ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-nervousness-

N ER1 V AH0 S N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nervousness, *nervousness*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nervousness(n) ความประหม่า, See also: ความประสาท, ความตื่นกลัว

English-Thai: Nontri Dictionary
nervousness(n) โรคเส้นประสาท, อาการทางประสาท, ความขวัญอ่อน, ความกลัว

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NERVOUSNESS N ER1 V AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nervousness (n) nˈɜːʳvəsnəs (n @@1 v @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经质[shén jīng zhì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓˋ, / ] nervousness, #25,165 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nervousness \Nerv"ous*ness\, n.
   State or quality of being nervous.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nervousness
   n 1: the anxious feeling you have when you have the jitters
      [syn: {jitteriness}, {jumpiness}, {nervousness},
      {restiveness}]
   2: an uneasy psychological state; "he suffered an attack of
     nerves" [syn: {nervousness}, {nerves}]
   3: a sensitive or highly strung temperament

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top