ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*smasher*

S M AE1 SH ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: smasher, -smasher-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Atom smasher.เครื่องเร่งอานุภาพ อะตอม Fast Times (2012)
That's where you'll find your atom smasher.ตรงนั้นจะเป็นที่ๆนายจะพบอะตอม สแมชเชอร์ The Man Who Saved Central City (2015)
Okay, well... that still leaves Atom Smasher to deal with.โอเค เยี่ยม แต่เรายังมี Atom Smasher ที่ต้องจัดการนะ The Man Who Saved Central City (2015)
Atom Smasher won't be able to absorb it all.Atom Smasher ไม่มีทางซึมซับมันได้ทั้งหมดแน่ The Man Who Saved Central City (2015)
Atom Smasher.อะตอม สแมชเชอร์ Flash of Two Worlds (2015)
Atom Smasher, he said Zoom sent him here to kill me.อะตอม สแมชเชอร์, เขาพูดถึงซูม ส่งเขามาที่นี่เพื่อฆ่าฉัน Flash of Two Worlds (2015)
It came back when Atom Smasher attacked on Flash Day, and then again when Sand Demon showed up.และมันกลับมาอีกครั้งหลังจากวันนั้น วันที่มีระเบิดอะตอม แล้วก็เห็นอีกครั้ง ตอนปีศาจทรายโผล่มา Flash of Two Worlds (2015)
The first thing that Atom Smasher did when he crossed the breach was to kill his doppelganger.สิ่งแรกที่อตอมสแมซเชอร์ทำ เมื่อเขาข้ามผ่านรอกแยกมาก็คือ การฆ่าดอบเบิลแกงเกอร์ของเขา The Darkness and the Light (2015)
Yeah, but Light's not like Atom Smasher.ใช่ แต่ไลท์ไม่ใช่อตอมสแมซเชอร์น่ะ The Darkness and the Light (2015)
- I'm the Smasher.-Ich bin SmasherOver the Top (1987)
Okay, well... that still leaves Atom Smasher to deal with.Okay, na gut... wir müssen uns trotzdem noch um Atom Smasher kümmern. The Man Who Saved Central City (2015)
Atom Smasher won't be able to absorb it all.Atom Smasher wird es nicht schaffen, das alles zu absorbieren. The Man Who Saved Central City (2015)
Atom Smasher.Atom SmasherFlash of Two Worlds (2015)
Atom Smasher, he said Zoom sent him here to kill me.Atom Smasher, er sagte, Zoom hat ihn hergeschickt, um mich zu töten. Flash of Two Worlds (2015)
It came back when Atom Smasher attacked on Flash Day, and then again when Sand Demon showed up.Es kam zurück, als Atom Smasher am Flash Day angriff und dann wieder, als Sand Demon auftauchte. Flash of Two Worlds (2015)
The first thing that Atom Smasher did when he crossed the breach was to kill his doppelganger.Als Atom Smasher den Riss durchquerte, tötete er als Erstes seinen Doppelgänger. The Darkness and the Light (2015)
Yeah, but Light's not like Atom Smasher.- Ja, aber Light ist nicht wie Atom SmasherThe Darkness and the Light (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
SMASHER S M AE1 SH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smasher (n) smˈæʃər (s m a1 sh @ r)
smashers (n) smˈæʃəz (s m a1 sh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mordsding {n} | Mordsdinge {pl}smasher | smashers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smasher \Smash"er\ (sm[a^]sh"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, smashes or breaks things to
    pieces.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything very large or extraordinary. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   3. One who passes counterfeit coin. [Cant, Eng.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top