ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muzzy

M AH1 Z IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muzzy-, *muzzy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muzzy[ADJ] ซึ่งสับสน, See also: ซึ่งยุ่งเหยิง, Syn. confused, muddled
muzzy[ADJ] เลือนราง, See also: ไม่ชัดเจน, ขุ่นมัว, Syn. blurred, foggy, fuzzy, hazy, dull

CMU English Pronouncing Dictionary
MUZZY    M AH1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muzzy    (j) mˈʌziː (m uh1 z ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muzzy \Muz"zy\, a. [Cf. F. muse.]
   Absent-minded; dazed; muddled; stupid.
   [1913 Webster]
 
      The whole company stared at me with a whimsical, muzzy
      look, like men whose senses were a little obfuscated by
      beer rather than wine.          --W. Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muzzy
   adj 1: indistinct or hazy in outline; "a landscape of blurred
       outlines"; "the trees were just blurry shapes" [syn:
       {bleary}, {blurred}, {blurry}, {foggy}, {fuzzy}, {hazy},
       {muzzy}]
   2: confused and vague; used especially of thinking;
     "muddleheaded ideas"; "your addled little brain"; "woolly
     thinking"; "woolly-headed ideas" [syn: {addled}, {befuddled},
     {muddled}, {muzzy}, {woolly}, {wooly}, {woolly-headed},
     {wooly-minded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top