ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fertilise

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fertilise-, *fertilise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fertilise[VT] ผสมพันธุ์, See also: ผสมเทียม
fertilise[VT] ใส่ปุ๋ย, See also: ทำให้ดินอุดม, Syn. feed, nourish, Ant. starve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fertilise(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable,fertilisable adj.
fertiliser(เฟอ'ทะไลเซอะ) n. ปุ๋ย,สิ่งที่ทำให้เกิดลูก,ตัวทำให้เกิดลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพิ่มปุ๋ย[v. exp.] (phoēm pūi) EN: apply additional manure ; apply fertilizer   FR: enrichir avec de l'engrais ; apporter de l'engrais ; fertiliser

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリ肥料[カリひりょう, kari hiryou] (n) potash fertilizer; potash fertiliser [Add to Longdo]
リン酸肥料;燐酸肥料[リンさんひりょう(リン酸肥料);りんさんひりょう(燐酸肥料), rin sanhiryou ( rin san hiryou ); rinsanhiryou ( rin san hiryou )] (n) phosphate fertilizer; phosphate fertiliser [Add to Longdo]
液肥[えきひ, ekihi] (n) liquid fertilizer; liquid fertiliser [Add to Longdo]
化学肥料[かがくひりょう, kagakuhiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser; (P) [Add to Longdo]
化成肥料[かせいひりょう, kaseihiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser [Add to Longdo]
魚肥[ぎょひ, gyohi] (n) fertilizer made from fish parts (fertiliser) [Add to Longdo]
金肥[きんぴ;かねごえ, kinpi ; kanegoe] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser [Add to Longdo]
酸性肥料[さんせいひりょう, sanseihiryou] (n) acid fertilizer; acid fertiliser [Add to Longdo]
受精卵[じゅせいらん, juseiran] (n) fertilized eggs; fertilised eggs; (P) [Add to Longdo]
人造肥料[じんぞうひりょう, jinzouhiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fertilise
   v 1: make fertile or productive; "The course fertilized her
      imagination" [syn: {fertilize}, {fecundate}, {fertilise}]
   2: provide with fertilizers or add nutrients to; "We should
     fertilize soil if we want to grow healthy plants" [syn:
     {fertilize}, {fertilise}, {feed}]
   3: introduce semen into (a female) [syn: {inseminate},
     {fecundate}, {fertilize}, {fertilise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top