Search result for

จัดสรร

(51 entries)
(0.1759 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัดสรร-, *จัดสรร*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หมู่บ้านจัดสรร (n ) developed housing

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดสรร    [V] allocate, See also: apportion, divide, Syn. จัดแบ่ง, แบ่งสรร, ปันส่วน, Example: นายหน้าพยายามจัดสรรที่ดินแถวนี้ให้มีราคาอย่างต่ำตารางวาละ 1 หมื่นบาทเป็นอย่างน้อย, Thai definition: แบ่งส่วนไว้โดยเฉพาะ, ปันไว้เพื่อใช้ประโยชน์โดยเจาะจง
จัดสรรเงิน    [V] allocate, See also: apportion, divide, Syn. แบ่งเงิน, Example: กรมที่มีขนาดใหญ่ยังจัดสรรงบประมาณมาช่วยกรมเล็กๆ กันไม่ลงตัว, Thai definition: แบ่งเงินไว้เป็นส่วนๆ เพื่อใช้ประโยชน์โดยเฉพาะเจาะจง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จัดสรรก. แบ่งส่วนไว้โดยเฉพาะ, ปันไว้ใช้เพื่อประโยชน์โดยเจาะจง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allocateจัดสรร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
allocateจัดสรร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plow backจัดสรรกำไรเพื่อลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need to control as much of it as we can.และเราจะต้องจัดสรรค์ปันส่วน ให้ได้ผลที่ดีที่สุด Quantum of Solace (2008)
She's head counsel of the world's third largest energy provider.เธอเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของผู้จัดสรรพลังงาน ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 I Knew You Were a Pig (2009)
You're juggling family, work... and a dark passenger who's always got one handลูกกำลังจัดสรรครอบครัว งาน... และผู้โดยสารมืด ที่เอามือวาง Remains to Be Seen (2009)
I'm trying to lock down the rest of my scheduleผมกำลังพยายามจัดสรรวิชาที่จะเรียน Introduction to Film (2009)
The senate committee on appropriations.เรื่องคณะกรรมการวุฒิสมาชิกที่จัดสรรไว้ The Grandfather: Part II (2009)
And the savings that we found for the client... will easily make up for any escalated legal fees that they incur.และกองทุนที่เราจัดสรรให้ลูกค้า... จะง่ายขึ้นต่อการ ชดเชยค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น Sex and the City 2 (2010)
This is the best play for both of us.นี่คือการจัดสรรปันส่วนที่ดีที่สุด สำหรับพวกเรา The Push (2010)
(man) that's me... highest sales in the division,นั่นแหละครับตัวผม เป็นหัวหน้าก็ต้องจัดสรรค์เวลาให้ดี It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
The appropriations Committee is coming in for a meeting.คณะกรรมการจัดสรรเงินจะมาประชุม For the Good of Our Country (2010)
He had me cancel his Appropriations Committee meeting.บอกให้ฉันยกเลิก ประชุมคณะกรรมการการจัดสรรเงิน For the Good of Our Country (2010)
Time somebody shook up the free world and got things done.เจ้าหน้าที่งบประมาณ? ผู้จัดสรรพลังงานโลก? หรือเป็นประธานาธิบดี? Limitless (2011)
Now I've moved some things around and I can get you in this Thursday morning with Dr. Walderson.ผมพอจัดสรรเวลาให้แล้ว.. และผมนัดผ่าตัดให้เป็นพฤหัสเช้า.. กับหมอ วัลเดอร์สัน 50/50 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดสรร[v.] (jatsan) EN: allocate ; apportion ; divide ; allot   FR: allouer
จัดสรรที่ดิน[v. exp.] (jatsan thīdin) EN: allocate land   
จัดสรรเงิน[v. exp.] (jatsan ngoen) EN: allocate   
จัดสรรเงินทุน[v. exp.] (jatsan ngoenthun) EN: allocate funds   
จัดสรรเวลา[v. exp.] (jatsan wēlā) EN: try to make time   
จัดสรรแล้ว[adj.] (jatsan laēo) EN: appropriated   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allocate    [VT] จัดสรร, See also: จัดแบ่ง, แบ่งสันปันส่วน, Syn. allot, designate
appropriate    [VT] จัดสรรไว้, See also: สำรองไว้, กันไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง
allocate to    [PHRV] จัดสรร (มักใช้ passive voice), See also: แบ่งปัน, กำหนดให้, Syn. allot to
appropriate for    [PHRV] จัดสรร (สถานที่หรือเงิน) เพื่อ, See also: จัดสรรไว้สำหรับ, Syn. earmark for
approlpriate to    [PHRV] จัดสรร (สถานที่หรือเงิน) เพื่อ, See also: จัดสรรไว้สำหรับ
irrigate    [VT] ทดน้ำ, See also: จัดสรรน้ำ
juggle    [VT] จัดสรรเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม, See also: ปรับให้เหมาะสม
reallocate    [VT] จัดสรรปันส่วน, Syn. redistribute
redistribute    [VT] จัดสรรใหม่, Syn. rearrange

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admeasure(แอดเมส' เซอะ) vt. วัด. จัดสรร
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
appropriation(อะโพรพริเอ'เชิน) n. การจัดสรรไว้,การตั้งเงินไว้เป็นพิเศษ, Syn. funds, allocation, allotment)
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
disburse(ดิสเบิร์ส') vt. จ่าย (เงิน) ,ชะรำเงิน,ทำให้กระจายตัว,จัดสรร, See also: disbursement n. disbursable adj. ดูdisburse disburser n. ดูdisburse
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
appropriate(vt) ยึดครอง,จัดสรรไว้,ตั้งเงินไว้
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้
disburse(vt) ชำระเงิน,จัดสรร
disbursement(n) การชำระเงิน,การจัดสรร,การแบ่งสรร

German-Thai: Longdo Dictionary
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top