ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*capacitate*

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: capacitate, -capacitate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capacitate[VT] ทำให้มีคุณสมบัติพอ
incapacitate for[PHRV] ทำให้ไม่สามารถกระทำ, See also: ทำให้ขาดความสามารถในเรื่อง, ทำให้ไม่มีคุณสมบัติ, Syn. incapacitate from
incapacitate from[PHRV] ทำให้ไม่สามารถกระทำ, See also: ทำให้ขาดความสามารถในเรื่อง, ทำให้ไม่มีคุณสมบัติ, Syn. incapacitate for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incapacitate(อินคะแพส' ซิเทท) vt. ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไม่เหมาะ., See also: incapacitation n. (make incapable, disqualify)

English-Thai: Nontri Dictionary
incapacitate(vt) ทำให้ไม่สามารถ,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้เสียหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incapacitated personคนไร้ความสามารถ, บุคคลผู้ไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since Hal was capable of operating Discovery unassisted, it was decided that he should be programmed to complete the mission autonomously in case the crew was incapacitated or killed.ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Communication array's been incapacitated.ช่องการสื่อสารถูกทำให้ขัดข้อง Dead Space: Downfall (2008)
When you get to the door, I can incapacitate the cop.พอนายมาถึงประตู ฉันจะจัดการตำรวจให้ Cowboys and Indians (2009)
Rorschach reportedly incapacitated...รอร์แชคให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา... Watchmen (2009)
They're hiding the fact that their ships are incapacitated.มันพยายามปกปิดเรื่องเรือมันใช้การไม่ได้ Shanghai (2010)
The agents were too incapacitated to pursue.ทำให้จนท. ไม่สามารถไล่ตามได้ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
She's incapacitated.เธอทำอะไรไม่ได้แล้ว The Body and the Bounty (2010)
Assuming that Newton shot the shape-shifter to incapacitate him, perhaps this is the location of some sort of power source.สมมติว่านิวตั้น ยิงเจ้านี่ เพื่อทำให้มันหมดความสามารถ บางทีเจ้าตัวนี้ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Any vampire within a 5-block radius will be incapacitated,แวมไพร์ใดๆในรัศมี 5 บล็อคจะถูกทำให้เหมือนเป็นอัมพาต Founder's Day (2010)
Blow the ashes on her, and it'll incapacitate her for a minute or two.และมันจะหยุดเธอได้ 1-2 นาที นานพอสำหรับนาย The Sacrifice (2010)
Hale: use your siren skills to charm votes, while I incapacitate your competition.เฮล ใช้พลังไซเรนเพื่อเรียกคะเเนน ในขณะที่ฉันอ่อนแอผู้เข้าร่วมคนอื่น I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
The 25th Amendment clearly states that in the event that the President becomes incapacitated, the cabinet must appoint the V.P. to acting President...ญัตติที่ 25 กล่าวว่า เมื่อประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ครม.ต้องแต่งตั้งให้รองปธน.ดำรงตำแหน่งปธน. Strain (2011)
Given that he is incapacitated and unable to discharge the duties of the office, we must proceed.จากการที่เขาขาดความสามารถ และไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เราคงต้องดำเนินการ Strain (2011)
Right. Maybe he was incapacitated first.โอเค บางทีเขาอาจถูก ทำให้ต่อสู้ไม่ได้อย่างแรก Kame'e (2011)
But with Nick, he used a blow to the head to incapacitate him, so this unsub wants his victims alive when he drowns them.แต่กับนิค เขาตีที่หัว เพื่อทำให้ต่อสู้ไม่ได้ ดังนั้นคนร้ายก็ต้องการ ให้เหยื่อยังมีชีวิตอยู่ตอนที่เขาจับกดน้ำ Epilogue (2011)
They hang back till they're confident that their prey is incapacitated.มันรอ จนกว่ามันจะแน่ใจว่าเหยื่อน่ะหมดสภาพซะก่อน Proof (2011)
Well, it's quite possible that the blow did not completely incapacitate her.ก็เป็นไปได้ว่าการฟาด ไม่ได้ทำใให้เธอหมดสติ I Helu Pu (2012)
Incapacitated 1600 people and left with evey secret we had.ตาย 1,600 คนและ ทิ้งให้อยู่กับความลับ evey เรามี. RED 2 (2013)
We're looking for merchandise to shock, incapacitate and imprison our fellow man.เราหาของที่จะ ยับยั้ง ลดสมรรถภาพ และกักตัวคนที่เราต้องการได้ Pain & Gain (2013)
They'll be incapacitated from the desflurane in the ventilation system.พวกเขาจะหมดสภาพจากยาสลบเดสฟลูเรน ที่อยู่ในระบบระบายอากาศ Lady Killer (2013)
Remember, the aim shouldn't be to hurt him, just incapacitate him a little.จำไว้ เป้าหมายเราไม่ได้ทำร้ายเขา แค่ทำให้เค้าขยับไม่ได้ The Perfect Mark (2013)
You're talking pretty tough your guys incapacitated which is good for youคุณกำลังพูดยากสวยพวกไร้ความสามารถของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ The Expendables 3 (2014)
'One precisely calculated shot to incapacitate me, 'in the hope that it would buy you more time to negotiate my silence.'เธอคำนวนการยิงเพื่อให้ผมไม่สามารถเข้ามายุ่งได้ 'โดยหวังว่ามันจะซื้อเวลาให้เธอต่อรองกับความเงียบของฉัน' His Last Vow (2014)
Well, Lillian, there are still millions of people in the U.S. incapacitated in this way.แหม ลิเลียน ก็ยังมีคนเป็นล้าน ในสหรัฐอเมริกา ที่เคลื่อนไหวไม่ได้แบบนี้ Cain and Gabriel (2014)
Okay, so he was an athlete before he was incapacitated, and he's a technology expert.โอเค เขาเคยเป็นนักกีฬา ก่อนจะไร้สมรรถภาพ และเขาเป็นอัจฉริยะ ด้านเทคโนโลยี Cain and Gabriel (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capacitateHis accident incapacitated him for work.
capacitateHis injury incapacitated him for work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้ความสามารถ[V] be incompetent, See also: be incapable, be incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: คนไทยด่าว่ารัฐบาลไร้ความสามารถที่จะทำให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ
ไร้ความสามารถ[ADJ] incompetent, See also: incapable, incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: ศาลมีสิทธิสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้ามีผู้ร้องขอ
ตาย[V] be paralyzed, See also: be disabled, be crippled, be incapacitated, be lame, Example: แม่บอกว่าแขนซ้ายของคุณลุงตายเนื่องมาจากอุบัติเหตุเมื่อ 5 ปีที่แล้ว, Thai definition: เคลื่อนไหวไม่ได้, หมดความรู้สึก เช่น มือตาย ตีนตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāmsāmāt) EN: be incompetent ; be incapacitated   FR: manquer de compétences
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCAPACITATE    IH2 N K AH0 P AE1 S IH0 T EY2 T
INCAPACITATED    IH2 N K AH0 P AE1 S IH0 T EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incapacitate    (v) ˌɪnkəpˈæsɪtɛɪt (i2 n k @ p a1 s i t ei t)
incapacitated    (v) ˌɪnkəpˈæsɪtɛɪtɪd (i2 n k @ p a1 s i t ei t i d)
incapacitates    (v) ˌɪnkəpˈæsɪtɛɪts (i2 n k @ p a1 s i t ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guān, ㄍㄨㄢ, ] incapacitated; inefficient [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
arbeitsunfähig; erwerbsunfähig {adj}incapacitated (for work) [Add to Longdo]
behindertincapacitated [Add to Longdo]
ermächtigen | ermächtigend | ermächtigt | ermächtigt | ermächtigteto capacitate | capacitating | capacitated | capacitates | capacitated [Add to Longdo]
hindertincapacitates [Add to Longdo]
kampfunfähig machento incapacitate [Add to Longdo]
macht unfähigincapacitates [Add to Longdo]
für rechtsunfähig erklären; für geschäftsunfähig erklärento incapacitate [Add to Longdo]
unfähig machento incapacitate [Add to Longdo]
unfähig gemachtincapacitated [Add to Longdo]
untauglich machento incapacitate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capacitate \Ca*pac"i*tate\ (k[.a]*p[a^]s"[i^]*t[=a]t), v. t.
   [imp. & p. p. {Capacitated}; p. pr. & vb. n. {Capacitating}.]
   To render capable; to enable; to qualify.
   [1913 Webster]
 
      By this instruction we may be capaciated to observe
      those errors.              --Dryden.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top