ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flowery

F L AW1 ER0 IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flowery-, *flowery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flowery[ADJ] ที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้, See also: ที่ประดับไปด้วยดอกไม้, Syn. floral, florid
flowery[ADJ] ที่มีกลิ่นของดอกไม้
flowery[ADJ] หรูหรา (ถ้อยคำหรือสำนวน), See also: สละสลวย, Syn. fancy, ornate, Ant. simple, clear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flowery(เฟลา'เออรี) adj. ซึ่งปกคลุมหรือประดับด้วยดอกไม้,เป็นลายดอก,เป็นสำนวนสละสลวย,คล้ายดอกไม้., See also: floweriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
flowery(adj) มีดอก,สละสลวย,หรูหรา,ไพเราะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our organization will not be placated with flowery New Age rhetoric...องค์กรของเราจะไม่ได้จบลง กับสำนวนสละสลวยยุคใหม่ Contact (1997)
Hey, save your flowery words for your scribblings.เฮ้ เก็บคำหวานของเจ้า ไว้ใช้เขียนหนังสือเถอะ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
No flowery pink curtains.ไม่มีม่านสีชมพูลายดอกไม้. Cinderella's Sister (2010)
Why should they rule over me and mine from some flowery seat in the South?เหตุใดพวกมันจึงควรปกครองข้าและพวกพ้อง จากบัลลังก์แสนสุขในแดนใต้ Fire and Blood (2011)
The god Kamadeva has shot us with his flowery arrows of love.กามเทพแผลงศรดอกไม้แห่งความรัก ใส่พวกเราแล้ว The Skank Reflex Analysis (2011)
I mean there was a wall lined with bottles of flowery alcohol.เราไม่ต้องการเหล้าหมัก หมายถึงบริเวณกำแพงนั่นเคยมีเหล้าหมักรึเปล่าค่ะ Episode #1.15 (2011)
But all of this flowery, peace-on-Earth crap, it makes me want to puke.แต่เรื่องละมุนละไม สันติภาพของโลกห่าเหวนี่ ทำให้ฉันอยากจะอ้วก Pilot (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนวนโวหาร[N] literary style, See also: flowery language, Syn. โวหาร, Example: หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยม เพราะผู้เขียนใช้สำนวนโวหารที่เข้าใจง่าย, Count unit: สำนวน, Thai definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาดอกไม้[n. exp.] (phāsā døkmāi) EN: flowery language   
ติดสำนวน[v.] (titsamnūan) EN: use flowery language ; use evasive phrases   
วาจาไพเราะ[n. exp.] (wājā phairǿ) EN: soft and sweet words ; flowery speech   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOWERY    F L AW1 ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flowery    (j) flˈauəriː (f l au1 @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] flowery; illustrious; Chinese, #331,064 [Add to Longdo]
如花[rú huā, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄚ, ] flowery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絢爛[けんらん, kenran] (adj-t,adv-to) gorgeous; brilliant; dazzling; gaudy; flowery (speech) [Add to Longdo]
華言[かげん, kagen] (n) flowery words [Add to Longdo]
美辞[びじ, biji] (n) flowery language; pretty words [Add to Longdo]
美辞麗句[びじれいく, bijireiku] (n,adj-no) flowery words; rhetorical flourishes; (P) [Add to Longdo]
美辞麗句を連ねる[びじれいくをつらねる, bijireikuwotsuraneru] (exp,v1) to declaim; to string together all sorts of flowery words [Add to Longdo]
美文[びぶん, bibun] (n) flowery prose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flowery \Flow"er*y\, a.
   1. Full of flowers; abounding with blossoms.
    [1913 Webster]
 
   2. Highly embellished with figurative language; florid; as, a
    flowery style. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {The flowery kingdom}, China.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flowery
   adj 1: of or relating to or suggestive of flowers; "a flowery
       hat"; "flowery wine"
   2: marked by elaborate rhetoric and elaborated with decorative
     details; "a flowery speech"; "ornate rhetoric taught out of
     the rule of Plato"-John Milton [syn: {flowery}, {ornate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top