ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stunner

S T AH1 N ER0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stunner-, *stunner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stunner[SL] ผู้หญิงที่สวยมีเสน่ห์
stunner[N] ผู้ทำให้สลบ, See also: สิ่งที่ทำให้สลบ
stunner[N] สิ่งที่ยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. excellent or impressive thing
stunner[N] ผู้หญิงที่สวยมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. beauty

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, but you should have seen her. She was a stunner.เธอน่าจะได้เห็นเธอนะ เธอมีเสน่ห์มาก Good Will Hunting (1997)
Even though you have a stunner of a friend here.Even though you have a stunner of a friend here. Loyal and True (2008)
She's a stunner.เธอเป็น stunner We Bought a Zoo (2011)
Is she a stunner?เธอเป็น stunnerWe Bought a Zoo (2011)
I mean, is that what they call a stunner now?ผมหมายถึงก็คือสิ่งที่พวกเขาเรียก stunner ตอนนี้หรือไม่ We Bought a Zoo (2011)
Look at little Karen there, she looks pleased as punch she turned into such a stunner.- ใช่สิ ดูคาเรนน้อยสิ เธอดูมีความสุขดีออก ที่โตขึ้นมาเป็นสาวสวยได้ขนาดนั้น Close Encounters (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
STUNNER    S T AH1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stunner    (n) stˈʌnər (s t uh1 n @ r)
stunners    (n) stˈʌnəz (s t uh1 n @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stunner \Stun"ner\, n.
   1. One who, or that which, stuns.
    [1913 Webster]
 
   2. Something striking or amazing in quality; something of
    extraordinary excellence. [Slang] --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stunner
   n 1: a very attractive or seductive looking woman [syn:
      {smasher}, {stunner}, {knockout}, {beauty}, {ravisher},
      {sweetheart}, {peach}, {lulu}, {looker}, {mantrap}, {dish}]
   2: an unexpected and amazing event; "the stunner was what
     happened on Saturday"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top