ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*witchcraft*

W IH1 CH K R AE2 F T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: witchcraft, -witchcraft-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
witchcraft(n) การใช้เวทมนตร์คาถา, Syn. sorcery, witchery, magic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
witchcraft(วิทชฺ'คราฟทฺ, -แครฟทฺ) n. การใช้เวทมนตร์คาถา, อิทธิพลของเวทมนตร์คาถา, ความมีเสน่ห์, การทำให้หลงใหล, Syn. sorcery

English-Thai: Nontri Dictionary
witchcraft(n) เวทมนตร์, คาถา, เสน่ห์, มารยา, การเลี้ยงผี, ความงดงาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old Queen's a sly one, full of witchcraft.เต็มรูปแบบของคาถา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That's all there is, as far as witchcraft is concerned.เรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละ, เท่าที่ เกี่ยวกับแม่มด เวทมนตร์คาถา. Suspiria (1977)
It's witchcraftIt's witchcraft Hocus Pocus (1993)
- Aaah! - It's witchcraft- It's witchcraft Hocus Pocus (1993)
"Dear Mr. Potter, We are pleased to accept you at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry."ถึงคุณพอตเตอร์ เราขอแจ้งให้ทราบว่า คุณได้เข้าศึกษา ที่โรงเรียนพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
He's going to the finest school of witchcraft and wizardry.เขาจะได้เข้าเรียน ในโรงเรียนพ่อมดแม่มดชั้นยอด Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Harry Potter must not go back to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry this year.ปีนี้แฮร์รี่ พอตเตอร์ต้องไม่กลับไป ที่โรงเรียนพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It may sound like witchcraft... but you mustn't fear parallel perception.ฟังดูเหมือนพวกแม่มดนะ แต่คุณไม่ต้องกลัว โลกคู่ขนานแบบนี้หรอก The Orphanage (2007)
We're talking heavyweight witchcraft.เรากำลังต่อกรอยู่กับ แม่มดรุ่นเดอะอยู่นะ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
I have witnessed what witchcraft can do.ข้ามีพยานที่จะบอกเจ้าว่าพวกนักเวทย์ทำอะไรได้บ้าง The Mark of Nimueh (2008)
I know. Witchcraft is an evil, Father.หม่อมฉันว่ารู้พวกแม่มดเป็นคนชั่วร้าย เสด็จพ่อ The Mark of Nimueh (2008)
You said that no good would come of using witchcraft at Arthur's birth.เจ้าว่ามันไม่ใช่เรื่องดีที่จะให้กำหนดอาเธอร์ด้วยมนต์ของแม่มด Excalibur (2008)
Witchcraft.เวทต์มนตร์ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
They do not like witchcraft.พวกเขาไม่ชอบเรื่องเวทย์มนตร์ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And witchcraft.ข้า... Agora (2009)
Where's the witchcraft?แล้วคาถาอยู่ไหนคะ? Haunted (2009)
He hung a woman in his backyard for witchcraft --เขาแขวนคอผู้หญิงในสวนหลังบ้าน เพื่อทำพิธีกรรม-- Swap Meat (2010)
Witchcraft, huh, gary?เวทมนต์หรอ แกรี่ Swap Meat (2010)
By the way, you know why nora's into witchcraft?อีกอย่าง นายรู้ไหมทำไมนอร่าถึงสนใจเวทมนต์ หมายความว่ายังไง Swap Meat (2010)
Most witches align themselves with the Wiccans, but witchcraft is an extremely heterogeneous subject which encompasses the dark arts like evil spells, sacrifices...แม่มดล้วนถูกจัดให้อยู่ใน ประเภทเดียวกับพวก ศาสตร์นอกรีต แต่ศาสตร์แม่มดมีลักษณะที่แตกต่าง ออกไปอย่างสิ้นเชิง ที่หมายรวมถึงเรื่องศาสตร์มืด The Witch in the Wardrobe (2010)
Witchcraft?เรื่องราวเกี่ยวกับแม่มดรึเปล่า? The Witch in the Wardrobe (2010)
Far as I can tell, witchcraft was not involved.เท่าที่ฉันบอกได้ พวกเวทมนต์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ The Third Man (2010)
Witchcraft has its limits.เวทมนตร์มีขีดจำกัดในตัวมันเอง Rose (2010)
Who until recently taught at Hogwarts School of witchcraft and wizardry... ซึ่งเคยสอนอยู่ที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ ฮอกวอตส์ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
People were hurt. They were killed. So they abolished witchcraft.พวกเขาถูกฆ่า ดังนั้น พวกเขาก็เลยเลิกใช้เวทย์ Pilot (2011)
Because witchcraft is forbidden.เพราะเรื่องเวทมนตร์เป็นสิ่งต้องห้าม Bound (2011)
There was a time for witchcraft.มันหมดยุคแล้วสำหรับเรื่องเวทย์มนตร์ Bound (2011)
I think it was witchcraft, and they covered it up.ฉันคิดว่ามีการใช้เวทมนต์เพื่อปกปิดมัน Loner (2011)
Witchcraft?ใช้เวทย์มนตร์ เหรอ Loner (2011)
This is way beyond witchcraft.เหมือนคาถาสะกดไว้ Heather (2011)
Ours is not an easy life, Cassie, and witchcraft has never been about fun and games.ชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น แคซซี่ และการใช้เวทย์มันก็ไม่ใช่ เพื่อความสนุก หรือ เป็นของเล่น Slither (2011)
Your lineage goes back to the very beginning of witchcraft, Cassie.เชื้อสายของเธอ มาจากแม่มดยุคแรก, แคซซี่ Wake (2011)
I told you the night she died that there's too much I don't know about witchcraft.ฉันบอกเธอแล้ว คืนที่เขาตาย มีอะไรที่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับแม่มดอีกมาก Masked (2011)
Witchcraft took my parents and my brother.เวทย์มนต์พวกเขาพราก พ่อแม่กับน้องชายผมไป Masked (2011)
Faye-- Doe-ey orphan Annie breezes into town, acting like she doesn't know the difference between witchcraft and Santa Claus.เฟย์... (บ่นอะไรซักอย่าง) สายลมพัดผ่านเข้ามาในเมือง Beneath (2011)
I could've helped him deal with everything, with witchcraft.ฉันสามารถช่วยเขาจัดการ กับทุกอย่าง ด้วยเวทมนตร์ Beneath (2011)
She said our family can be traced back to the beginning of witchcraft.ยายบอกว่า ครอบครัวของเราสามารถ เจริญรอยตามกันได้ การเริ่มต้นของเวทมนตร์ Beneath (2011)
Witchcraft killed your family.เวทย์มนต์คาถานั้นได้ฆ่าครอบครัวของนาย Balcoin (2011)
I shall have you tried for witchcraft and burnt at the stake.โอ้ บาร์นาบัสผู้น่าสงสาร Dark Shadows (2012)
It's out of our realm of witchcraft.มันอยู่นอกขอบเขต การใช้เวทมนต์คาถาของเรา Darkness (2012)
You told me that it was the evil of witchcraft that destroyed my family.นายบอกฉันว่ามันเป็นปีศาจในคาถา ที่ทำลายครอบครัวของฉัน Valentine (2012)
My parents were willing to give up witchcraft.ครอบครัวผม ใกล้จะยอมแพ้เรื่องเวทมนตร์ละ Valentine (2012)
I just spent the last 16 years trying to believe that witchcraft wasn't the answer.ฉันเพิ่งใช้เวลา 16 ปี พยายามที่จะเชื่อว่าเวทมนต์ไม่ใช่ทางออก Sacrifice (2012)
What, you practice witchcraft but you don't believe in hypnotism?อะไรกัน คุณฝึก การใช้เวทมนตร์ แต่คุณไม่ เชื่อในการสะกดจิตเนี่ยนะ? The Killer (2012)
It's not as if it's witchcraft.เจ้าสัตว์น่ารังเกียจพวกนี้ มันแห่มาจากไหนกัน The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Witchcraft.ป้อมเก่างั้นเหรอ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I don't know. Witchcraft?ไม่ฐ์วํะ คุณไสยบั๊ง Evil Dead (2013)
I'm scared that what's happening to Mia has something to do with the fucking witchcraft in the basement!ฉ้นกลั้วใจวําอาการของมึอา จะเปี๋นเพราะตุณไสยทิ่อยู่ใตทู้ฤบ Evil Dead (2013)
Witchcraft.คาถา 47 Ronin (2013)
He's also protected by witchcraft.เขายังได้รับการคุ้มครอง โดยคาถา 47 Ronin (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของขึ้น(n) black magic; voodoo, See also: witchcraft, Thai Definition: การที่ของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวแสดงอิทธิฤทธิ์ขึ้นมา
เวทย์มนตร์(n) magic, See also: black art, witchcraft, necromancy, wizardry, sorcery, incantation, spell, charm, Syn. อาคม, คาถา, คาถาอาคม, Example: เขาเกิดความกลัวขึ้นจึงได้ท่องเวทมนตร์ที่เคยร่ำเรียนมาเพื่อป้องกันตัว, Thai Definition: คำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมแล้วให้สำเร็จความประสงค์
คุณ(n) black magic, See also: witchcraft, sorcery, Example: อาการหน้าดำเช่นนี้เป็นอาการที่คล้ายจะโดนคุณโดนของ, Thai Definition: อาถรรพณ์ คือ พิธีทำร้ายต่ออมิตร โดยเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าในตัวหรือฝังรูปฝังรอย เรียกกันว่า กระทำคุณ, ผู้ถูกกระทำ เรียกว่า ถูกคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของขึ้น[khøngkheun] (n) EN: black magic ; voodoo ; witchcraft
เวทมนตร์[wētmon] (n) EN: magic ; sorcery ; incantation ; spell ; black magic ; witchcraft  FR: magie [ f ] ; sorcellerie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WITCHCRAFT W IH1 CH K R AE2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
witchcraft (n) wˈɪtʃkraːft (w i1 ch k r aa f t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, / ] arch. legendary venomous insect; to poison; to bewitch; to drive to insanity; to harm by witchcraft; intestinal parasite #21,749 [Add to Longdo]
蛊惑[gǔ huò, ㄍㄨˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] to poison; to bewitch; to put a spell on sb; to harm by witchcraft #36,241 [Add to Longdo]
巫术[wū shù, ㄨ ㄕㄨˋ, / ] witchcraft #36,783 [Add to Longdo]
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, / ] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc #49,020 [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] evil spirit; goblin; witchcraft; variant of 妖; common erroneous variant of 祆 Xian1 Ormazda #210,722 [Add to Longdo]
巫蛊[wū gǔ, ㄨ ㄍㄨˇ, / ] witchcraft [Add to Longdo]
巫蛊之祸[wū gǔ zhī huò, ㄨ ㄍㄨˇ ㄓ ㄏㄨㄛˋ, / ] 91 BC attempted coup d'etat against Emperor Wu of Han 漢武帝|汉武帝, beginning with accusations of witchcraft [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hexerei { f } | Hexereien { pl }witchcraft | witchcrafts [Add to Longdo]
Zauberei { f }magic; witchcraft [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幻術[げんじゅつ, genjutsu] (n) magic; witchcraft [Add to Longdo]
魔法[まほう, mahou] (n) magic; witchcraft; sorcery; (P) [Add to Longdo]
目くらまし;目眩まし;目眩し[めくらまし, mekuramashi] (n) (1) smoke screen; dazzler; distraction; (2) camouflage; deceptive means; (3) magic; witchcraft; sleight of hand; (4) shell game [Add to Longdo]
妖術[ようじゅつ, youjutsu] (n) black magic; black art; witchcraft; sorcery [Add to Longdo]
巫術[ふじゅつ, fujutsu] (n) divination; sorcery; witchcraft [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top