ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

孔雀

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孔雀-, *孔雀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孔雀[kǒng què, ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, ] peacock, #12,727 [Add to Longdo]
孔雀[Kǒng què hé, ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄏㄜˊ, ] Peacock river in Xinjiang, #96,020 [Add to Longdo]
孔雀[kǒng què zuò, ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Pavo (constellation) [Add to Longdo]
孔雀王朝[Kǒng què wáng cháo, ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] Maurya dynasty of India (322-185 BC) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
孔雀[くじゃく;くざく;クジャク, kujaku ; kuzaku ; kujaku] (n) (uk) peafowl (inc. the male peacock, female peahen, and young peachick) [Add to Longdo]
孔雀[くじゃくせき, kujakuseki] (n) malachite [Add to Longdo]
孔雀[くじゃくそう;クジャクソウ, kujakusou ; kujakusou] (n) (1) (uk) (See マリーゴールド) marigold (esp. the French marigold, Tagetes patula); (2) (See ハルシャ菊) plains coreopsis (Coreopsis tinctoria); (3) (See 孔雀羊歯) northern maidenhair (Adiantum pedatum) [Add to Longdo]
孔雀[くじゃくちょう;クジャクチョウ, kujakuchou ; kujakuchou] (n) (uk) peacock butterfly (Inachis io) [Add to Longdo]
孔雀[くじゃくばと;クジャクバト, kujakubato ; kujakubato] (n) (uk) fantail pigeon [Add to Longdo]
孔雀妙王[くじゃくみょうおう, kujakumyouou] (n) {Buddh} Mayuri Vidya-raja; holder of the mantras [Add to Longdo]
孔雀明王[くじゃくみょうおう, kujakumyouou] (n) {Buddh} Mahamayuri (deity usu. depicted riding a peacock) [Add to Longdo]
孔雀羊歯[くじゃくしだ;クジャクシダ, kujakushida ; kujakushida] (n) (uk) northern maidenhair (Adiantum pedatum) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's the silver-washed and that's the medium brown... beckerwood, red admiral, swallowtail, peacock.[CN] 那些是银洗蝶 那些是中褐蝶 贝克尔木蝶 红海军蝶 凤蝶 孔雀 The Collector (1965)
- Yes, sir.[CN] - 是的,長官 - 孔雀 The Devil's Brigade (1968)
When I was Abigail's age, I was obsessed. I even tried to raise peacocks because she raised peacocks, but...[JA] 昔 夢中だったの 著者は孔雀を飼ってて Amuse-Bouche (2013)
- Peacock![CN] 孔雀 The Devil's Brigade (1968)
Didn't you see the peacock on the front door?[JA] そうだ。 玄関のドアの孔雀が見えないのか? Kung Fu Panda 2 (2011)
Dad? Dad, the peacocks are hatching![JA] パパ、孔雀が生まれるわ We Bought a Zoo (2011)
And swans and peacocks and... unicorns.[CN] 还有天鹅 孔雀和... 独角兽 Irma la Douce (1963)
- Fall out! - Cpl. Peacock![CN] _ 解散 _ 士官長,孔雀! The Devil's Brigade (1968)
I read a theory once that the human intellect was like peacock feathers.[JA] 「人間の知能は孔雀の羽」 という説がある Trompe L'Oeil (2016)
In my opinion what this sorehead likes is not the Peacock but the Mallard.[CN] 以我看來這位江湖落魄者 所喜愛的不是孔雀而是野鴨 Threshold of Spring (1963)
A peacock is defeated by a warrior of black and white.[JA] 孔雀は... 黒と白の戦士によって倒される Kung Fu Panda 2 (2011)
My cap with a peacock feather![CN] 帶孔雀羽毛的帽子! Wesele (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top