ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-smasher-

S M AE1 SH ER0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: smasher, *smasher*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, well... that still leaves Atom Smasher to deal with.โอเค เยี่ยม แต่เรายังมี Atom Smasher ที่ต้องจัดการนะ The Man Who Saved Central City (2015)
Atom Smasher won't be able to absorb it all.Atom Smasher ไม่มีทางซึมซับมันได้ทั้งหมดแน่ The Man Who Saved Central City (2015)
It came back when Atom Smasher attacked on Flash Day, and then again when Sand Demon showed up.และมันกลับมาอีกครั้งหลังจากวันนั้น วันที่มีระเบิดอะตอม แล้วก็เห็นอีกครั้ง ตอนปีศาจทรายโผล่มา Flash of Two Worlds (2015)
The first thing that Atom Smasher did when he crossed the breach was to kill his doppelganger.สิ่งแรกที่อตอมสแมซเชอร์ทำ เมื่อเขาข้ามผ่านรอกแยกมาก็คือ การฆ่าดอบเบิลแกงเกอร์ของเขา The Darkness and the Light (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
SMASHER S M AE1 SH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smasher (n) smˈæʃər (s m a1 sh @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mordsding {n} | Mordsdinge {pl}smasher | smashers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smasher \Smash"er\ (sm[a^]sh"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, smashes or breaks things to
    pieces.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything very large or extraordinary. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   3. One who passes counterfeit coin. [Cant, Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smasher
   n 1: a person who smashes something
   2: a very attractive or seductive looking woman [syn: {smasher},
     {stunner}, {knockout}, {beauty}, {ravisher}, {sweetheart},
     {peach}, {lulu}, {looker}, {mantrap}, {dish}]
   3: a conspicuous success; "that song was his first hit and
     marked the beginning of his career"; "that new Broadway show
     is a real smasher"; "the party went with a bang" [syn: {hit},
     {smash}, {smasher}, {strike}, {bang}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top