ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allocate

AE1 L AH0 K EY2 T   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allocate-, *allocate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allocate[VT] จัดสรร, See also: จัดแบ่ง, แบ่งสันปันส่วน, Syn. allot, designate
allocate to[PHRV] จัดสรร (มักใช้ passive voice), See also: แบ่งปัน, กำหนดให้, Syn. allot to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.

English-Thai: Nontri Dictionary
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allocateจัดสรร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
allocateจัดสรร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allocateปันส่วน, แบ่งส่วน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
allocate (vt ) แบ่งให้, กำหนด, บรรจุ, ลง(บัญชี)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will allocate you guys your instruments. Go back and practice.ฉันจะจัดสรรคุณเจ้าหมอนั่นอุปกรณ์ของคุณ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
I'm entitled to allocate 50% of the cubic footage of the common areas.ฉันมีสิทธิ์ใช้ 50% ของตารางฟุต ในบริเวณพื้นที่ร่วม The Staircase Implementation (2010)
How am I supposed to allocate lab resources when he...?แล้วผมจะจัดทรัพยากรของแล็บยังไงถ้าเขา... Proof (2011)
No, they don't want to allocate agency funds for the buy-in.ไม่ พวกเขาไม่อยากอนุมัติเงินส่วนกลาง ให้ใช้เป็นเงินพนัน Snake Eyes (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allocateAllocate a room for research purposes.
allocateI just roughly allocated it to each function.
allocateThe medical supplies were allocated to the victims of the disaster.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ่งเวลา[V] allocate, Example: แม้ว่างานจะยุ่งขนาดไหน แต่เขาก็ยังแบ่งเวลาสำหรับหาความบันเทิงให้ตนเอง, Thai definition: จัดสรรเวลา
สั่งงาน[V] assign, See also: allocate, allot, Syn. มอบหมายงาน, Example: ก่อนออกจากบ้าน คุณแม่ต้องสั่งงานแม่บ้านไว้ทุกวัน
ปัน[V] divide, See also: allocate, distribute, share, Syn. แบ่ง, แบ่งปัน, Example: เมื่อเขาโตแล้วความสนใจที่บิดามารดาเคยทุ่มเทให้เฉพาะตนผู้เดียวก็ถูกปันไปให้น้องๆ, Thai definition: แบ่งให้
พิภัช[V] distribute, See also: allocate, assign, Syn. แจก, แบ่ง, ปัน
จัดสรร[V] allocate, See also: apportion, divide, Syn. จัดแบ่ง, แบ่งสรร, ปันส่วน, Example: นายหน้าพยายามจัดสรรที่ดินแถวนี้ให้มีราคาอย่างต่ำตารางวาละ 1 หมื่นบาทเป็นอย่างน้อย, Thai definition: แบ่งส่วนไว้โดยเฉพาะ, ปันไว้เพื่อใช้ประโยชน์โดยเจาะจง
จัดสรรเงิน[V] allocate, See also: apportion, divide, Syn. แบ่งเงิน, Example: กรมที่มีขนาดใหญ่ยังจัดสรรงบประมาณมาช่วยกรมเล็กๆ กันไม่ลงตัว, Thai definition: แบ่งเงินไว้เป็นส่วนๆ เพื่อใช้ประโยชน์โดยเฉพาะเจาะจง
แบ่งหน้าที่[V] assign, See also: allocate, Syn. แบ่งภาระหน้าที่, Example: อบต. บางพระแบ่งหน้าที่ ให้กับทุกส่วนที่อยู่ในท้องถิ่นไม่ใช่ อบต. เป็นคนคิดเองทำเองหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งหน้าที่[v. exp.] (baeng nāthī) EN: assign ; allocate   FR: assigner les tâches
แบ่งเวลา[v. exp.] (baeng wēlā) EN: allocate   
จัดสรร[v.] (jatsan) EN: allocate ; apportion ; divide ; allot   FR: allouer
จัดสรรเงิน[v. exp.] (jatsan ngoen) EN: allocate   
จัดสรรเงินทุน[v. exp.] (jatsan ngoenthun) EN: allocate funds   
จัดสรรที่ดิน[v. exp.] (jatsan thīdin) EN: allocate land   
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate   FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
ปัน[v.] (pan) EN: divide ; allocate ; distribute ; share   FR: partager ; répartir ; distribuer

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLOCATE AE1 L AH0 K EY2 T
ALLOCATED AE1 L AH0 K EY2 T IH0 D
ALLOCATES AE1 L AH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allocate (v) ˈæləkɛɪt (a1 l @ k ei t)
allocated (v) ˈæləkɛɪtɪd (a1 l @ k ei t i d)
allocates (v) ˈæləkɛɪts (a1 l @ k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拨款[bō kuǎn, ㄅㄛ ㄎㄨㄢˇ, / ] allocate funds; appropriation, #10,597 [Add to Longdo]
分区[fēn qū, ㄈㄣ ㄑㄩ, / ] allocated area (for housing, industry etc); district, #13,387 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuordnen {n} von Systemressourcen [comp.]allocate system resources [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロケート[, aroke-to] (n) allocate [Add to Longdo]
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to [Add to Longdo]
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate [Add to Longdo]
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1,vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P) [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) [Add to Longdo]
曹司[ぞうし, zoushi] (n) (1) palace room for government officials or ladies in waiting; (2) room inside a palace or private estate allocated to employees; person living in such a room; (3) (See 大学寮) boarding house for trainee administrators (ritsuryo period) [Add to Longdo]
地方交付税[ちほうこうふぜい, chihoukoufuzei] (n) tax allocated to local governments [Add to Longdo]
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] (n) {comp} upper window edge allocated to the peer entity [Add to Longdo]
賦する[ふする, fusuru] (vs-s) (1) (arch) to allocate; (2) to compose (poetry, etc.) [Add to Longdo]
名主[みょうしゅ, myoushu] (n) (arch) (See 名田・みょうでん) nominal holder of an allocated rice field (ritsuryo system) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り当てる[わりあてる, wariateru] to allocate, to assign [Add to Longdo]
割り付ける[わりつける, waritsukeru] to allocate, to assign [Add to Longdo]
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding [Add to Longdo]
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allocate \Al"lo*cate\, v. t. [LL. allocatus, p. p. of allocare,
   fr. L. ad + locare to place. See {Allow}.]
   1. To distribute or assign; to allot. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To localize. [R.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allocate
   v 1: distribute according to a plan or set apart for a special
      purpose; "I am allocating a loaf of bread to everyone on a
      daily basis"; "I'm allocating the rations for the camping
      trip" [syn: {allocate}, {apportion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top