a reporter... for a major metropolitan newspaper.-ม่าย คุณไม่ใช่จอห์น"ไอ้บ้า"โกรแกน คนที่กำลังจะไปสมัคร เป็นนักข่าว ของบริษัทหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Marley & Me (2008)
Yes. Jenny Grogan- 'Cause we're married. She took my name.ใช่ครับ จริงๆคือเจนนี่ โกรแกน เพราะเราแต่งงานกันแล้ว เธอต้องใช้นามสกุลผม Marley & Me (2008)
John Grogan, I knew it!จอห์น โกรแกน ฉันรู้อยู่แล้ว! Marley & Me (2008)
- You Grogan?-โกรแกนใช่ไหมคะ? Marley & Me (2008)
- Me, John friggin' Grogan?-ผม, จอห์น "ไอ้บ้า" โกรแกน Marley & Me (2008)
Mr. Grogan?คุณโกรแกน Marley & Me (2008)
- You're very good, Grogan.-นายเยี่ยมมาก โกรแกน Marley & Me (2008)
- John Grogan?-จอห์น โครแกนใช่ไม๊? Marley & Me (2008)
"Never have I heard someone piss and moan as much as John Grogan."ฉันไม่เคยได้ยินใคร หัวเสียและคร่ำครวญมากเหมือนจอห์น โกรแกนซักคน Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grogHe was groggy from too much wine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster   FR: grogner ; gronder
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious   FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
มึน[v.] (meun) EN: be stupefied ; be dazed ; be grogg ; be punchdrunk   FR: être étourdi ; être groggy
หมูร้อง[v.] (mūrøng) FR: grogner
งอน[adj.] (ngøn) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish   FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché
หงุดหงิด[adj.] (ngut-ngit) EN: irritable ; fretful   FR: irritable ; grognon ; de mauvaise humeur ; bougon

CMU English Pronouncing Dictionary
GROGG    G R AA1 G
GROGAN    G R OW1 G AH0 N
GROGGY    G R AA1 G IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grog    (n) (g r o1 g)
groggy    (j) (g r o1 g ii)
groggier    (j) (g r o1 g i@ r)
groggiest    (j) (g r o1 g i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grog {m} [cook.] | Grog trinken | steifer Grog(hot) grog | to grog | strong hot grog [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グロッキー;グロッギー[, gurokki-; guroggi-] (adj-na,n) groggy [Add to Longdo]
グロッグ[, guroggu] (n) grog [Add to Longdo]
湿度計[しつどけい, shitsudokei] (n) hygrometer; hygrograph [Add to Longdo]
農業地質学[のうぎょうちしつがく, nougyouchishitsugaku] (n) agricultural geology; agrogeology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grog \Grog\ (gr[o^]g), n. [So named from "Old Grog" a nickname
   given to Admiral Vernon, in allusion to his wearing a grogram
   cloak in foul weather. He is said to have been the first to
   dilute the rum of the sailors (about 1745).]
   A mixture of spirit and water not sweetened; hence, any
   intoxicating liquor.
   [1913 Webster]
 
   {Grog blossom}, a redness on the nose or face of persons who
    drink ardent spirits to excess. [Collog.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grog
   n 1: rum cut with water

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Grog [grɔk] (n) , s.(m )
   toddy
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top