ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

评论

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -评论-, *评论*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
评论[píng lùn, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] comment; to comment on; to discuss; commentary, #1,399 [Add to Longdo]
评论[píng lùn jiā, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ ㄐㄧㄚ, / ] critic; reviewer, #19,044 [Add to Longdo]
专家评论[zhuān jiā píng lùn, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] expert commentary [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fifteen.[CN] 不予评论 Zoolander 2 (2016)
You are not talking about the man I'm marrying tomorrow.[CN] 你不要这样评论我明天 就要结婚的对象 His Girl Friday (1940)
The critics think very highly of her work.[CN] 评论对她是蛮推崇的 The Red Shoes (1948)
State Department in a statement containing the Secretary's comment...[CN] 国务院的发言以及国务卿的评论 The Long Voyage Home (1940)
Counsel's remarks about my failings[CN] 原告律师对我的评论 Bordertown (1935)
I will not hear another word![CN] 我不能容忍任何这样的评论 The Blue Angel (1930)
- A very funny remark.[CN] - 很有趣的评论 'G' Men (1935)
Stand by for further commentary. Go ahead, Tomainia.[CN] 请不要走开,我们会有进一步评论 Tomainia万岁 The Great Dictator (1940)
I've not finished with LaTour yet. After that I'll put you in the box.[CN] 然后你再评论 The Paradine Case (1947)
And if enough people die before the last act, maybe you might give it four stars.[CN] 如果最后一幕死伤够惨重的话 你或许会给它4颗星的评论 Lifeboat (1944)
Herbert's a friend of Joe's. They're literary critics.[CN] 贺博是祖的朋友 他们是评论 Shadow of a Doubt (1943)
Now don't you argue with me. You don't. You really don't.[CN] 我没资格评论你小时的教育 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top