ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fertilize

F ER1 T AH0 L AY2 Z   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fertilize-, *fertilize*
English-Thai: Longdo Dictionary
crystal fertilizer(n) ปุ๋ยเกล็ด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fertilize[VT] ผสมพันธุ์, See also: ผสมเทียม
fertilize[VT] ใส่ปุ๋ย, See also: ทำให้ดินอุดม, Syn. feed, nourish, Ant. starve
fertilizer[N] ปุ๋ย, See also: ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยธรรมชาติ, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยอินทรีย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fertilize(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable,fertilisable adj.
fertilizer(เฟอ'ทะไลเซอะ) n. ปุ๋ย,สิ่งที่ทำให้เกิดลูก,ตัวทำให้เกิดลูก

English-Thai: Nontri Dictionary
fertilize(vt) เพาะพันธุ์,ทำให้มีผล,ทำให้เกิดผล,ทำให้อุดม
fertilizer(n) ปุ๋ย,สิ่งที่ทำให้เกิดลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fertilizeทำให้มีลูก, ผสมเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fertilizeผสม [การแพทย์]
Fertilizedเชื้อเพศหญิงที่ผสมแล้ว [การแพทย์]
Fertilized Ovumสิ่งปฏิสนธิ [การแพทย์]
Fertilized Ovumไข่ที่ถูกผสมแล้ว,ไข่เมื่อผสมแล้ว,ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว,ไข่ที่ผสมพันธุ์แล้ว [การแพทย์]
Fertilizerปุ๋ย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fertilizer ปุ๋ย
อาหารที่พืชใช้ในการสร้างความเจริญเติบโต ผลิดอกออกผล อาหารของพืช ที่สำคัญซึ่งรู้จักกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์ ทางการเกษตรมีทั้งหมด 16 ธาตุ ซึ่งทั้ง 16 ธาตุนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช จะขาดธาตุใดธาตุหนึ่ง ในจำนวน 16 ธาตุไม่ได้ ถ้าขาดหรือมีปริมาณไม่พอหรือมีมากไปจะทำให้พืชไม่เจริญเติบโตตามปกติ และพืชอาจจะตายได้ ธาตุเหล่านี้ได้แก่ คาร์บอน (C), ไฮโดรเจน (H), ออกซิเจน (O), ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), โพแทสเซียม (K), แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg), กำมะถัน (S), แมงกานีส (Mn), โบรอน (B), ทองแดง (Cu), สังกะสี (Zn), เหล็ก (Fe), โมลิบดินัม (Mo), และคลอรีน (Cl) สามารถแบ่งปุ๋ยได้เป็น 2 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) และปุ๋ยอนินทรีย์ (Inorganic fertilizer) [สิ่งแวดล้อม]
fertilizerปุ๋ย, สารซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fertilizer industryอุตสาหกรรมปุ๋ย [TU Subject Heading]
Fertilizer Requirement ความต้องการปุ๋ย
ปริมาณปุ๋ยที่ต้องใส่ในดินเพื่อช่วยให้พืช เจริญเติบโต และให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงระดับตามต้องการ [สิ่งแวดล้อม]
Fertilizer spreadersเครื่องหว่านปุ๋ย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From the bones... fertilizer - at least, they tried.และกระดูกทั้งหลาย ก็ได้มีการพยายามนำมาทำเป็นปุ๋ย Night and Fog (1956)
Can I have one month's worth of fertilizer,... and five packs of dried meat, also some can foods?มีเมล็ดพันธุ์สำหรับ หนึ่งเดือนขายมั้ยคะ? กับเนื้อสักห้าแพ็ค อาหารด้วย? Vampire Hunter D (1985)
We fertilize the egg.เราหาไข่มา Junior (1994)
We fertilized an egg and implanted it into my abdomen.เราปฏิสนธิไข่และปลูกถ่ายลงที่ท้องผม Junior (1994)
"...producing 84 percent of the world's fertilizer...ฮัลโหล Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Your extracted eggs, Marie have been fertilized with Antonio's sperm.ไข่ของคุณนะ, มารี จะถูกผสมกับ สเปิร์มของอันโตนิโอ Gattaca (1997)
It's grown from fertilized amphibian eggs stuffed with synthetic DNA.มันเติบโตจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ฝักไข่ อุดมสมบูรณ์ด้วยการสังเคราะห์ ดี-เอ็น-เอ eXistenZ (1999)
God knows what that fertilizer plant's been making the last 12 years.มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าบริษัทนั้นพยายามทำอะไรใน 12 ปีมานี่ Metamorphosis (2001)
Because I was hosting a reception for 200 fertilizer distributors in Metropolis...ก็เพราะฉันมีพยาน 200 คน ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เมโทรโพลิสนะสิ X-Ray (2001)
I'm doing yard work for P.I. We need some fertilizer.ฉันทำสวนให้ อ.น. อยู่ ฉันแค่มาหาปุ๋ย Cute Poison (2005)
I got a ripped fertilizer bag inside!ฉันทำถุงปุ๋ยขาดด้านใน English, Fitz or Percy (2005)
Aside from getting the seed potatoes, you need a ton of fertilizer per hectare.นอกจากค่าเม็ดพันธุ์แล้วยังมีค่าปุ๋ย Faith Like Potatoes (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fertilizeIt is cheaper than chemical fertilizers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุ๋ยหมัก[N] compost, See also: fertilizer, Syn. ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยธรรมชาติ, Example: ชาวสวนทำปุ๋ยหมักใช้เอง
ปุ๋ย[N] fertilizer, See also: manure, compost, Example: การดูแลรักษาไม้ประดับไม้ผลและพืชผักสวนครัวที่ปลูกควรใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินและฉีดยาฆ่าแมลงเป็นครั้งคราว, Thai definition: สิ่งที่ช่วยบำรุงพันธุ์ไม้ให้งอกงามเติบโต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่ลม[n. exp.] (khailom) EN: unfertilized egg ; undeveloped egg   FR: oeuf non fécondé [m]
ขุน[v.] (khun) EN: feed ; fatten ; fertilize   FR: gaver ; engraisser
เพิ่มปุ๋ย[v. exp.] (phoēm pūi) EN: apply additional manure ; apply fertilizer   FR: enrichir avec de l'engrais ; apporter de l'engrais ; fertiliser
ปุ๋ย[n.] (pui) EN: fertilizer ; manure   FR: engrais [m] ; fertlisant [m] ; compost [m] ; amendement [m] ; fumier [m] ; fumure [f]
ปุ๋ยอินทรีย์[n.] (pui insī) EN: organic fertilizer   FR: engrais organique [m] ; terreau [m] ; humus [m]
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี[n. exp.] (pui insī khēmī) EN: chemical fertilizer   FR: engrais chimque [m]
ปุ๋ยจุลินทรีย์[n. exp.] (puijulinsī) EN: bio-fertilizer ; microbial fertilizer   
ปุ๋ยเคมี[n. exp.] (pui khēmī) EN: chemical fertilizer   FR: engrais chimque [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FERTILIZE    F ER1 T AH0 L AY2 Z
FERTILIZED    F ER1 T AH0 L AY2 Z D
FERTILIZER    F ER1 T AH0 L AY2 Z ER0
FERTILIZES    F ER1 T AH0 L AY2 Z AH0 Z
FERTILIZERS    F ER1 T AH0 L AY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fertilize    (v) fˈɜːʴtəlaɪz (f @@1 t @ l ai z)
fertilized    (v) fˈɜːʴtəlaɪzd (f @@1 t @ l ai z d)
fertilizer    (n) fˈɜːʴtəlaɪzər (f @@1 t @ l ai z @ r)
fertilizes    (v) fˈɜːʴtəlaɪzɪz (f @@1 t @ l ai z i z)
fertilizers    (n) fˈɜːʴtəlaɪzəz (f @@1 t @ l ai z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化肥[huà féi, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄟˊ, ] fertilizer, #8,680 [Add to Longdo]
肥料[féi liào, ㄈㄟˊ ㄌㄧㄠˋ, ] fertilizer; manure, #10,714 [Add to Longdo]
施肥[shī féi, ㄕ ㄈㄟˊ, ] fertilize, #13,741 [Add to Longdo]
受精卵[shòu jīng luǎn, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄢˇ, ] fertilized ovum, #39,449 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリ肥料[カリひりょう, kari hiryou] (n) potash fertilizer; potash fertiliser [Add to Longdo]
リン酸肥料;燐酸肥料[リンさんひりょう(リン酸肥料);りんさんひりょう(燐酸肥料), rin sanhiryou ( rin san hiryou ); rinsanhiryou ( rin san hiryou )] (n) phosphate fertilizer; phosphate fertiliser [Add to Longdo]
液肥[えきひ, ekihi] (n) liquid fertilizer; liquid fertiliser [Add to Longdo]
化学肥料[かがくひりょう, kagakuhiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser; (P) [Add to Longdo]
化成肥料[かせいひりょう, kaseihiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser [Add to Longdo]
魚肥[ぎょひ, gyohi] (n) fertilizer made from fish parts (fertiliser) [Add to Longdo]
金肥[きんぴ;かねごえ, kinpi ; kanegoe] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser [Add to Longdo]
酸性肥料[さんせいひりょう, sanseihiryou] (n) acid fertilizer; acid fertiliser [Add to Longdo]
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P) [Add to Longdo]
受精卵[じゅせいらん, juseiran] (n) fertilized eggs; fertilised eggs; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fertilize \Fer"ti*lize\, v. t. [imp. & p. p. {Fertilized}; p.
   pr. & vb. n. {Fertilizing}.] [Cf. F. fertiliser.]
   1. To make fertile or enrich; to supply with nourishment for
    plants; to make fruitful or productive; as, to fertilize
    land, soil, ground, and meadows.
    [1913 Webster]
 
       And fertilize the field that each pretends to gain.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To fecundate; as, to fertilize flower. --A. R. Wallace.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fertilize
   v 1: provide with fertilizers or add nutrients to; "We should
      fertilize soil if we want to grow healthy plants" [syn:
      {fertilize}, {fertilise}, {feed}]
   2: make fertile or productive; "The course fertilized her
     imagination" [syn: {fertilize}, {fecundate}, {fertilise}]
   3: introduce semen into (a female) [syn: {inseminate},
     {fecundate}, {fertilize}, {fertilise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top