ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rationale*

R AE2 SH AH0 N AE1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rationale, -rationale-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rationale(n) คำชี้แจงเหตุผล, See also: พื้นฐานของเหตุผล, Syn. ground, reason why

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rationale(แรช'ชะแนล) n. ข้อความแห่งเหตุผล, ข้อความเหตุผลแห่งหลักการ, พื้นฐานของเหตุผล, Syn. basis, reason

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rationaleเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Ah, so, by that rationale, if a pig had a better personality, he would cease to be a filthy animal.- Ah ดังนั้นโดยเหตุผลที่ ถ้าหมูมีบุคลิกภาพที่ดีกว่าเขาจะเลิกเป็นสัตว์สกปรก Pulp Fiction (1994)
That's the same rationale that was used by the Gestapo and the KGB.นั่นก็แค่หลักการพื้นๆ ที่พวกเกสตาโป กับเคจีบีใช้กัน Withdrawal (2010)
And there's no better window into a person's character than the decisions that they make and how they make them and how one applies rationale and ethics and reason while under duress.และไม่มีคำตอบที่ดีที่สุด ในแต่ละคนนั้น ย่อมมีการตัดสินใจ Would You Rather (2012)
So her desperation outweighed rationale.งั๊นความสิ้นหวังของเธอ ก็อยู่เหนือเหตุผล I Love You, Tommy Brown (2012)
I don't need to hear any of your bullshit rationales.ฉันไม่อยากฟังเหตุผลตอแหลอะไรอีก จากคุณ Fifty-One (2012)
Thereisno rationalexplanation that supports this theory.มันไม่มีคำอธิบายมี่จะสนับสนุน ทฤษฎีนี้ Mama (2013)
There's always a rational explanation if you want it.Es gibt immer eine rationale Erklärung, wenn man will. Bell Book and Candle (1958)
I'll take the rational explanation.Ich bevorzuge die rationale Erklärung. Bell Book and Candle (1958)
Magic powers defy rational thought.Magische Kräfte entziehen sich dem rationalen Denken. The 1, 000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
These suspicious noises, these strange apparitions must have a rational explanation!Diese verdächtigen Geräusche, diese seltsamen Erscheinungen... müssen eine rationale Erklärung haben! Castle of Blood (1964)
I shall behave in a mature and rational way.Ich werde es dir beweisen! Aber ich werde mich in einer reifen und rationalen Weise verhalten. What's New Pussycat (1965)
That is the ultimate in irrational behaviour.Das ist die Spitze des irrationalen Verhaltens. Russian Roulette (1965)
You want to know about irrational and imaginary numbers?Das Irrationale, ja! Und die imaginären Zahlen. Young Törless (1966)
You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown.Wie Sie wissen, sind wir selbst die größte Gefahr, mit unserer irrationalen Angst vor dem Unbekannten. Aber das gibt es nicht. The Corbomite Maneuver (1966)
Almost as though they were irrational, drugged.Irrationales Verhalten, wie unter Drogen. The Naked Time (1966)
It's an irrational fear to one with ambitions involving animals.Eine irrationale Furcht, wenn man mit Tieren zu tun haben will. The Scent of Fear (1967)
And we poor, irrational humans whipped them in a fair fight.Wir irrationale Menschen besiegten sie in einem fairen Kampf. I, Mudd (1967)
- Mr. Spock, respect is a rational process.- Respekt ist ein rationaler Prozess. The Galileo Seven (1967)
If those peculiar signals are coming from Captain Kirk or Lieutenant Sulu, their rationality is in question.Wenn diese eigenartigen Signale von Kirk oder Sulu stammen, ist ihr rationales Denken in Frage zu stellen. The Squire of Gothos (1967)
At the moment, that is all we can do, except hope for a rational explanation.Momentan können wir nicht mehr tun. Außer auf eine rationale Erklärung hoffen. The Gamesters of Triskelion (1968)
-It's an irrational classification that I find just as pointless as the collecting act itself.Eine irrationale Anordnung, genauso sinnlos wie die ganze Sammlung. The Passion of Anna (1969)
There"s hardly ever any rational motive just the animal compulsion to kill, that"s all.Es gibt da kaum ein rationales Motiv, lediglich... Ja, lediglich den animalischen Trieb zu töten, das ist alles. Scream and Scream Again (1970)
In his first film cronaca di un amore, 1915 The couple are brought together by a shared irrational guilt.In seinem ersten Film, Cronaca di un Amore von 1950... findet das Paar durch eine gemeinsame, irrationale Schuld zusammen. The Money Programme (1972)
I believe in the irrational, ...in the beneficial power of chaos.Ich glaube an das Irrationale. Und an die wohltuende Macht der Unordnung. The Master and Margaret (1972)
"Here, of course, it is the same, apparently, without rational explanation.Hier ist es natürlich das Gleiche, offenbar jedoch ohne rationale Erklärung. Sleuth (1972)
And in your case, I thought I would use something... called rational emotive behavior therapy.Und in deinem Fall wollte ich etwas nutzen... das rationale gefühlsmäßige Verhaltenstherapie heißt. Anita: Swedish Nymphet (1973)
We're not talking about a rational mind.Es ist keine rationale Denkweise. Act of Duty (1973)
Irrational behavior, very sad.Irrationales Verhalten. Sehr traurig. Phase IV (1974)
Emotional involvement clouds clear judgment.Emotionale Befangenheit verklärt das rationale Urteil. McQ (1974)
Irrational savages.Irrationale Wilde. How Sharper Than a Serpent's Tooth (1974)
I felt an irrational fear and in fact...Von einer furchtbaren irrationalen Angst. Footprints on the Moon (1975)
You needed to rest, and this conditioned your will.Das rationale Bedürfnis nach Erholung hat sich über deinen Willen hinweggesetzt. Footprints on the Moon (1975)
Not in a rational scheme of perception.Nicht in der rationalen Wahrnehmung. Love and Death (1975)
But judgment of any system of phenomena exists in any rational, metaphysical or epistemological contradiction to an abstracted empirical concept such as being, or to be, or to occur in the thing itself, or of the thing itself.Aber das Beurteilen eines jeden Systems von Phänomenen besteht im rationalen, metaphysischen oder epistemologischen Gegensatz zum abstrahierten empirischen Begriff wie das Sein oder die Erscheinung im Ding selbst, oder des Dinges selbst. Love and Death (1975)
It is also a powerful and irrational master.Die Emotion ist auch ein mächtiger, irrationaler Meister. The Rocky Horror Picture Show (1975)
A very great thinker. A rational man.Ein sehr großer Denker und ein rationaler Mann. The Eagle Has Landed (1976)
An irrational black terror that someday I may get fatAngst vor Oberkellnern und Ratten. Eine irrationale, dunkle Furcht, ich könnte eines Tages fett werden! Zero Mostel (1977)
Where would we be without rational thought?Wo wären wir ohne rationales Denken? Manhattan (1979)
What happened here tonight, there's no rational explanation.Was hier passiert ist, dafür gibt's keine rationale Erklärung. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Nor do they present possibility of rational explanations.Oder für die es rationale Erklärungen gibt. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
- lt's a rational transaction.- Es ist eine rationale Transaktion. Flash Gordon (1980)
A rational transaction.Eine rationale Transaktion. Flash Gordon (1980)
That dominates the non-rational... the artistic, the creative impulses.Die bestimmt das Nicht-Rationale, das Künstlerische, die kreativen Impulse. The Howling (1981)
There is nothing more rational than the so-called lower animal.Es gibt nichts rationaleres, als das so genannte niedere Tier, wussten Sie das? Class of 1984 (1982)
B.A., you've got to expand your mind... beyond rational, intelligent, justifiable explanations.B.A., du musst deinen Horizont erweitern, über rationale, intelligente, begründbare Erklärungen hinaus. Labor Pains (1983)
You may find you suffer for some time a totally irrational feeling of depression P.N.D., as we doctors call it.Es kann sein, dass Sie eine Zeitlang an völlig irrationalen Depressionen leiden, Postnatal, wie wir Ärzte das nennen. The Meaning of Life (1983)
Suppose i was to tell you That our enemies are capable Of impairing rational thought, Wenn unsere Feinde nun rationales Denken beeinträchtigen könnten? The Osterman Weekend (1983)
Now, I have an irrational passenger.Ich habe einen irrationalen Passagier. Twilight Zone: The Movie (1983)
Sober, rational Laura Holt with a secret desire to join the circus. Huh. Who would've guessed?Wer hätte gedacht, dass die rationale Laura Holt heimlich zum Zirkus will? High Flying Steele (1984)
Sorry, Venkman. I'm terrified beyond the capacity for rational thought.Ich bin über das rationale Denken hinaus entsetzt. Ghostbusters (1984)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหตุนี้(n) reason, See also: rationale, cause, motive, Example: คณะกรรมการเห็นว่าเพราะเหตุนี้จึงต้องมีวิธีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผลเช่นนี้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RATIONALE R AE2 SH AH0 N AE1 L
RATIONALES R AE2 SH AH0 N AE1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rationale (n) rˌæʃənˈaːl (r a2 sh @ n aa1 l)
rationales (n) rˌæʃənˈaːlz (r a2 sh @ n aa1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合理性[hé lǐ xìng, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, ] reason; rationality; rationale; reasonableness, #13,582 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rationale Erklärung { f } (für)rationale (of) [Add to Longdo]
Grundprinzip { n }; logische Grundlage { f }rationale [Add to Longdo]
Zahl { f } [ math. ] | Zahlen { pl } | absolute Zahl { f }; unbenannte Zahl { f } | benannte Zahl | rationale Zahl { f } | zulässige Zahlnumber | numbers | absolute number | concrete number | rational number | admissible number [Add to Longdo]
irrationale Zahlirrational number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rationale \Ra`tion*a"le\ (r[a^]sh`[u^]*n[a^]l" or
   r[a^]sh`[u^]n*[=a]"l[-e]), n. [L. rationalis, neut.
   rationale. See {Rational}, a.]
   An explanation or exposition of the principles of some
   opinion, action, hypothesis, phenomenon, or the like; also,
   the principles themselves.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rationale
   n 1: (law) an explanation of the fundamental reasons (especially
      an explanation of the working of some device in terms of
      laws of nature); "the rationale for capital punishment";
      "the principles of internal-combustion engines" [syn:
      {rationale}, {principle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top