ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

胸像

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胸像-, *胸像*
Japanese-English: EDICT Dictionary
胸像[きょうぞう, kyouzou] (n) bust (statue); (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My nose got three time bigger. My breast grew.[CN] 我的鼻子增大三倍 胸像气球一样胀大 Persepolis (2007)
We made the bust.[CN] 我们取得的胸像 Gardiens de l'ordre (2010)
We finally get into the room where this is, this-this national treasure we've risked our lives for, this solid gold bust of Saddam... and somebody's already replaced it with a Mr. Potato Head.[JA] そして目的の部屋に辿り着いた 命懸けで探してた国宝です サダムの純金の胸像です Achilles Heel (2011)
- Scarves. - Sea of scarves.[CN] 胸像 像我就不小心摸了她的胸 The Mystery of the Dysfunctional Dynasty (2014)
I took a hard bust at 22. Bea straightened me out.[CN] 我22岁的时候偷了一个胸像 比依让我改正 Gone Baby Gone (2007)
I mean, the characters, the ones I am using in this series, they are busts.[JA] このシリーズで 私が使ってるキャラクターは 全員が胸像という 設定になってるのよ  ()
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.[CN] 然后我们将让他 在您的胸像旁边坐着 以便您放松一下 那将会令他十分不自在. The Great Dictator (1940)
But you know that 'cause you've got a photograph of ben Judah's bust on your day planner.[JA] しかし彼の胸像の写真を手帳の上に 置いているなら Tremors (2013)
Well, this is a bust. We're not going to be able to get his fingerprints out here.[JA] さてと これでは胸像だ 掌紋を取ろうにも取れない Fast Five (2011)
You position a small photograph of an eleventh-century bust so that you can look at it before you begin your work.[JA] ノートを配置し 仕事を始める前に見れるように そこに 11世紀の胸像の小さな写真を置いている Tremors (2013)
I always wanted one of these... a bust.[JA] こんなのが欲しかった... 胸像 The Interview (2014)
On that pallid bust of Pallas just above my chamber door;[JA] パラスの胸像の上に じっととまっている The Raven (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
胸像[きょうぞう, kyouzou] Bueste, Brustbild [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top