ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巢-, *巢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[巢, cháo, ㄔㄠˊ] nest, living quarters in tree
Radical: Decomposition: 巛 (chuān ㄔㄨㄢ)  果 (guǒ ㄍㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] A nest 巛田 built in a tree 木,  Rank: 2,298

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháo, ㄔㄠˊ, ] nest, #8,280 [Add to Longdo]
[luǎn cháo, ㄌㄨㄢˇ ㄔㄠˊ, ] ovary, #10,995 [Add to Longdo]
[niǎo cháo, ㄋㄧㄠˇ ㄔㄠˊ, / ] bird's nest, #22,817 [Add to Longdo]
[Cháo hú, ㄔㄠˊ ㄏㄨˊ, ] Chaohu prefecture level city in Anhui; Chaohu lake, #34,752 [Add to Longdo]
[cháo xué, ㄔㄠˊ ㄒㄩㄝˊ, ] lair; nest; den; hideout, #42,439 [Add to Longdo]
[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, ] beehive; wasp's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure, #43,298 [Add to Longdo]
湖市[Cháo hú shì, ㄔㄠˊ ㄏㄨˊ ㄕˋ, ] Chaohu prefecture level city in Anhui, #54,815 [Add to Longdo]
而出[qīng cháo ér chū, ㄑㄧㄥ ㄔㄠˊ ㄦˊ ㄔㄨ, / ] the whole nest came out (成语 saw); to turn out in full strength, #68,431 [Add to Longdo]
[qīng cháo, ㄑㄧㄥ ㄔㄠˊ, / ] lit. the whole nest came out (to fight us); a turn-out in full force (of a gang of villains), #112,487 [Add to Longdo]
[jīng cháo, ㄐㄧㄥ ㄔㄠˊ, ] testes, #142,347 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Theory is, she don't want her fledglings to leave her nest and try their own wings.[CN] 有个理论非常有理 因为母亲总不希望雏鸟 离开自己的穴 让它们振翅高飞 Giant (1956)
I was right. A real pirate's den.[CN] 没错,真的是海盗的 Paisan (1946)
And I'm sure no nest would possibly be big enough for me.[CN] 更没有那么大的鸟容得下我 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let the birds build a nest in my hair![CN] 让我的头上有鸟 Smiles of a Summer Night (1955)
Now, we know that Danker's hangout was right in this section, skid row.[CN] 我们知道邓克尔的穴 就在这一地区 The Street with No Name (1948)
It is the form of the hate within me![JA] これが身の內に(す)くう憎しみと恨みの姿だ! Princess Mononoke (1997)
-Why are you turning off here? -This you got to see. Crow's Nest.[CN] 为什么你在这里掉头 你得看看这个 格罗夫的老 乔治亚劳瑞森建造的 The Bad and the Beautiful (1952)
Every flatfoot in town.[CN] 警察倾出动 Every flatfoot in town. This Gun for Hire (1942)
"Thy lips, O my bride, drop as the honeycomb.[CN] "Thy lips, O my bride, drop as the honeycomb. "啊,我的新娘,你的唇如蜂滴蜜 Strange Cargo (1940)
She ain't nothing but a miserable, two-timing claim jumper.[CN] 她纯属可鄙 两面三刀 鸠占鹊 Calamity Jane (1953)
Like a homing pigeon That's a-hankerin' after its nest[CN] 像回家的鸽子盼望归 Calamity Jane (1953)
And at its warning, the wandering and uneasy spirit hies to its confine.[CN] 这声惊报一切游荡的妖魔鬼怪就各奔穴了 Hamlet (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top