ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embryology

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embryology-, *embryology*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embryology(n) การศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่อนของมนุษย์
embryology(n) วิชาว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embryology(เอมบริออล'ละจี) n. วิชาว่าด้วย embryo (ดู), See also: embryologic adj. ดูembryology embryological adj. ดูembryology

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embryologyวิทยาเอ็มบริโอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embryologyคัพภวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embryologyคัพภวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embryologyวิทยาเอ็มบริโอ [TU Subject Heading]
Embryologyเอ็มบริย์โอ, วิทยา, วิทยาเอ็มบริโอ, คัพภวิทยา, เอ็มไบรโอวิทยา, วิชาเอมบริโอ [การแพทย์]
Embryology (Human)คัพวิทยา (มนุษย์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
embryology

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胚胎学[pēi tāi xué, ㄆㄟ ㄊㄞ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] embryology #75,828 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
形成体[けいせいたい, keiseitai] (n) organizer (in vertebrate embryology) [Add to Longdo]
実験発生学[じっけんはっせいがく, jikkenhasseigaku] (n) experimental embryology [Add to Longdo]
胎生学[たいせいがく, taiseigaku] (n) (See 発生学) embryology [Add to Longdo]
発生学[はっせいがく, hasseigaku] (n) embryology [Add to Longdo]
比較発生学[ひかくはっせいがく, hikakuhasseigaku] (n) comparative embryology [Add to Longdo]
卵割[らんかつ, rankatsu] (n) cleavage (in embryology); segmentation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embryology \Em`bry*ol"o*gy\, n. [Gr. 'e`mbryon an embryo +
   -logy: cf. F. embryologie.] (Biol.)
   The science which relates to the formation and development of
   the embryo in animals and plants; a study of the gradual
   development of the ovum until it reaches the adult stage.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embryology
   n 1: the branch of biology that studies the formation and early
      development of living organisms

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top