ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*弩*

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -弩-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[弩, nǔ, ㄋㄨˇ] crossbow; an arrow falling, a downward stroke
Radical: Decomposition: 奴 (nú ㄋㄨˊ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 3,470

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǔ, ㄋㄨˇ, ] cross-bow, #19,273 [Add to Longdo]
剑拔[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, / ] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn, #41,450 [Add to Longdo]
[gōng nǔ, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ, ] crossbow, #47,009 [Add to Longdo]
[nǔ bīng, ㄋㄨˇ ㄅㄧㄥ, ] archer; infantry armed with crossbow, #100,771 [Add to Longdo]
[gōng nǔ shǒu, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ ㄕㄡˇ, ] crossbow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
石弓;[いしゆみ, ishiyumi] (n) (1) crossbow (inc. large models operated by a number of people); (2) netted apparatus atop a wall containing large stones, which were dropped onto attackers by cutting the net; (3) slingshot; catapult [Add to Longdo]
[ちょうどきゅう, choudokyuu] (n) superdreadnought (class of warship) [Add to Longdo]
[どきゅう, dokyuu] (n) dreadnought (dreadnaught) class of warship [Add to Longdo]
級艦[どきゅうかん, dokyuukan] (n) dreadnought [Add to Longdo]
[どほう, dohou] (n) (See バリスター・4,投石器・とうせきき) ballista [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nanook?[CN] 纳克? The Lost Boys (1987)
-This is a ballista.[CN] -  All the King's Men (2006)
It might not be such a bad idea. Your business is dying.[CN] 还是值得考虑的,毕竟你们也是强之末了 ...And God Created Woman (1956)
If you like that, I can make you a bow.[CN] 你喜欢... ... 我可以做一把小弓给你 Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Willow, arm that catapult up there.[CN] 上面有 Willow (1988)
I killed my father Tywin Lannister with a bolt to the heart.[JA] 私はで父であるタイウィン・ラニスターを殺した Hardhome (2015)
Mr. Truzinski. Your wife said it'd be a couple of hours.[CN] 崔思基先生 你太太说这会维持几个小时 Witness (1994)
Nanook, get upstairs. Go on.[CN] 纳克 到楼上去 The Lost Boys (1987)
Mrs. Truzinski?[CN] 崔思基太太? Witness (1994)
With a crossbow bolt from that roof through that window?[CN] 他们从对面房顶射弓钉进来? With a crossbow bolt from that roof through that window? Ocean's Twelve (2004)
Guys! Check out who I just met buying a crossbow.[CN] 看我碰到谁在买 Dennis and Dee's Mom Is Dead (2007)
So there is no sound. Get the weapon,[CN] 反正你们把弓弄来 The Wild Geese (1978)
You know,when I was a kid it seemed natural that a grown man would stay up nights with catgut and steel wire,pliers and scissors,and make little catapuIts.[CN] 知道吗 当我还是个孩子时 一个成年男人熬夜... ...用羊肠线... ...钢丝 钳子和剪子 做弹似乎很正常 All the King's Men (2006)
We were eyeball to eyeball, and I think the other fellow just blinked[CN] 剑拔张之际对方退缩了 Thirteen Days (2000)
It's where the crossbow bolt hit.[CN] 那是被弓钉射中之处 It's where the crossbow bolt hit. Ocean's Twelve (2004)
- Where do we find such a thing?[CN] 哪儿去找弓? The Wild Geese (1978)
Tehanu... it's tehanu.[CN] 恬哈,恬哈... Tales from Earthsea (2006)
I'd use a crossbow.[CN] 我来用 The Wild Geese (1978)
And Nanook helped a little.[CN] 纳克帮了一点点忙 The Lost Boys (1987)
We got one rifle, two automatics, two crossbows, and explosive heads.[CN] 我们有一支来复枪, 两支自动步枪, 两把, 还有一些高爆弹头 Reign of Fire (2002)
You fire them with your crossbow.[CN] 用你的引爆他们 Reign of Fire (2002)
You're not so pretty when your feathers are all ruffled.[CN] 你剑拔张的时候可不那么漂亮 Scandal Sheet (1952)
I shall use this crossbow to pierce my broken heart.[CN] - 我要用刺穿我业已受伤的心灵 Dennis and Dee's Mom Is Dead (2007)
Consuming moist strong desire... I aim my crossbow of love, the task is completed.[CN] 消费湿润 强烈的欲望... 升宗旨我爱的, 任务完成。 Everybody's Famous! (2000)
The one I have in mind will kill at 300 yards.[CN] 弓在300码内就能杀人 The Wild Geese (1978)
- What about Nanook?[CN] -纳克怎么了? The Lost Boys (1987)
The crossbow bolt?[CN] 弓钉? The crossbow bolt? Ocean's Twelve (2004)
Cool it, Nanook![CN] 安静点 纳克! The Lost Boys (1987)
Uh, nope.[CN] 我以为整个周末 他们都会剑拔张的 Debra's Parents (2004)
Come on, Nanook.[CN] 来呀 纳 The Lost Boys (1987)
And neither one would give way.[CN] 剑拔张 互不相让 Night Watch (2004)
Nanook! I left him outside.[CN] 纳克 我把他忘在外面了 The Lost Boys (1987)
It must have been somebody else. I saw the real Mr. Truzinski leave.[CN] 那一定是别人 我亲眼看到崔思基先生离开的 Witness (1994)
Tehanu![CN] 恬哈 Tales from Earthsea (2006)
Mr. Truzinski, are you all right?[CN] 崔思基先生,你还好吧? Witness (1994)
Perhaps it was an archer with his bow[CN] 或許這是個手執弓的弓箭手 Les Visiteurs du Soir (1942)
Nanook, would you quit breathing on me![CN] 纳克 可不可以不要对着我呼吸 The Lost Boys (1987)
- Nanook...[CN] -纳 The Lost Boys (1987)
Now![CN] 放石 Robin and Marian (1976)
And I am exhaused, 4 months without any food. I am empty.[CN] 而我也已经是强之末, 连续4个月没有吃过任何东西 March of the Penguins (2005)
- That nice Mr. Truzinski...[CN] -那和善的崔思基先生... Witness (1994)
Tehanu...[CN] 恬哈... Tales from Earthsea (2006)
Why is it a trebuchet?[CN] 这看起来比较像石 Deus Ex Machina (2005)
# All up on the stage 'cause your snakes keep rattling' #[CN] 所有在舞台上"的原因 你的蛇保持剑拔 Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood (1996)
Justice will be dispensed by cannonade and cutlass, and all manner of remorseless pieces of metal.[CN] 到时候剑拔张,枪炮无眼 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Chewie, give them your crossbow.[CN] 楚伊,把你的给他们 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
-It's a Firebolt.[CN] - 这是火 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You know we've got a problem with Pandey. There's a lot of bad blood.[CN] 你知道我们跟Pandey有过节, 所以剑拔 Rang De Basanti (2006)
It's said that when Zeus burned them to dust with his lightning bolt they took the Titans' ashes and, in a cold revenge mixed it with those of mortal men.[CN] 宙斯能把泰坦永远镇压在奥林匹亚山下吗? 据说宙斯用光明箭将他们烧成灰烬的时候 Alexander (2004)
My two is a bolt from the blue![CN] 我感覺劍拔張! WR: Mysteries of the Organism (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top