ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-advertising-

AE1 D V ER0 T AY2 Z IH0 NG   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: advertising, *advertising*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advertising[N] ธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising agency
advertising[N] สิ่งโฆษณา, See also: สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, งานโฆษณา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing

English-Thai: Nontri Dictionary
advertising(n) การโฆษณา,คำโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advertisingการโฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advertisingการโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ ad; advertisement ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisingการโฆษณา [เศรษฐศาสตร์]
Advertisingโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertisingโฆษณา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, in advertising...คุณรู้ว่าในการโฆษณา ... 12 Angry Men (1957)
It's not just the Gazette. She's advertising in out-of-town papers.ไม่ใช่เเค่ กาเช็ตต์นะ เธอโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่างเมืองด้วย Jaws (1975)
And before we go out advertising to The Foot that we're back we could all use a few hours' sleep.และก่อนที่เราจะออกไปโฆษณาให้กับเท้าที่เรากลับมา ... ... เราทุกคนสามารถใช้การนอนหลับไม่กี่ชั่วโมง ใช่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I bet you $10 it's not advertising on billboards either.พนัน $10 เลยว่า ไม่เคยมีโฆษณาด้วย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Our dad was in advertising.พ่อของพวกเราทำงานโฆษณาน่ะ Jumanji (1995)
If your weapon has nearly range and cyclic rate for advertising, you can engage any ground vehicle and aircraft approaching the place.ถ้าปืนของคุณยิงได้เร็วและไกล จริงอย่างที่คุณบอกล่ะก็... มันอาจจะยิงสู้กับเครื่องบินได้เลยนะ The Jackal (1997)
Advertising has us chasing cars and clothes.มึงคือใคร? กูคือใคร? Fight Club (1999)
Brad, for 14 years, I've been a whore for the advertising industry.แบรด 14 ปีที่ผ่านมา ผมทำงานโฆษณาอย่างกับทาส American Beauty (1999)
The advertising that children are exposed to today is honed by psychologists;โฆษณาที่ยัดเยียดให้เด็กดูทุกวันนี้ มีนักจิตวิทยาคอยเสี้ยมสอน The Corporation (2003)
so we're the biggest buyers of advertising time and space in the U.S. and in the world.เราจึงเป็นผู้ซื้อโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดทั้งเวลาและสถานที่ ในสหรัฐอเมริกาและในโลก The Corporation (2003)
We have huge industries public relations industry monstrous industry advertising and so on which are designed from infancy to try to mould people into this desired pattern.เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นั่นคืออุตสาหกรรมโฆษณา การโฆษณา ฯลฯ ซึ่งออกแบบมา The Corporation (2003)
and through there they get as much advertising as we can give them.ด้วยวิธีนี้ เราจึงประชาสัมพันธ์ให้บรรษัทเสมอ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advertisingAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
advertisingBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
advertisingCommercial television is an effective medium for advertising.
advertisingDon't get taken in by their advertising; I don't see how they can sell something like that for that price.
advertisingHe is intent on advertising himself.
advertisingHe works for an advertising agency.
advertisingIt is from advertising that a newspaper earns most of its profits.
advertisingIt should be stressed that we are often influenced by advertising without being aware of it.
advertisingMake an advertising budget.
advertisingThe advertising campaign generated a lot of business for the company.
advertisingThe company spends a lot of money on advertising.
advertisingThe purpose of advertising is to familiarize consumers with the name of a product.

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERTISING    AE1 D V ER0 T AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advertising    (v) ˈædvətaɪzɪŋ (a1 d v @ t ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlagsäule {f}; Litfaßsäule {f}advertising pillar [Add to Longdo]
Anzeigenannahme {f}advertising office [Add to Longdo]
Anzeigenannahmebüro {n}advertising bureau [Add to Longdo]
Anzeigenauftrag {m}advertising order [Add to Longdo]
Anzeigenbeilage {f}advertising insert [Add to Longdo]
Anzeigenblatt {n}advertising journal [Add to Longdo]
Anzeigenblatt {n}advertising paper [Add to Longdo]
Anzeigenbüro {n}; Werbungsmittler {m} | Anzeigenbüros {pl}advertising agency | advertising agencies [Add to Longdo]
Anzeigengrundpreis {m}advertising base price [Add to Longdo]
Anzeigenkunde {m}advertising customer [Add to Longdo]
Anzeigentext {m}advertising copy [Add to Longdo]
Anzeigenvertrag {m}advertising contract [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenagentur {f}advertising representative [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenakquisiteur {m}advertising sales agency [Add to Longdo]
Einführungspreis {m}; Angebotspreis {m}; Werbepreis {m}advertising price [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 advertising \advertising\ n.
   1. a communication publicly promoting some product or
    service.
 
   Syn: ad, advertisement, advert
     [WordNet 1.5]
 
   2. 1 the business of advertising; the activity engaged in by
    professional publicists for pay.
 
   Syn: advertizing, publicizing, the advertising profession,
     the advertising industry
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advertise \Ad`ver*tise"\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Advertised}; p. pr. & vb. n. {Advertising}.] [F. avertir,
   formerly also spelt advertir, to warn, give notice to, L.
   advertere to turn to. The ending was probably influenced by
   the noun advertisement. See {Advert}.]
   To give notice to; to inform or apprise; to notify; to make
   known; hence, to warn; -- often followed by of before the
   subject of information; as, to advertise a man of his loss.
   [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      I will advertise thee what this people shall do. --Num.
                          xxiv. 14.
   [1913 Webster]
 
   4. To give public notice of; to announce publicly, esp. by a
    printed notice; as, to advertise goods for sale, a lost
    article, the sailing day of a vessel, a political meeting.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To apprise; inform; make known; notify; announce;
     proclaim; promulgate; publish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advertising
   n 1: a public promotion of some product or service [syn: {ad},
      {advertisement}, {advertizement}, {advertising},
      {advertizing}, {advert}]
   2: the business of drawing public attention to goods and
     services [syn: {advertising}, {publicizing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top