Search result for

-lowly-

(22 entries)
(0.5435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lowly, *lowly*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lowly[ADJ] ต่ำ (ความสำคัญ, ฐานะ)
lowly[ADJ] ธรรมดา, See also: สามัญ, Syn. commonplace, ordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lowly(โล'ลี) adj.,adv. ถ่อมตัว,ต่ำต้อย,สามัญ,แผ่วเบา,นิ่มนวล., See also: lowliness n. ดู lowly, Syn. humble,humbly

English-Thai: Nontri Dictionary
lowly(adj) เจียมตัว,ต่ำต้อย,ถ่อมตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd rather die than be captured by lowly creatures like you!ข้ายอมตายดีกว่า ถูกจับโดยสัตว์ชั้นต่ำแบบเจ้า Vampire Hunter D (1985)
She said I'm a lowly creature!นังนี่บอกว่าฉัน เป็นสัตว์ชั้นต่ำ! Vampire Hunter D (1985)
Thus, the aristocrats control the lowly humans.เป็นความจริงที่ ราชวงศ์รัตติกาล ปกครองพวกชั้นต่ำ Vampire Hunter D (1985)
Who are you? A lowly prisoner, like yourself.นักโทษชั้นต่ำเหมือนเจ้า แต่อยู่ด้วยกันกับเจ้า Aladdin (1992)
Former winners include Nobel laureates, Field's medal winners... renowned astrophysicists and lowly M.I.T. professors.คนก่อนที่ทำได้ ยังได้รางวัลโนเบิล แชมป์คณิตศาสตร์โลก กลายเป็นนักดาราศาสตร์ชื่อดัง เป็นศาสตราจารย์กระจอกที่ M.I.T. Good Will Hunting (1997)
A school's Headmaster resorting to such lowly meansอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนกำลังหันไปใช้วิธีต่ำ ๆ GTO (1999)
Too lowly even to be noticed.ตํ่าเกินที่จะเป็นที่สนใจของใคร Pride & Prejudice (2005)
Your Highness, please talk down to us as we are lowly peasants.องค์ชาย, ได้โปรดพูดกับพวกเรา เหมือนกับเราเป็นชนชั้นต่ำกว่าเถอะ Episode #1.8 (2006)
That honor belongs to the lowly cockroach.ซึ่งตำแหน่งนั้นเป็นของ แมลงสาปที่เป็นสัตว์ชั้นต่ำ Chapter One 'Genesis' (2006)
She was very kind to a lowly merchant like me.นางใจดีกับพ่อค้าเล็กอย่างข้ามาก The Book of the Three Hans (2006)
Marcus is never going to end up with a lowly Waldorf.ที่ยังคงว่างเปล่าอยากสิ้นเชิง btw, มาคัสก็คงไม่ลงเอยกับวอร์ดอล์ฟที่ต่ำต้อยหรอก Never Been Marcused (2008)
That I think you'll find it in your heart to take pity on me, and in spite of my common, lowly, unroyal ways, accept that I have true feelings for Marcus and that he has them for me, too.สิ่งที่ฉันคิดว่า คุณจะเจอในใจของคุณให้เห็นอกเห็นใจฉันบ้างน่ะซิ และด้วยความเป็นสามัญชน ชั้นต่ำ ไม่ใช่แบบของราชวงศ์ ยอมรับเถอะว่า ฉันมีความรู้สึกที่จริงจังต่อมาคัส และเค้าก็รู้สึกแบบเดียวกันกับฉัน Never Been Marcused (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
LOWLY    L OW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lowly    (j) (l ou1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bescheiden {adj} | bescheidener | am bescheidenstenlowly | lowlier | lowliest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lowly \Low"ly\, adv.
   1. In a low manner; humbly; meekly; modestly. "Be lowly
    wise." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. In a low condition; meanly.
    [1913 Webster]
 
       I will show myself highly fed, and lowly taught.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lowly \Low"ly\, a. [Compar. {Lowlier}; superl. {Lowliest}.]
   [Low, a. + -ly.]
   1. Not high; not elevated in place; low. "Lowly lands."
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Low in rank or social importance.
    [1913 Webster]
 
       One common right the great and lowly claims. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Not lofty or sublime; humble.
    [1913 Webster]
 
       These rural poems, and their lowly strain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Having a low esteem of one's own worth; humble; meek; free
    from pride.
    [1913 Webster]
 
       Take my yoke upon you, and learn of me, for I am
       meek and lowly in heart.       --Matt. xi.
                          29.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lowly
   adj 1: low or inferior in station or quality; "a humble
       cottage"; "a lowly parish priest"; "a modest man of the
       people"; "small beginnings" [syn: {humble}, {low},
       {lowly}, {modest}, {small}]
   2: inferior in rank or status; "the junior faculty"; "a lowly
     corporal"; "petty officialdom"; "a subordinate functionary"
     [syn: {junior-grade}, {lower-ranking}, {lowly}, {petty(a)},
     {secondary}, {subaltern}]
   3: used of unskilled work (especially domestic work) [syn:
     {humble}, {menial}, {lowly}]
   4: of low birth or station (`base' is archaic in this sense);
     "baseborn wretches with dirty faces"; "of humble (or lowly)
     birth" [syn: {base}, {baseborn}, {humble}, {lowly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top