ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-nervousness-

N ER1 V AH0 S N AH0 S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nervousness, *nervousness*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nervousness[N] ความประหม่า, See also: ความประสาท, ความตื่นกลัว

English-Thai: Nontri Dictionary
nervousness(n) โรคเส้นประสาท,อาการทางประสาท,ความขวัญอ่อน,ความกลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorry for nervousness.Sorry for nervousnessAnna and the King (1999)
I'll save you the pain and nervousness of waiting for the answer.กับการรอคำตอบ ฉันตกลงจะร่วมทำโปรเจ็คกับนาย ยินดีด้วยนะ! The Bus Pants Utilization (2011)
So you must have been hiding your nervousness from others.แต่ดูเหมือนว่าเธอขบฟัน ดังนั้นเธอต้องซ่อนความประหม่าไม่ให้คนอื่นเห็น The Ghost in the Machine (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
NERVOUSNESS    N ER1 V AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nervousness    (n) nˈɜːʳvəsnəs (n @@1 v @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经质[shén jīng zhì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓˋ, / ] nervousness, #25,165 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nervousness \Nerv"ous*ness\, n.
   State or quality of being nervous.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nervousness
   n 1: the anxious feeling you have when you have the jitters
      [syn: {jitteriness}, {jumpiness}, {nervousness},
      {restiveness}]
   2: an uneasy psychological state; "he suffered an attack of
     nerves" [syn: {nervousness}, {nerves}]
   3: a sensitive or highly strung temperament

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top