ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

受精卵

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -受精卵-, *受精卵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受精卵[shòu jīng luǎn, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄢˇ, ] fertilized ovum, #39,449 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受精卵[じゅせいらん, juseiran] (n) fertilized eggs; fertilised eggs; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A sperm cell could now merge with an ovule and produce a fertilized egg who's genes came half from one parent and half from the other.[CN] 现在一个精虫细胞 与一个卵子融合 并产生受精卵 其基困 来自父母双方各一半 Origins of Life (2001)
She caresses them with her arms to keep them free of algae and properly supplied with oxygen.[CN] 它轻柔地用触手 拂过受精卵,去除绿藻并供应氧气 Challenges of Life (2009)
This tiny strawberry poison arrow frog, only the size of a finger nail, is guarding her fertilised eggs.[CN] 这只只有指甲般大小的 草莓箭毒蛙 正在守护它的受精卵 Challenges of Life (2009)
Over 5,000 fertilized eggs weighing in at just under 900 kilos.[JA] 重さ900キロ以下 5千以上の受精卵 Interstellar (2014)
I'm sorry. It doesn't look like any of the embryos have implanted.[CN] 我很抱歉,现在看来似乎 没有一个受精卵发育成功 Mom at Sixteen (2005)
Whilst the eggs and tadpoles are developing, she and her mate keep watch, making sure that they are safe from predators.[CN] 受精卵和蝌蚪发育的时候 它和伴侣在旁守护 不让掠食动物越雷池一步 Challenges of Life (2009)
Schools of mackerel dash in to feast but many eggs survive[CN] 成群的鲭鱼忙着享受大餐,但仍有许多受精卵存活 Ocean Oasis (2000)
- We implanted four embryos this time?[CN] 我们这次殖入了四颗受精卵么? Mom at Sixteen (2005)
Other fish produce fewer eggs but tend them carefully[CN] 其他的鱼类生产较少的卵,但会细心照顾他们的受精卵 Ocean Oasis (2000)
She's carrying fertilised eggs, and now, happy and settled, she lays them.[CN] 这只母章鱼体内怀着受精卵 找到安乐窝之后,它开始产卵 Challenges of Life (2009)
With equipment on board, we incubate the first 10.[JA] まず10個の受精卵を 人工培養 Interstellar (2014)
Transplant a fertilized egg to man's pelvis.[CN] 好像是把受精卵移植到男性的盆骨 Texture of Skin (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top