ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

witchery

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -witchery-, *witchery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
witchery(n) การใช้เวทมนตร์คาถา, Syn. sorcery, witchcraft, magic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
witchery(วิชฺ'เชอะรี) n. การใช้เวทมนตร์คาถา, เวทมนตร์คาถา, เสน่ห์, การทำให้หลงใหล, มารยา, Syn. witchcraft

English-Thai: Nontri Dictionary
witchery(n) คาถา, อาคม, เวทมนตร์, เสน่ห์, มารยา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Witchery can't touch me, woman.-เวทมนต์ ทำอะไรฉันไม่ได้หรอก ยัยแ่ก่ An American Haunting (2005)
Not since Gorlacon accused me of witchery and gave me this to mark me as an outcast, and banished me to live out my days here, alone.ไม่ใช่ตั้งแต่ที่ กอร์ลาคอน หาว่าฉันเป็นแม่มด แล้วทิ้งรอยนี่ไว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าฉันเป็นพวกนอกรีด แล้วทิ้งให้ฉันใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ ตามลำพัง Centurion (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
witchery (n) wˈɪtʃəriː (w i1 ch @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hexerei { f } | Hexereien { pl }witchery | witcheries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Witchery \Witch"er*y\, n.; pl. {Witcheries}.
   1. Sorcery; enchantment; witchcraft.
    [1913 Webster]
 
       Great Comus,
       Deep skilled in all his mother's witcheries.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A woman infamous . . . for witcheries. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Fascination; irresistible influence; enchantment.
    [1913 Webster]
 
       He never felt
       The witchery of the soft blue sky.  --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       The dear, dear witchery of song.   --Bryant.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 witchery
   n 1: the art of sorcery [syn: {witchcraft}, {witchery}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top