ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-gladness-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gladness, *gladness*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gladness(n) ความสุข, See also: ความดีใจ, ความปิติยินดี, ความยินดี, Syn. cheer, delight

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
¶ light up your face with gladness# แต่งเติมใบหน้า ด้วยความสุข # Mattress (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุปรีดิ์(n) gladness, See also: happiness, pleasure, delight, Syn. ความยินดี, ความปรีดา
ความดีใจ(n) gladness, See also: pleasure, delight, joy, happiness, willingness, Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม, Ant. ความเสียใจ, Example: การสำเร็จการศึกษาของเขาสร้างความดีใจให้แก่พ่อแม่เป็นอย่างยิ่ง
ความยินดี(n) gladness, See also: joy, happiness, pleasure, Syn. ความดีใจ, ความปลื้มใจ, ความปลื้มปีติ, Ant. ความเสียใจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gladness (n) glˈædnəs (g l a1 d n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gladness \Glad"ness\, n. [AS. gl[ae]dnes.]
   State or quality of being glad; pleasure; joyful
   satisfaction; cheerfulness.
   [1913 Webster]
 
      They . . . did eat their meat with gladness and
      singleness of heart.           --Acts ii. 46.
   [1913 Webster]
 
   Note: Gladness is rarely or never equivalent to mirth,
      merriment, gayety, and triumph, and it usually
      expresses less than delight. It sometimes expresses
      great joy.
      [1913 Webster]
 
         The Jews had joy and gladness, a feast and a good
         day.                --Esther viii.
                          17.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gladness
   n 1: experiencing joy and pleasure [syn: {gladness},
      {gladfulness}, {gladsomeness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top