ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鹵-, *鹵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鹼, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] alkaline, alkali, lye, salt
Radical: Decomposition: 鹵 (lǔ ㄌㄨˇ)  僉 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] salt,  Rank: 6,875
[鹽, yán, ㄧㄢˊ] salt
Radical: Decomposition: 臣 (chén ㄔㄣˊ)  鹵 (lǔ ㄌㄨˇ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] salt,  Rank: 6,923
[鹹, xián, ㄒㄧㄢˊ] all, together, united; salted
Radical: Decomposition: 鹵 (lǔ ㄌㄨˇ)  咸 (xián ㄒㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] salt,  Rank: 7,048
[鹵, lǔ, ㄌㄨˇ] salt
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictographic] A container used to brine pickles

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] alkaline soil; salt; brine; halogen (fluorine, chlorine etc); crass; stupid, #13,078 [Add to Longdo]
卤水[lǔ shuǐ, ㄌㄨˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] brine; bittern, #33,769 [Add to Longdo]
卤素[lǔ sù, ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹), #71,387 [Add to Longdo]
卤化物[lǔ huà wù, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ㄨˋ, / ] halide (i.e. fluoride, chloride, bromide etc), #78,339 [Add to Longdo]
卤莽[lǔ mǎng, ㄌㄨˇ ㄇㄤˇ, / ] waste land; crass and hot-headed, #90,483 [Add to Longdo]
盐卤[yán lǔ, ㄧㄢˊ ㄌㄨˇ, / ] brine, #93,730 [Add to Longdo]
卤化[lǔ huà, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] to halogenate (combine with a halogen such as chlorine); halogenation, #98,441 [Add to Longdo]
光卤石[guāng lǔ shí, ㄍㄨㄤ ㄌㄨˇ ㄕˊ, / ] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral), #117,623 [Add to Longdo]
卤代烃[lǔ dài tīng, ㄌㄨˇ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄥ, / ] haloalkane (obtained from hydrocarbon by substituting halogen for hydrogen, e.g. chlorobenzene or the CFCs), #133,243 [Add to Longdo]
卤族[lǔ zú, ㄌㄨˇ ㄗㄨˊ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹), #223,998 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ろかく, rokaku] (n,vs) capture; seizure; plunder [Add to Longdo]
[ろせき, roseki] (n) {chem} halide [Add to Longdo]
簿[ろぼ, robo] (n) Imperial cortege (procession) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pulse, check the pulse. Ammonium chloride.[CN] 脈搏,脈搏,檢查一下脈搏,拿點砂來 Heart of a Dog (1988)
Well, we found trace amounts of halo-methane R-12.[CN] 我們發現少量的化烷R -12 Saw VI (2009)
Mm-hmm. .02 millimeters in, I found acetylene black, polyisoprene, halobutyl, sulfide, nylon, copper, sulphur and steel particulates.[CN] 0.02毫米裡 我發現乙炔黑 化丁基橡膠 聚異戊二烯 硫醚 尼龍 銅 硫和鋼微粒 The Lady on the List (2013)
When you awake in the morning's hush...[CN] 絞斕婓婌腔敷噙笢倳懂 Desert Cantos (2009)
But I looked in the mirror one morning and realized something.[CN] 筍婓議毞婌ㄛ絞扂桽噩赽奀ㄛ扂倳昳賸﹝ All-Star Superman (2011)
A diesel smuggling truck exploded in Green Bay China[CN] 踏鞠奀ㄛ翻芛俜楷汜準楊綻蚐陬惇旍 Lady Cop & Papa Crook (2008)
I'm sorry if I spoke out of turn, mate.[CN] 如果我說話太莽 我很抱歉 哥們 Gosford Park (2001)
Doctor, ammonium chloride.[CN] 醫生, Heart of a Dog (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top