ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*yolo*

   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: yolo, -yolo-
English-Thai: Longdo Dictionary
YOLO(jargon slang ) ย่อมาจากประโยคที่ว่า You only live once ซึ่งหมาายถึง เรามีชีวิตอยู่แค่ครั้งเดียว หรือ เกิดมาแค่หนเดียว, จะทำอะไรก็ทำไปเถอะเพราะเกิดมาแค่ครั้งเดียว ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embryology[N] การศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่อนของมนุษย์
embryology[N] วิชาว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embryology(เอมบริออล'ละจี) n. วิชาว่าด้วย embryo (ดู), See also: embryologic adj. ดูembryology embryological adj. ดูembryology

English-Thai: Nontri Dictionary
ichthyology(n) สัตวศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยปลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bryologyไบรโอโลยี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
embryologyวิทยาเอ็มบริโอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embryologyคัพภวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embryologyคัพภวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embryology (Human)คัพวิทยา (มนุษย์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embryologyวิทยาเอ็มบริโอ [TU Subject Heading]
Ichthyologyมีนวิทยา [TU Subject Heading]
Veterinary embryologyวิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Embryological Originการปฏิสนธิจากการเจริญเติบโตขั้นต้น [การแพทย์]
Embryologyเอ็มบริย์โอ,วิทยา,วิทยาเอ็มบริโอ,คัพภวิทยา,เอ็มไบรโอวิทยา,วิชาเอมบริโอ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
embryologist (n) นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน
See also: R. embryo
ichthyology (n ) มีนวิทยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
YOLO!YoloA Real Live Wire (2015)
"Studyology"? "Class 101"?ดูนี่สิ วิชานี้เขียนแค่ว่า "การเรียนรู้" Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Our DNA does somewhat resemble your own ichthyological species.DNA ของเราคล้ายคลึงกับสัตว์น้ำในโลกของคุณ Green Lantern (2011)
Yolo!ชีวิตมีแค่ครั้งเดียวนะ! And the Hidden Stash (2012)
"Hey, it's me, Casey, I'm not dead in a ditch." LOL, picture of a whale, #YOLO.เฮ้ของฉันเคซี่ย์ im'm ไม่ตายอยู่ในค พี่หมูน้อยด้วยรอยยิ้มครับ, # YOLO We're the Millers (2013)
Yolo!สนุกสุดเหวี่ยง! Trolls (2016)
I know ichthyology and contemporary English poetry.Ich kenne die Ichtyologie, die zeitgenössische englische Dichtung. Wszystko na sprzedaz (1969)
The second Custodian was Rapper Begol, photographer, embryologist, saxophonist, fire-watcher and writer of Egg Tales.Der zweite Wächter war Rapper Begol, Fotograf, Embryologe, Saxophonist, Feuerbeobachter und Autor von Eiergeschichten. The Falls (1980)
That's ichthyologist, Tony.- Es heißt Ichthyologin. Blindsided (1995)
Gayolo's around here somewhere.Gayolo müsste hier eigentlich auf seinem Posten sein! Torrente 2: Mission in Marbella (2001)
Gayolo's a disaster.Gayolo ist wirklich ein Reinfall! Torrente 2: Mission in Marbella (2001)
We'll take Gayolo.Wir werden Gayolo mitnehmen! Torrente 2: Mission in Marbella (2001)
Look, do I look like an ichthyologist to you?Sehe ich vielleicht wie ein Ichthyologe aus? Bubba Ho-Tep (2002)
Meet Ricky, a Hawaiian ichthyologist.Ricky. Ein hawaiianischer Ichthyologe. Goldfish Memory (2003)
- That's what you are.- Ichtyologen. - Genau das sind Sie! Mr. Monk and the Red Herring (2005)
- Ichthyologist.- Ichtyologe. Mr. Monk and the Red Herring (2005)
Ichthyologist.- Ichtyologe. Mr. Monk and the Red Herring (2005)
Could be haff disease causing rhabdo.Es könnte die Haffkrankheit sein, die Rhabdomyolose verursacht. Was? Private Lives (2010)
We're doing in our tree-house lab. The study of fish is called ichthyology, shawn.Die Studie an Fischen wird Ichthyologie genannt. The Head, the Tail, the Whole Damn Episode (2010)
What I mean to say is, I'm sort of an amateur ichthyologist.- Okay. Was ich damit sagen will, ist, dass ich eine Art... Ichthyologe-Amateur bin. Pilot (2010)
Jason Ayolo, Andy Dixon and Daniel Cordel.Jason Ayolo, Andy Dixon und Daniel Cordel. Episode #1.2 (2011)
#YOLO.- #Yolo Here Comes the Judge (2012)
Yolo.YoloDecoy (2013)
Yolo, go to the old man's house.Yolo, fahr zum Haus von dem Alten. Decoy (2013)
Why don't you call Yolo?Warum rufst du nicht Yolo an? Decoy (2013)
Hey, Yolo.Hey, YoloDecoy (2013)
They call me "Yolo." You know what that means?Sie nennen mich "Yolo." (You only live once) Du weißt, was das bedeutet? Decoy (2013)
Yolo.Yolo. Uh ... Decoy (2013)
- Take Yoda's.- Yolos. Decoy (2013)
He's the man who killed Yoo-hoo.- YoloDecoy (2013)
Party girl say, "yolo"!Partymädchen sagt "Yolo"! Fast Breakup (2013)
And you only live till the next time you say "yolo."Und du lebst nur so lange, bis du das nächste Mal "Yolo" sagst. And the Soft Opening (2013)
This isn't "yolo" it's "hodo".Es heißt nicht "yolo", es heißt "hodo". And the Soft Opening (2013)
Yolanda?Yolonda? Winston's Birthday (2013)
Her name isn't Yolanda.Ihr Name ist nicht Yolonda. Winston's Birthday (2013)
But YOLO is OK, right?Yolo sagt man aber schon noch, oder? Suck Me Shakespeer (2013)
Swag-etti yolognese, Burak.Swaghetti Yolognese, Burak. Suck Me Shakespeer (2013)
YOLO!YOLOThe Box (2013)
Nick's right.YOLO! Nick hat recht. The Box (2013)
YOLO!YOLONeighbors (2014)
The embryology.Die Embryologie. Take It Back (2014)
Okay, say "YOLO." YOLO.- Okay, sage YOLO. - YOLO. Du bist so hübsch. Pale 'la (2014)
But these "YOLO terrorists" will not be tolerated.Aber diese YOLO-Terrorisien werden nicht toleriert. The Duff (2015)
Is a zombie in a yellow shirt ironic?- 4 WOCHEN ZUVOR Ist ein Zombie im YOLO-T-Shirt Ironie? The Walking Deceased (2015)
Hashtag, YOLO.Hashtag, YOLOFlight of the Living Dead (2015)
We have Colonels Davis and Cramer and Gianna Pelton from Yolodyne.Hier sind die Colonels Davis und Cramer und Gianna Pleton vom Yolodyne. Empathy for the Devil (2015)
Yolo.YoloOut of the Darkness, Into the Fire (2015)
Yolo?YoloOut of the Darkness, Into the Fire (2015)
YOLO, YOLO, YOLO, YOLO,Yolo, yolo, yolo, yoloA Real Live Wire (2015)
YOLO!Yolo! YoloA Real Live Wire (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBRYOLOGY    EH2 M B R IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胚胎学[pēi tāi xué, ㄆㄟ ㄊㄞ ㄒㄩㄝˊ, / ] embryology, #75,828 [Add to Longdo]
胚层[pēi céng, ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] germ layer; layer of tissue in embryology, #95,985 [Add to Longdo]
外胚层[wài pēi céng, ㄨㄞˋ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] ectoderm (cell lineage in embryology), #100,818 [Add to Longdo]
中胚层[zhōng pēi céng, ㄓㄨㄥ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] mesoderm (cell lineage in embryology), #111,424 [Add to Longdo]
内胚层[nèi pēi céng, ㄋㄟˋ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] endoderm (cell lineage in embryology), #166,395 [Add to Longdo]
鱼类学[yú lèi xué, ㄩˊ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] ichthyology, #239,523 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Embryologie {f}embryology [Add to Longdo]
ichthyologisch {adv}ichthyologically [Add to Longdo]
unentwickeltembryologic [Add to Longdo]
unentwickelterembryological [Add to Longdo]
unentwickelt {adv}embryologically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
魚類学[ぎょるいがく, gyoruigaku] (n) study of fish; ichthyology [Add to Longdo]
形成体[けいせいたい, keiseitai] (n) organizer (in vertebrate embryology) [Add to Longdo]
実験発生学[じっけんはっせいがく, jikkenhasseigaku] (n) experimental embryology [Add to Longdo]
胎生学[たいせいがく, taiseigaku] (n) (See 発生学) embryology [Add to Longdo]
発生学[はっせいがく, hasseigaku] (n) embryology [Add to Longdo]
比較発生学[ひかくはっせいがく, hikakuhasseigaku] (n) comparative embryology [Add to Longdo]
卵割[らんかつ, rankatsu] (n) cleavage (in embryology); segmentation [Add to Longdo]
蘚苔学[せんたいがく, sentaigaku] (n) bryology [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top