ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*queasy*

K W IY1 Z IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: queasy, -queasy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queasy[ADJ] คลื่นไส้, See also: คลื่นเหียน, วิงเวียน, Syn. nauseous, sick, uneasy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queasy(ควี'ซี) adj. คลื่นเหียนอาเจียน,อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ, See also: queasily adv. queasiness n., Syn. queazy,nauseated

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is your stomach queasy? Do you have a headache?ท้องเสียหรือเปล่า ปวดหัวมั้ย Punchline (1988)
I don't know... my stomach feels queasy.ฉันก็ไม่รู้ ท้องฉันรู้สึกปั่นป่วน Jenny, Juno (2005)
Now, right now, you're feeling queasy.ตอนนี้ นายจะรู้สึกคลื่นไส้ Chuck Versus First Class (2010)
I still feel queasy thinking about what "A"ชั้นยังรู้สึกไม่มั่นคง ยังคิดเกี่ยวกับ "A" อยู่ Picture This (2011)
I'm starting to get kind of queasy.ฉันชักเวียนหัวแล้ว Tower Heist (2011)
Bodily functions make him queasy.การทำงานของร่างกาย ทำให้เขาไม่สบาย Pilot (2012)
Yeah, I've been feeling queasy.ใช่ ชั้นรู้สึกอยากจะอ้วกยังไงไม่รู้ Mona-Mania (2013)
Yeah, but I still get queasy.อืม , แต่ผมก็ยังรู้สึกคลื่นไส้อยู่ตลอดเวลา And Straight on 'til Morning (2013)
Oh, my God. This is making me queasy!โอ้พระเจ้าของฉัน นี้จะทำให้ฉันไม่สบายใจ! A Haunted House 2 (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถนิมสร้อย[ADJ] squeamish, See also: delicate, frail, fragile, weak, queasy, Syn. สนิมสร้อย, เหยาะแหยะ, บอบบาง, หนักไม่เอาเบาไม่สู้, Example: ของเบาๆ แค่นี้ไม่ยอมยก ทำเป็นคนถนิมสร้อยไปได้, Thai definition: ไม่สามารถทำงานหนัก
คลื่นไส้[V] feel queasy, See also: be/feel nauseated, be squeamish, be sick, Syn. คลื่นเหียน, คลื่นเหียนอาเจียน, Example: ฉันรู้สึกคลื่นไส้เมื่อได้กลิ่นกระเทียมโชยมา, Thai definition: ปั่นป่วนในลำไส้ชวนให้อาเจียน
คลื่นเหียน[V] feel queasy, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียนอาเจียน, Example: ผมรู้สึกคลื่นเหียนขึ้นมาทันที เมื่อได้กลิ่นเหม็นเน่าของหมาตาย, Thai definition: มีอาการคลื่นไส้รู้สึกจะอาเจียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ลม[adj.] (khīlom) EN: liable to faint ; squeamish ; queasy   FR: nauséeux
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
คลื่นเหียน[v.] (khleūnhīen) EN: feel queasy   FR: avoir des nausées
คลื่นไส้[v.] (khleūnsai) EN: feel queasy ; be/feel nauseated ; be squeamish ; nausea ; feel sick   FR: avoir des nausées
มวน[v.] (mūan) EN: be colicky ; have a queasy feeling in the stomach ; have angina   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUEASY    K W IY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
queasy    (j) kwˈiːziː (k w ii1 z ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ě, ㄜˇ, / ] bad; queasy; nausea, #4,184 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
empfindlich {adj}queasy [Add to Longdo]
heikel {adj} | heikeler | am heikelstenqueasy | queasier | queasiest [Add to Longdo]
unwohl; mulmig; übel {adj} | ein mulmiges Gefühlqueasy | a queasy feeling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むかむか[, mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Queasy \Quea"sy\, a. [Icel. kweisa pain; cf. Norw. kveis
   sickness after a debauch.]
   1. Sick at the stomach; affected with nausea; inclined to
    vomit; qualmish.
    [1913 Webster]
 
   2. Fastidious; squeamish; delicate; easily disturbed;
    unsettled; ticklish. " A queasy question." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some seek, when queasy conscience has its qualms.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top