ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-affable-

AE1 F AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: affable, *affable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affable(adj) สุภาพ, See also: อ่อนโยน, Syn. polite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา

English-Thai: Nontri Dictionary
affable(adj) อ่อนโยน, น่ารัก, สุภาพ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AFFABLE AE1 F AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affable (j) ˈæfəbl (a1 f @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leutselig; freundlich { adj } | leutseliger | am leutseligstenaffable | more affable | most affable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affable \Af"fa*ble\, a. [F. affable, L. affabilis, fr. affari to
   speak to; ad + fari to speak. See {Fable}.]
   1. Easy to be spoken to or addressed; receiving others kindly
    and conversing with them in a free and friendly manner;
    courteous; sociable.
    [1913 Webster]
 
       An affable and courteous gentleman.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His manners polite and affable.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Gracious; mild; benign.
    [1913 Webster]
 
       A serene and affable countenance.   --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Courteous; civil; complaisant; accessible; mild; benign;
     condescending.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affable
   adj 1: diffusing warmth and friendliness; "an affable smile";
       "an amiable gathering"; "cordial relations"; "a cordial
       greeting"; "a genial host" [syn: {affable}, {amiable},
       {cordial}, {genial}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 affable /afabl/ 
  affable; friendly; good-natured; kind

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top