ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unsatisfactory-

AH2 N S AH0 T AH0 S F AE1 K T ER0 IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unsatisfactory, *unsatisfactory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unsatisfactory[ADJ] ซึ่งไม่พอใจ, See also: ซึ่งน่าผิดหวัง, Syn. disappointing, inadequate, displeasing, undesirable, Ant. excellent, satisfactory, gratifying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unsatisfactory(อันแซท'ทิสแฟค'ทะรี) adj. ไม่พอใจ,ไม่เพียงพอ,ผิดหวัง., See also: unsatisfactorily adv. -S.disappointing,faulty

English-Thai: Nontri Dictionary
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ,ผิดหวัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I beg to report that my heap ofhinges was so unsatisfactory... because the machines were being recalibrated this morning.ผมผลิตบานพับได้น้อยเพราะ... เช้านี้เขาล้างเครื่องจักร Schindler's List (1993)
This is a Goddam bitch of an unsatisfactory situation.มันช่างเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่เลยนะ Brokeback Mountain (2005)
I'm saying if the audience's reaction is unsatisfactory.ผมหมายถึงถ้าคนฟังไม่พอใจนะ Beethoven Virus (2008)
It seems to me that I must raise the issue of this month's unsatisfactory management.เห็นที, ผมต้องยกประเด็นการบริหารงานของเดือนนี้ว่าไม่น่าพอใ Episode #1.6 (2011)
But if this is unsatisfactory, perhaps you should consider another bank.แต่ถ้ายังไม่ถูกใจ The Three Bears (2012)
This must all seem so unsatisfactory for you.พวกเธอคงไม่พอใจเรื่องนี้ Split (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unsatisfactoryBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
unsatisfactoryI find the plan to be unsatisfactory in several ways.
unsatisfactoryOn the whole, the result was unsatisfactory.
unsatisfactoryThe result was unsatisfactory to him.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSATISFACTORY    AH2 N S AH0 T AH0 S F AE1 K T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsatisfactory    (j) ˌʌnsætɪsfˈæktəriː (uh2 n s a t i s f a1 k t @ r ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unsatisfactory \Unsatisfactory\
   See {satisfactory}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsatisfactory
   adj 1: not giving satisfaction; "shops should take back
       unsatisfactory goods"; "her performance proved to be
       unsatisfactory"; "life is becoming increasingly
       unsatifactory"; "our discussion was very unsatisfactory"
       [ant: {satisfactory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top