Search result for

allocate

(61 entries)
(0.0274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allocate-, *allocate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allocate[VT] จัดสรร, See also: จัดแบ่ง, แบ่งสันปันส่วน, Syn. allot, designate
allocate to[PHRV] จัดสรร (มักใช้ passive voice), See also: แบ่งปัน, กำหนดให้, Syn. allot to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.

English-Thai: Nontri Dictionary
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allocateจัดสรร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
allocateจัดสรร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allocateปันส่วน, แบ่งส่วน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
allocate (vt ) แบ่งให้, กำหนด, บรรจุ, ลง(บัญชี)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorry, is this above the allocated amount of ammunition?โทษน่ะครับ คุณเอาพวกกระสุนดินระเบิดเยอะเกินไปมั้ย District 9 (2009)
I'm entitled to allocate 50% of the cubic footage of the common areas.ฉันมีสิทธิ์ใช้ 50% ของตารางฟุต ในบริเวณพื้นที่ร่วม The Staircase Implementation (2010)
How am I supposed to allocate lab resources when he...?แล้วผมจะจัดทรัพยากรของแล็บยังไงถ้าเขา... Proof (2011)
No, they don't want to allocate agency funds for the buy-in.ไม่ พวกเขาไม่อยากอนุมัติเงินส่วนกลาง ให้ใช้เป็นเงินพนัน Snake Eyes (2012)
There were significant resources allocated between 2004 and 2006 to a project that's vanished from the books.มีทรัพย์สินสำคัญลงไว้ ระหว่างปี 2004 ถึง 2006 ในโครงการ ที่หายไปจากหนังสือ บางอย่างที่เรียกว่า คาร์ริออน Sabotage (2013)
Allocated time completed. Allocated time completed.หมดเวลาแล้ว หมดเวลาแล้ว Fallen (2016)
In response to your repeated enquiries, the State has allocated the enclosed funds for your library project."ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลซ้ำของคุณ รัฐได้จัดสรรเงินไว้สำหรับโครงการห้องสมุดของคุณ ". The Shawshank Redemption (1994)
I will allocate you guys your instruments. Go back and practice.ฉันจะจัดสรรคุณเจ้าหมอนั่นอุปกรณ์ของคุณ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allocateAllocate a room for research purposes.
allocateI just roughly allocated it to each function.
allocateThe medical supplies were allocated to the victims of the disaster.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ่งเวลา[V] allocate, Example: แม้ว่างานจะยุ่งขนาดไหน แต่เขาก็ยังแบ่งเวลาสำหรับหาความบันเทิงให้ตนเอง, Thai definition: จัดสรรเวลา
สั่งงาน[V] assign, See also: allocate, allot, Syn. มอบหมายงาน, Example: ก่อนออกจากบ้าน คุณแม่ต้องสั่งงานแม่บ้านไว้ทุกวัน
ปัน[V] divide, See also: allocate, distribute, share, Syn. แบ่ง, แบ่งปัน, Example: เมื่อเขาโตแล้วความสนใจที่บิดามารดาเคยทุ่มเทให้เฉพาะตนผู้เดียวก็ถูกปันไปให้น้องๆ, Thai definition: แบ่งให้
พิภัช[V] distribute, See also: allocate, assign, Syn. แจก, แบ่ง, ปัน
จัดสรร[V] allocate, See also: apportion, divide, Syn. จัดแบ่ง, แบ่งสรร, ปันส่วน, Example: นายหน้าพยายามจัดสรรที่ดินแถวนี้ให้มีราคาอย่างต่ำตารางวาละ 1 หมื่นบาทเป็นอย่างน้อย, Thai definition: แบ่งส่วนไว้โดยเฉพาะ, ปันไว้เพื่อใช้ประโยชน์โดยเจาะจง
จัดสรรเงิน[V] allocate, See also: apportion, divide, Syn. แบ่งเงิน, Example: กรมที่มีขนาดใหญ่ยังจัดสรรงบประมาณมาช่วยกรมเล็กๆ กันไม่ลงตัว, Thai definition: แบ่งเงินไว้เป็นส่วนๆ เพื่อใช้ประโยชน์โดยเฉพาะเจาะจง
แบ่งหน้าที่[V] assign, See also: allocate, Syn. แบ่งภาระหน้าที่, Example: อบต. บางพระแบ่งหน้าที่ ให้กับทุกส่วนที่อยู่ในท้องถิ่นไม่ใช่ อบต. เป็นคนคิดเองทำเองหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งหน้าที่[v. exp.] (baeng nāthī) EN: assign ; allocate   FR: assigner les tâches
แบ่งเวลา[v. exp.] (baeng wēlā) EN: allocate   
จัดสรร[v.] (jatsan) EN: allocate ; apportion ; divide ; allot   FR: allouer
จัดสรรเงิน[v. exp.] (jatsan ngoen) EN: allocate   
จัดสรรเงินทุน[v. exp.] (jatsan ngoenthun) EN: allocate funds   
จัดสรรที่ดิน[v. exp.] (jatsan thīdin) EN: allocate land   
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate   FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
ปัน[v.] (pan) EN: divide ; allocate ; distribute ; share   FR: partager ; répartir ; distribuer

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLOCATE    AE1 L AH0 K EY2 T
ALLOCATED    AE1 L AH0 K EY2 T AH0 D
ALLOCATES    AE1 L AH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allocate    (v) (a1 l @ k ei t)
allocated    (v) (a1 l @ k ei t i d)
allocates    (v) (a1 l @ k ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuordnen {n} von Systemressourcen [comp.]allocate system resources [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロケート[, aroke-to] (n) allocate [Add to Longdo]
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to [Add to Longdo]
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate [Add to Longdo]
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1,vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P) [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) [Add to Longdo]
曹司[ぞうし, zoushi] (n) (1) palace room for government officials or ladies in waiting; (2) room inside a palace or private estate allocated to employees; person living in such a room; (3) (See 大学寮) boarding house for trainee administrators (ritsuryo period) [Add to Longdo]
地方交付税[ちほうこうふぜい, chihoukoufuzei] (n) tax allocated to local governments [Add to Longdo]
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] (n) {comp} upper window edge allocated to the peer entity [Add to Longdo]
賦する[ふする, fusuru] (vs-s) (1) (arch) to allocate; (2) to compose (poetry, etc.) [Add to Longdo]
名主[みょうしゅ, myoushu] (n) (arch) (See 名田・みょうでん) nominal holder of an allocated rice field (ritsuryo system) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拨款[bō kuǎn, ㄅㄛ ㄎㄨㄢˇ, / ] allocate funds; appropriation, #10,597 [Add to Longdo]
分区[fēn qū, ㄈㄣ ㄑㄩ, / ] allocated area (for housing, industry etc); district, #13,387 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り当てる[わりあてる, wariateru] to allocate, to assign [Add to Longdo]
割り付ける[わりつける, waritsukeru] to allocate, to assign [Add to Longdo]
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding [Add to Longdo]
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allocate \Al"lo*cate\, v. t. [LL. allocatus, p. p. of allocare,
   fr. L. ad + locare to place. See {Allow}.]
   1. To distribute or assign; to allot. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To localize. [R.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allocate
   v 1: distribute according to a plan or set apart for a special
      purpose; "I am allocating a loaf of bread to everyone on a
      daily basis"; "I'm allocating the rations for the camping
      trip" [syn: {allocate}, {apportion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top