Search result for

-locate-

(34 entries)
(0.0617 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: locate, *locate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
locate[VT] ก่อตั้ง, See also: สร้าง, ตั้ง, Syn. place, settle
locate[VT] ก่อตั้งธุรกิจ, See also: สร้างธุรกิจหรือบริษัท
locate[VT] หาที่ตั้ง, See also: หาตำแหน่งที่ตั้ง, หา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
locate(โล'เคท) vt. หาที่ตั้ง,กำหนดที่ตั้ง,หาแหล่งที่ตั้ง,ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,สำรวจที่ดินหรือถิ่นที่อยู่. vi. ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,ก่อตั้ง., See also: locatable adj. ดูlocate locater n. ดูlocate locator n. ดูlocate, Syn. find

English-Thai: Nontri Dictionary
locate(vt) ตั้งขึ้น,หาทำเล,หาที่ตั้ง,ตั้งรกราก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When a desperate search fails to locate R2,เมื่อการค้นหาอย่างไร้หวัง ล้มเหลวในการตามหาอาร์ทู Duel of the Droids (2008)
We believe that's were the photos are located.เราเชื่อว่าภาพถ่ายพวกนี้ยังคงอยู่ในนั้น The Bank Job (2008)
It's imperative we locate and apprehend Taylor.นี่เป็นคำสั่ง เราต้องหาตำแหน่ง และจับตัวเทย์เลอร์ให้ได้ Vantage Point (2008)
This is Agent Barnes, I've located Taylor.นี่เจ้าหน้าที่บาร์นส์ เราได้ตำแหน่งของเทย์เลอร์แล้ว Vantage Point (2008)
Our church is part of the Pan-Asian Ministry... located in Colorado.โบสถของเรา เปนสวนหนึงของศาสนจักรแพนเอเซีย อยูทีรัฐโคโลราโด Rambo (2008)
And I'm so glad you walked over here because now I can feel a little bit more comfortable to tell you that I happen to be, uh, on the forefront of men able to find and locate a woman's G-spot.และผมก็ดีใจที่คุณเดินมาทางนี้ เพราะตอนนี้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นมานิดนึง ที่จะบอกคุณว่า ผมเผอิญเป็น New York, I Love You (2008)
And what makes you think I haven't located it yet?และอะไรทำให้คุณคิดว่าฉันยังหามันไม่เจอล่ะ New York, I Love You (2008)
I was only able to locate two typewriters and both have problems with certain letters.ผมเพียงสามารถ มองหาชื้อเครื่องพิมพ์ดีดสองอัน และมีปัญหาทั้งสองเครื่อง กับตัวอักษรบางตัว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
At the end of the working day, the centrally located café is the ideal place for friends and families to join together for a hearty and nutritious meal.และเมื่อหมดวันทำงาน... เรายังมีคาเฟ่ ซึ่งเป็นที่ในฝันเลยล่ะ เพื่อให้เพื่อนและครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อทานอาหารดีๆ มีประโยชน์ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Evacuation registration point is located two blocks this way.ศูนย์ลงทะเบียนผู้อพยพ อยู่ห่างจากที่นี่ไปสองช่วงตึก The Day the Earth Stood Still (2008)
Centrally located, like right there.และอยู่ตำแหน่งกลางๆ, อย่างเช่นตรงนั้น Shut Down (2008)
We're still trying to locate the 3 remaining warheads, sir.ท่านค่ะ เรายังทำการค้นหาหัวรบอีกสามหัวค่ะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
locateHe went back to the drug store, located the machine, poured in the sample and deposited the $10.00.
locateHis office is located in the center of the town.
locateI became very nervous when I couldn't locate my passport.
locateI located the town on a map.
locateIt is located at the foot of Mt. Fuji.
locateIt took us a week to locate their hideaway.
locateJapan is located in the Northern Hemisphere.
locateLocate his address on the map.
locateLocate Puerto Rico on a map.
locateMy apartment is located within five minutes' walk of the station.
locateMy house is located at a distance from the station.
locateMy house, located on a hill, command a fine view.

CMU English Pronouncing Dictionary
LOCATE    L OW1 K EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
locate    (v) (l ou1 k ei1 t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Locate \Lo"cate\, v. i.
   To place one's self; to take up one's residence; to settle;
   as, to locate in Seattle. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Locate \Lo"cate\, v. t. [imp. & p. p. {Located}; p. pr. & vb. n.
   {Locating}.] [L. locatus, p. p. of locare to place, fr. locus
   place. See {Local}.]
   1. To place; to set in a particular spot or position.
    [1913 Webster]
 
       The captives and emigrants whom he brought with him
       were located in the trans-Tiberine quarter. --B. F.
                          Westcott.
    [1913 Webster]
 
   2. To designate the site or place of; to define the limits
    of; as, to locate a public building; to locate a mining
    claim; to locate (the land granted by) a land warrant.
    [1913 Webster]
 
       That part of the body in which the sense of touch is
       located.               --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   3. To discover the location or site of; as, to locate the
    source of a radio transmission; to locate a leak; to
    locate the malfunction in a system.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 locate
   v 1: discover the location of; determine the place of; find by
      searching or examining; "Can you locate your cousins in the
      Midwest?"; "My search turned up nothing" [syn: {locate},
      {turn up}]
   2: determine or indicate the place, site, or limits of, as if by
     an instrument or by a survey; "Our sense of sight enables us
     to locate objects in space"; "Locate the boundaries of the
     property" [syn: {situate}, {locate}]
   3: assign a location to; "The company located some of their
     agents in Los Angeles" [syn: {locate}, {place}, {site}]
   4: take up residence and become established; "The immigrants
     settled in the Midwest" [syn: {settle}, {locate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top