ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卤-, *卤*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[lǔ dàn, ㄌㄨˇ ㄉㄢˋ] (n ) ไข่พะโล้ หรือ แปลตรงตัวคือ ไข่ในน้ำซอส

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[卤, lǔ, ㄌㄨˇ] salt
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictographic] A container used to brine pickles,  Rank: 3,747
[鹾, cuó, ㄘㄨㄛˊ] salty; salt
Radical: Decomposition: 卤 (lǔ ㄌㄨˇ)  差 (chà ㄔㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] salt,  Rank: 5,836

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] gravy, #13,078 [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] alkaline soil; salt; brine; halogen (fluorine, chlorine etc); crass; stupid, #13,078 [Add to Longdo]
[lǔ shuǐ, ㄌㄨˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] brine; bittern, #33,769 [Add to Longdo]
[lǔ wèi, ㄌㄨˇ ㄨㄟˋ, / ] marinade, #53,658 [Add to Longdo]
[lǔ sù, ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹), #71,387 [Add to Longdo]
化物[lǔ huà wù, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, / ] halide (i.e. fluoride, chloride, bromide etc), #78,339 [Add to Longdo]
[lǔ mǎng, ㄌㄨˇ ㄇㄤˇ, / ] waste land; crass and hot-headed, #90,483 [Add to Longdo]
[yán lǔ, ㄧㄢˊ ㄌㄨˇ, / ] brine, #93,730 [Add to Longdo]
[lǔ huà, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] to halogenate (combine with a halogen such as chlorine); halogenation, #98,441 [Add to Longdo]
[guāng lǔ shí, ㄍㄨㄤ ㄌㄨˇ ㄕˊ, / ] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral), #117,623 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, that seems rash.[CN] 太莽了 Westworld (1973)
I want to have salted egg.[CN] 我喜欢吃水蛋 {\cH00FFFF}{\3cH000000}I want to have salted egg. Boat People (1982)
What do you mean, ironed to a crisp?[CN] 什么贝粉,还玉米呢? Chat sup yee ga fong hak (1973)
You really can't have a picnic or a barbecue without devilled eggs.[CN] 这种BBQ 是绝对少不了蛋的 Edward Scissorhands (1990)
Cold chicken, paté d'alouettes, salade de langoustine, gâteau de carottes et Gruyére...[CN] 冷鸡肉,鸭头 色拉海螯虾奶油和干酪胡梦卜... The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
You have your halogens, your inert gases.[CN] 你的素 你的惰性气体 Awakenings (1990)
Come on and eat some rice and eggs[CN] 来 吃饭配蛋吃 Dust in the Wind (1986)
You're a very rash young man.[CN] 年轻人 你非常 The Adventures of Robin Hood (1938)
"Kumataro" sounds like a mountain bandit,[CN] "熊太郎先生"听起来太粗 Late Spring (1949)
Here's food and drink Are you hungry?[CN] 我买了一点味,还有一瓶白兰地 Gwai ma seung sing (1974)
- Paté d'alouettes with a chicory sauce.[CN] 菊苣沙司伴鸭头 The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
I want salted egg.[CN] 我要吃水蛋 {\cH00FFFF}{\3cH000000}I want salted egg. Boat People (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top