ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nonattendance

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nonattendance-, *nonattendance*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nonattendance มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nonattendance*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nichterscheinen {n}nonattendance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不参[ふさん, fusan] (n,vs) absence; nonattendance; nonappearance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Nonattendance \Non`at*tend"ance\, n.
     A failure to attend; omission of attendance; nonappearance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nonattendance
      n 1: the failure to attend [ant: {attendance}, {attending}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top