ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dividend*

D IH1 V IH0 D EH2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dividend, -dividend-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dividend(n) เงินปันผล, See also: ส่วนแบ่งจากผลกำไร, ผลกำไร, Syn. profit, interest, bonus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dividend(ดิฟ'วิเดินดฺ) n. เงินปันผล, จำนวนตั้งที่ถูกหาร
ex dividendโดยไม่รวมเงินปันผลในงวดต่อไป
stock dividend n.เงินปันผลสำหรับหุ้นส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
dividend(n) ตัวตั้งหาร, เงินปันผล, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
post mortem dividendเงินปันผลจ่ายหลังถึงแก่กรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock dividendเงินปันผลที่จ่ายเป็นหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortuary dividendมีความหมายเหมือนกับ post mortem dividend [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
x.d. (ex dividend)ไม่รวมเป็นเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration of dividendการประกาศจ่ายเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dividendตัวตั้งหาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dividendเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dividendเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dividend๑. ตัวตั้งหาร๒. เงินปันผล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dividend additionsเงินปันผลเพิ่มความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteed dividendเงินปันผลรับรอง มีความหมายเหมือนกับ guaranteed bonus [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteed dividend policiesกรมธรรม์รับรองเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex dividend (x.d.)ไม่รวมเป็นเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraordinary dividendเงินปันผลพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra dividendเงินปันผลพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interim dividendเงินปันผลระหว่างกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminal dividendเงินปันผลจ่ายเมื่อสัญญาสิ้นสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dividendเงินปันผล [เศรษฐศาสตร์]
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผล, Example: เป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
Cash dividendเงินสดปันผล, Example: เงินปันผลที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินสด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลปกติจะจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเพราะสะดวก และเป็นที่นิยมเนื่องจากผู้รับเงินปันผลสามารถนำเงินไปใช้ได้ทันที ในด้านของบริษัท การจ่ายเงินสดปันผลมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท แต่มักจะกระทบต่อกระแสเงินสดในปีต่อไป เช่น การจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรในปี 2542 จะมีการตั้งเจ้าหนี้เงินปันผลค้างจ่าย ตั้งแต่ปี 2542 โดยจะจ่ายจริงในปี 2543 ทำให้กระแสเงินสดในปี 2543 จะลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลของปี 2542 บริษัทส่วนมากจะจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด เว้นแต่จะมีเหตุอื่นที่ทำให้เกิดผลดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวมากกว่า บริษัทจึงจะจ่ายปันผลในรูปอื่น [ตลาดทุน]
Dividendเงินปันผล, Example: ส่วนของกำไรที่บริษัท (หรือกองทุนรวม) แบ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) ตามสิทธิของแต่ละหุ้นปันผลแก่หุ้นบุริมสิทธิมักกำหนดไว้ตายตัวเป็นร้อยละของราคาตราไว้ แต่ปันผลแก่หุ้นสามัญ (หรือหน่วยลงทุน) จะมากหรือน้อยเปลี่ยนแปลงไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทจะประกาศจ่ายปันผลแก่หุ้นสามัญเป็นคราว ๆ ไป ปันผลอาจจ่ายเป็นเงินสดหรือหุ้นก็ได้ แต่การจะจ่ายหุ้นปันผลในประเทศไทยยังติดขัดเรื่องภาระภาษี ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาแก้ไขอยู่ ส่วน warrant ก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน covered warrant นั้น [ตลาดทุน]
Dividend pay - out ratioอัตราส่วนการจ่ายปันผล, Example: ส่วนของกำไรสุทธิที่ได้นำมาจ่ายเป็นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดยคิดเป็นอัตราร้อยละ มีสูตรในการคำนวณดังนี้ <br>อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล =$ \frac{ มูลค่าปันผลต่อหุ้น }{ กำไรสุทธิต่อหุ้น X 100 }$</br> [ตลาดทุน]
Dividend yieldอัตราปันผลตอบแทน, Example: ค่าสถิติตัวนี้บอกให้ทราบว่า หากลงทุนซื้อหุ้น ณ ระดับราคาตลาดปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าใด การคำนวณหาค่ามีสูตรคำนวณดังนี้ <br> อัตราปันผลตอบแทน =$ \frac{ มูลค่าปันผลต่อหุ้น x 100 }{ ราคาตลาดของหุ้น }$ [ตลาดทุน]
Dividendsเงินปันผล [TU Subject Heading]
Accrued dividendเงินปันผลค้างจ่าย [การบัญชี]
Accumulated dividendเงินปันผลสะสม [การบัญชี]
Cash dividendเงินสดปันผล [การบัญชี]
Declared dividendเงินปันผลที่ประกาศจ่าย [การบัญชี]
Dividendเงินปันผล [การบัญชี]
Interim dividendเงินปันผลระหว่างกาล [การบัญชี]
Liability dividendหนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล [การบัญชี]
Stock dividendหุ้นปันผล [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The logarithm of the quotient is the excess of the logarithm of the dividend over that of the divisor.ค่าที่ได้จากค่าที่เป็นส่วนเกินของลอการิทึมที่ได้จากเศษจากการหารค่าเฉลี่ยดังกล่าว. Last Man Standing (2008)
No, sir. He should begin to receive dividends In about six weeks.ไม่ครับ เขาจะได้รับส่วนแบ่ง ภายในหกสัปดาห์ The Wrath of Con (2009)
So why is my dad getting a call about future dividends?ถ้างั้นทำไมพ่อฉันได้โทรศัพท์เรื่องเงินปันผลล่ะ The Wrath of Con (2009)
Why is my dad getting calls about dividends?ทำไมพ่อผมได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับเงินปันผล The Wrath of Con (2009)
That will pay him dividends each month.ซึ่งจะจ่ายส่วนแบ่งเขาในทุกๆเดือน The Wrath of Con (2009)
Besides, holding on to you could pay big dividends.การที่ยังเก็บตัวคุณไว้ มันจะได้ผลกำไรที่ใหญ่กว่าเพิ่มขึ้น How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
He recruited some of the agency's most valuable assets, who still pay dividends to this day.เขาเฟ้นหาสายลับที่มีศักยภาพ ซึ่งกลายมาเป็นสายลับชั้นหัวกระทิ ของCIAในปัจจุบัน Sad Professor (2011)
They're dividend reinvestment forms.เป็นแบบฟอร์ม นำเงินปันผลมาลงทุนเพิ่ม Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
Here's a scenario that's paid sexual dividends, particularly in the Asian markets, and I think, Jess, you can back me up on this.ในสถานการณ์ตอนนี้ นั่นเป็นการจ่ายเงินปันผลทาง sex โดยเฉพาะ ในตลาด เอเชีย และชั้นคิดว่า เจส คุณสามารถกลับมาช่วยชั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ Jess & Julia (2012)
You're heavily invested in your family business, which is admirable, but when the euro's in a tailspin, loyalty doesn't pay dividends.คุณทำงานหนักและทุ่มเทมาก กับธุรกิจของครอบครัวคุณ ซึ่งน่าชื่นชมมาก แต่เมื่อเงินยูโรตกต่ำ Infamy (2012)
- Dividends!-เงินปันผล Saving Mr. Banks (2013)
I believe I may still be owed a few dividends.ฉันเชื่อว่าฉันยังคงเป็นเจ้าของ เงินปันผลเล็กๆน้อยๆ Sabotage (2013)
When I'm elected, I'll maintain the working-class stake in ownership and distribute dividends at all levels.เมื่อผมถูกเลือก ผมจะดูแล กรรมสิทธิ์ของชนชั้นแรงงาน และแจกจ่ายเงินปันผลให้อย่างทั่วถึง Masquerade (2013)
Whatever the reason we first mustered the enormous resources required for the Apollo program however mired it was in Cold War nationalism and the instruments of death the inescapable recognition of the unity and fragility of the Earth is its clear and luminous dividend the unexpected gift of Apollo.ไม่ว่าเหตุผลที่ครั้งแรกที่ เรารวบรวมทรัพยากรมหาศาล ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมอพอลโล แต่มันก็ติดหล่มอยู่ใน ชาตินิยมสงครามเย็น The World Set Free (2014)
$1/2 million in reinvested dividends was not credited back to the shareholders!เงินครึ่งล้านจากปันผลที่ลงทุนไป ไม่ได้ถูกโอนไปให้ผู้ถือหุ้น Clear and Wesen Danger (2015)
On the other hand, if we had that money working for us, a nice little investment, the dividends would make up for the difference.Andererseits könnten wir das Geld auch für uns arbeiten lassen. Es wäre eine nette Kapitalanlage und von der Dividende könnten wir leben. Post Mortem (1958)
I bought it with our divvy from the Co-op.Ich hab es mit unserer Dividende von der Genossenschaft bezahlt. Carry on Nurse (1959)
Excess dividends.Ausschüttungen aus Dividenden. Seven Thieves (1960)
And I doubt...- Und wenn Ihnen die Dividenden... ausbezahlt werden, vermuten Sie da auch sehr? Magnet of Doom (1963)
Private income?Leben Sie dann von Ihren Dividenden? The Fire Within (1963)
# Bonds, chattels, dividends, sharesObligationen, Besitzanweisungen, Dividenden, Aktien Mary Poppins (1964)
- To help to show our shareholders net profit 2400000 dollars and everything can be distributed.Präsident zu werden und den Netto- Gewinn den Aktionären vorzuweisen. In bar. - 2, 4 Mio. Dollar können wir diesmal als Dividende verteilen, die sich damit verdoppelt. Where Were You When the Lights Went Out? (1968)
Every penny available to you - for distribution.Wobei ich bemerken möchte, jeder Penny wird als Dividende verteilt. Where Were You When the Lights Went Out? (1968)
Your new President and I, s Chairman- - Will continue to work to have the salary-huh - Until we again can produce profits.Waldo Zirrer, Ihr neuer Präsident, und ich werden so lange für das halbe Gehalt arbeiten, bis wir wieder in der Lage sind, eine Dividende auszuschütten, die Ihren Glauben an uns und Ihr Vertrauen in uns rechtfertigt. Where Were You When the Lights Went Out? (1968)
I'm expecting a divvy from the Harpenden Building Society."Da kommt die Dividende der Harpenden Baugesellschaft Deja Vu (1970)
Good morning, Mr Jenkins, ICI have increased their half-yearly dividend, I see.Guten Morgen, Mr. Jenkins. Die chemische Industrie hat ihre Dividende erhöht. The Attila the Hun Show (1970)
It is alleged by the prosecution... that the dividend of 15 percent... which was declared on the non-voting B shares... was indeed fraudulently designed... solely to expedite this admittedly bold... but in no way unethical, merger.(Scheppern und Klirren) Die Anklage unterstellt, dass die Dividende von 15%, die ausgeschüttet wurde auf die B-Aktien betrügerisch zustande kam. (Piepsgeräusche) Performance (1970)
And our dividends will be shot to hell.Unsere Dividenden sind im Keller. Frogs (1972)
I wrote it on Romulus.Ich bin in Dividenden bezahlt worden. Tale of the Goat (1985)
They've been good performers in profits and dividends.Sie haben immer gute Gewinne und Dividenden erzielt. Brewster's Millions (1985)
Well, let's just hope Food for Flight pays some big dividends, huh?Hoffen wir mal, dass Food for Flight große Dividenden abwirft. Three Little Spies (1986)
It's a dividend.Eine Dividende. Wall Street (1987)
You've got losses of $20-30 million, dividends cut to zero, ... ..and you're being squeezed to death by the majors.Verluste von 20-30 Millionen Dollar, auf Null gesetzte Dividenden, und die Großen quetschen Sie zu Tode. Wall Street (1987)
Promised its shareholders 100% dividend. They took a straight nosedive.Versprach den Aktionären 100% Dividende und stürzte dann ab. The Lost Mine (1990)
Listen here, big guy. You can spend the rest of your life smuggling cognac while some other guy collects the dividends on your father's blood.Du kannst den Rest deines Lebens mit Cognacschmuggeln verbringen, während andere die Dividenden auf deines Vaters Blut einstreichen. Double Impact (1991)
For the rest of my years, I'm gonna live off the dividends, happy in the knowledge that I'm helping to make the safest automobiles in the world.Bis an mein Lebensende werde ich von den Dividenden leben, glücklich zu wissen, dass ich helfe, das sicherste Auto der Welt herzustellen. Broken Arrow (1996)
Yeah, if you go with a 6-percent dividend.Wenn wir von der sechs Prozent Dividende ausgehen. My Best Friend's Wedding (1997)
Another dividend?Eine weitere Dividende? The House of Mirth (2000)
It's your share of the fourth-quarter earnings from the Cale Trust.Deine Quartalsdividende vom Cale Trust. I and I Am a Camera (2001)
We see what sort of dividends the venture pays.Wir schauen, welche Dividenden die Sache einbringt. Spider's Web (2002)
There's always some cousin or brother or grandmother whose stock split 64 ways, and why can't you sell 'em one of those, like I got some crystal ball or something.Es gibt immer einen Cousin oder Bruder, dessen Aktien riesige Dividenden bringen, die sie auch wollten. Aber ich hab keine Kristallkugel. Derailed (2005)
If we were ever able to free ourselves of the current situation, we could imagine banking run as a non-profit service to society, disbursing its interest earnings as a universal citizen dividend, or lending without charging interest at all.Wenn wir jemals in der Lage sein wollen, uns aus der derzeitigen Lage zu befreien, könnten wir uns das Bankwesen geführt als gemeinnützigen Dienst an der Gesellschafft vorstellen, der die Zinseinnahmen als allgemeine Bürgerdividende ausschüttet -- oder verleiht ohne überhaupt Zinsen zu verlangen. Money as Debt (2006)
I therefore announce 100% dividend to all our shareholdersDarum zahlen wir eine 100-prozentige Dividende an alle Aktionäre. Krrish (2006)
I get dividends.Ich bekomme Dividenden. Sticks & Stones (2006)
Dividends.Dividenden. Sticks & Stones (2006)
Mercedes isn't a lot of money but you get dividends with them.Mercedes ist nicht viel Geld, aber da gibt's ja Dividende bei Mercedes. Full Metal Village (2006)
We issue dividends.Wir schütten Dividenden aus. Shoot (2007)
The logarithm of the quotient is the excess of the logarithm of the dividend over that of the divisor.Der Logarithmus des Quotienten ist der Überfluss vom Logarithmus der Dividende über dem des Divisors? Last Man Standing (2008)
That I head the group and subject to receive dividends.dass ich die Leitung der Gruppe übernehme, aber nicht mehr tue, als meine Dividenden einzustreichen. The Heir Apparent: Largo Winch (2008)
- well, yes, despite the current economic crisis, We, uh, we will be paying handsome dividends Back to our shareholders.Naja, wegen der momentanen Umweltkrise werden wir, uh, stattliche Dividenden an unsere Akteninhaber zurückzahlen. Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dividendThe bank has raised its dividend by 20%.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินปันผล(n) dividend, See also: bonus, Syn. โบนัส, เงินโบนัส, Example: บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่พนักงานทุกปี, Thai Definition: ส่วนแบ่งเงินกำไรที่กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตัวตั้ง(n) number standing on the top line, See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one, Example: เอาเลข 9 เป็นตัวตั้งแล้วเอาเลข 3 มาหาร, Count Unit: ตัว, Thai Definition: จำนวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับบวกลบคูณหาร
ตัวตั้ง(n) number standing on the top line, See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one, Example: เอาเลข 9 เป็นตัวตั้งแล้วเอาเลข 3 มาหาร, Count Unit: ตัว, Thai Definition: จำนวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับบวกลบคูณหาร
ออกดอกออกผล(v) yield interests/ dividends, See also: be profitable, bring results, Example: คุณนายกำลังพยายามหาทางให้เงินก้อนนี้ออกดอกออกผล, Thai Definition: ทำให้เกิดประโยชน์ขยายออกไป
ออกผล(v) produce results, See also: bring dividends, Syn. เกิดผล, ออกดอกออกผล, เกิดดอกออกผล, Example: เขาต้องการให้เงินก้อนนี้ออกผลเพิ่มขึ้น, Thai Definition: เกิดประโยชน์, ได้ประโยชน์
ปันผล(n) dividend, Syn. เงินปันผล, Example: บริษัทไทยโอ.พี.พี แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท
ปันผล(n) dividend, Syn. เงินปันผล, Example: บริษัทไทยโอ.พี.พี แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเงินปันผล[baeng ngoenpanphon] (v, exp) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend
โบนัส[bōnat = bōnas] (n) EN: bonus  FR: bonus [ m ] ; dividende [ m ]
การจ่ายเงินปันผล[kān jāi ngoen panphon] (n, exp) EN: distribution of the dividend
การประกาศจ่ายเงินปันผล[kān prakāt jāi ngoen panphon] (n, exp) EN: declaration of a dividend
เงินโบนัส[ngoen bōnat] (n, exp) EN: bonus ; dividend
เงินปันผล[ngoenpanphon] (n) EN: dividend ; bonus  FR: dividende [ m ]
เงินปันผลระหว่างกาล[ngoenpanphon rawāng kān] (n, exp) EN: interim dividend
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย[ngoenpanphon thī prakāt jāi] (n, exp) EN: declared dividend
เงินปันผลต่อหุ้น[ngoenpanphon tø hun] (n, exp) EN: dividend per share  FR: dividende par action [ m ]
ปันผล[panphon] (n) EN: dividend  FR: dividende [ m ]
ตัวตั้ง[tūatang] (n) EN: multiplicand ; dividend ; minuend  FR: multiplicande [ m ] ; dividende [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIVIDEND D IH1 V IH0 D EH2 N D
DIVIDENDS D IH1 V IH0 D EH2 N D Z
DIVIDEND'S D IH1 V IH0 D EH2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dividend (n) dˈɪvɪdɛnd (d i1 v i d e n d)
dividends (n) dˈɪvɪdɛndz (d i1 v i d e n d z)
dividend-warrant (n) dˈɪvɪdɛnd-wˌɒrənt (d i1 v i d e n d - w o2 r @ n t)
dividend-warrant (n) dˈɪvɪdɛnd-wˌɒrənts (d i1 v i d e n d - w o2 r @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红利[hóng lì, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] bonus; dividend #9,283 [Add to Longdo]
股息[gǔ xī, ㄍㄨˇ ㄒㄧ, ] dividend #26,004 [Add to Longdo]
息票[xī piào, ㄒㄧ ㄆㄧㄠˋ, ] interest coupon; dividend coupon #120,432 [Add to Longdo]
发行红利股[fā xíng hóng lì gǔ, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ, / ] a bonus issue (a form of dividend payment) [Add to Longdo]
红利股票[hóng lì gǔ piào, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, / ] scrip shares (issued as dividend payment) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktie { f } | Aktien { pl } | eigene Aktien; Vorratsaktien { pl } | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [ Br. ]; stock [ Am. ] | shares; stocks | own shares [ Br. ]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [ Am. ]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Anfall { m } (Dividende; Erbschaft); Entstehung { f } (Anspruch)accrual [Add to Longdo]
Ausschüttung { f } von Dividendendistribution [Add to Longdo]
Barausschüttung { f }; Bardividende { f }; ausgeschüttete Dividende { f }cash dividend [Add to Longdo]
Dividend { m } (zu teilende Zahl) [ math. ]dividend [Add to Longdo]
Dividende { f }; Gewinnanteil { m }dividend [Add to Longdo]
Dividende { f } in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende { f }; rückständige Dividende { f } | aufgelaufene Dividende { f } | ausgewiesene Dividende { f } | außerordentliche Dividende { f } | fiktive Dividende { f }liability dividend | dividend in arrears | accrued dividend | declared dividend | extraordinary dividend | sham dividend [Add to Longdo]
eine Dividende ausfallen lassento pass a dividend [Add to Longdo]
eine Dividende ausschüttento distribute a dividend; to pay a dividend [Add to Longdo]
Verhältnis von Gewinn zu Dividendedividend cover [Add to Longdo]
Dividendenanteilschein { m }dividend warrant [Add to Longdo]
Dividendenausschüttungsbeschluss { m }dividend resolution [Add to Longdo]
Dividendenausschüttungssatz { m }dividend payout ratio [Add to Longdo]
Dividendenbedarf { m }dividend requirement [Add to Longdo]
Dividendenbeleg { m }dividend voucher [Add to Longdo]
Dividendeneinkommen { n }dividend income [Add to Longdo]
Dividendenfreibetrag { m }dividend exclusion [Add to Longdo]
Dividendenpolitik { f }dividend policy; dividend payout policy [Add to Longdo]
Dividendenquellensteuer { f }dividend withholding tax [Add to Longdo]
Dividendenrendite { f }; Dividendenertrag { m }dividend yield [Add to Longdo]
Dividenden-Rollover-Plan { m }dividend rollover plan [Add to Longdo]
Dividendenrücklage { f }dividend reserve fund [Add to Longdo]
Dividendenrückstände { pl }arrears of dividends [Add to Longdo]
Dividendenschein { m }dividend coupon [Add to Longdo]
Dividendensteuer { f }; Kapitalertragsteuer { f }dividend tax [Add to Longdo]
Dividenden-Stripping { n }dividend stripping [Add to Longdo]
Abschlagsdividende { f }; Zwischendividende { f }interim dividend [Add to Longdo]
Abschlagsdividende { f }partial dividend [Add to Longdo]
Abschlussdividende { f }final dividend [Add to Longdo]
Aktiendividende { f }share dividend [Add to Longdo]
Bruttodividende { f }gross dividend [Add to Longdo]
erzielte Bruttodividende { f }grossed-up dividend [Add to Longdo]
Friedensdividende { f }peace dividend [Add to Longdo]
Jahresabschlussdividende { f }year-end dividend [Add to Longdo]
Sachdividende { f }property dividend [Add to Longdo]
Sonderdividende { f }; Dividendenzuschlag { m }extra dividend; surplus dividend [Add to Longdo]
Vorzugsdividende { f }preference dividend [ Br. ]; preferred dividend [ Am. ] [Add to Longdo]
Zuteilung von Gratisaktien anstelle einer Bardividendescrip dividend [Add to Longdo]
Stammaktien { pl }; Dividendenpapiere { pl } [ fin. ]equities [Add to Longdo]
Stockdividende { f }stock dividend [Add to Longdo]
Vorzugsaktien { pl } | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock [Add to Longdo]
Wertpapier mit Anspruch auf Dividendedividend paper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
配当[はいとう, haitou] (n, vs) dividend; share; (P) #15,983 [Add to Longdo]
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
株式配当[かぶしきはいとう, kabushikihaitou] (n) stock dividend [Add to Longdo]
株式配当金[かぶしきはいとうきん, kabushikihaitoukin] (n) stock dividend [Add to Longdo]
減配[げんぱい, genpai] (n, vs) reduction in a dividend; smaller ration [Add to Longdo]
好配[こうはい, kouhai] (n) good spouse; good dividend [Add to Longdo]
増配[ぞうはい, zouhai] (n, vs) increased ration; increased dividend [Add to Longdo]
蛸配当[たこはいとう, takohaitou] (n) bogus dividend [Add to Longdo]
中間配当額[ちゅうかんはいとうがく, chuukanhaitougaku] (n) interim dividends [Add to Longdo]
特配[とくはい, tokuhai] (n, vs) special ration; special bonus or dividend [Add to Longdo]
特別配当[とくべつはいとう, tokubetsuhaitou] (n) (See 特別配当金) special dividend [Add to Longdo]
特別配当金[とくべつはいとうきん, tokubetsuhaitoukin] (n) (See 特別配当) special dividend [Add to Longdo]
配当金[はいとうきん, haitoukin] (n) dividend [Add to Longdo]
配当落ち[はいとうおち, haitouochi] (n) dividend off; ex dividend [Add to Longdo]
配当率[はいとうりつ, haitouritsu] (n) dividend rate [Add to Longdo]
被除数[ひじょすう, hijosuu] (n) dividend [Add to Longdo]
復配[ふくはい, fukuhai] (n, vs) resumption of dividends [Add to Longdo]
分配金[ぶんぱいきん, bunpaikin] (n) dividend (on shares) [Add to Longdo]
法と実[ほうとじつ, houtojitsu] (exp) divisor and dividend [Add to Longdo]
無配[むはい, muhai] (n, adj-no) without dividend; (P) [Add to Longdo]
無配会社[むはいがいしゃ, muhaigaisha] (n) non-dividend-paying company [Add to Longdo]
無配当[むはいとう, muhaitou] (n) paying no dividend [Add to Longdo]
有配[ゆうはい, yuuhai] (n) dividend-paying (stock) [Add to Longdo]
利益配当[りえきはいとう, riekihaitou] (n, adj-no) dividend; share of profits [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
被除数[ひじょすう, hijosuu] dividend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dividend \Div"i*dend\, n. [L. dividendum thing to be divided,
   neut. of the gerundive of dividere: cf. F. dividende.]
   1. A sum of money to be divided and distributed; the share of
    a sum divided that falls to each individual; a distribute
    sum, share, or percentage; -- applied to the profits as
    appropriated among shareholders, and to assets as
    apportioned among creditors; as, the dividend of a bank, a
    railway corporation, or a bankrupt estate.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A number or quantity which is to be divided.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dividend
   n 1: that part of the earnings of a corporation that is
      distributed to its shareholders; usually paid quarterly
   2: a number to be divided by another number
   3: a bonus; something extra (especially a share of a surplus)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top