ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-absence-

AE1 B S AH0 N S   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: absence, *absence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absence[N] การขาด, See also: การไม่อยู่, Syn. nonexistence, nonattendance, Ant. presence, attendance
absence[N] การไม่มีตัวตน
absence[N] ช่วงเวลาที่ไม่อยู่, See also: ระยะเวลาที่ไม่อยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)

English-Thai: Nontri Dictionary
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absenceการหมดสติชั่วขณะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absenceการไม่อยู่, การขาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absence๑. การไม่อยู่ (ก. แพ่ง)๒. การขาดนัดพิจารณา, การขาดนัดไม่มาศาล (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am asking you to be the guardians of the principles of science during my absence.ฉันขอร้องให้เธอเป็นผู้ดูเเล สภาวิทยาศาสตร์สูงสุดช่วงที่ฉันไม่อยู่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Finally, after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything... that..."สุดท้าย หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
"Finally after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything that formed the fabric of her life."ในที่สุด หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน... Léon: The Professional (1994)
I should have thought one gentleman's absence might have caused particular pangs.ฉันคิดว่าการหายไปของสุภาพบุรุษคนหนึ่ง อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดเป็นพิเศษ Episode #1.5 (1995)
I'm afraid you have long been desiring my absence.ผมเกรงว่าคุณอาจจะอยากให้ผมไปแล้วก็ได้ Episode #1.5 (1995)
But how do you intend to explain his 22-year absence?แล้ว คุณจะอธิบายยังไง ที่เขาหายไปตั้ง 22ปี The Truman Show (1998)
Pardon my absence.ขอโทษที่ข้าหายตัวไป The Scorpion King (2002)
RUI will perform after two years' absence...รูอิจะแสดงคอนเสิร์ต หลังจากที่หายไป 2 ปีเต็ม Yomigaeri (2002)
I speak for him in his absence.ผมขอฝากข้อความไว้แล้วกันนะครับ Howl's Moving Castle (2004)
It's strange but when you were around, I hated your guts, but your absence has me missing you.แปลกนะตอนที่พี่อยู่ ฉันเกลียดตอนที่พี่พูดมาก แต่พอพี่ไม่อยู่ ฉันกลับคิดถึงพี่มาก My Little Bride (2004)
And then an indefinite leave absence.แล้วก็ขอลางาน อย่างไม่มีกำหนด Pilot (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absenceAbsence makes the heart grow fonder. [Proverb]
absenceAbsence of rain caused the plants to die.
absenceAfter a long absence he came back.
absenceAfter an absence of seven years I went home.
absenceAfter an absence of ten months he returned home.
absenceA gentleman called in your absence, sir.
absenceA Mr Sato called in your absence.
absenceA Mr Smith came to see you during your absence.
absenceA Mr West called in your absence.
absenceAn absence of rain caused wild plants to die.
absenceAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
absenceA terrible accident happened in his absence.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การไม่อยู่[n. exp.] (kān mai yū) EN: absence   FR: absence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSENCE    AE1 B S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absence    (n) ˈæbsəns (a1 b s @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwesenheit {f} (von); Fehlen {n}; Mangel {m}; Absenz {f} [Ös.] | Abwesenheiten {pl}absence (of) | absences [Add to Longdo]
Abwesenheitszeit {f}absence time [Add to Longdo]
Beschlussunfähigkeit {f}absence of quorum [Add to Longdo]
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter [Add to Longdo]
Geistesabwesenheit {f}absence of mind [Add to Longdo]
Geruchlosigkeit {f}absence of smell [Add to Longdo]
Rückwirkungsfreiheit {f}absence of reaction [Add to Longdo]
nicht freigemacht; unfrankiertabsence of postage [Add to Longdo]
krankheitsbedingtes Fehlenabsence due to illness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absence \Ab"sence\, n. [F., fr. L. absentia. See {Absent}.]
   1. A state of being absent or withdrawn from a place or from
    companionship; -- opposed to {presence}.
    [1913 Webster]
 
       Not as in my presence only, but now much more in my
       absence.               --Phil. ii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. Want; destitution; withdrawal. "In the absence of
    conventional law." --Kent.
    [1913 Webster]
 
   3. Inattention to things present; abstraction (of mind); as,
    absence of mind. "Reflecting on the little absences and
    distractions of mankind." --Addison.
    [1913 Webster]
 
       To conquer that abstraction which is called absence.
                          --Landor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absence
   n 1: the state of being absent; "he was surprised by the absence
      of any explanation" [ant: {presence}]
   2: failure to be present [ant: {presence}]
   3: the time interval during which something or somebody is away;
     "he visited during my absence"
   4: the occurrence of an abrupt, transient loss or impairment of
     consciousness (which is not subsequently remembered),
     sometimes with light twitching, fluttering eyelids, etc.;
     common in petit mal epilepsy [syn: {absence}, {absence
     seizure}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 absence /absɑ̃s/ 
  absence

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top