ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

籍贯

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -籍贯-, *籍贯*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
籍贯[jí guàn, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] one's native place; place of ancestry; registered birthplace, #27,186 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Didn't know he was from Otaru.[CN] 不过我还是第一次知道他的籍贯也是小樽 Love Letter (1995)
Danny Chan was born in Hong Kong.[CN] 他生于香港 籍贯广东台山 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Danny Chan was born in Hong Kong. Trivial Matters (2007)
Your home village?[CN] 籍贯 Three Kingdoms (2008)
- No, I mean what descent are you?[CN] - 不 我是说你什么籍贯 Lilith (1964)
Where are you two from?[CN] 你们俩的籍贯是哪儿啊 Ngai chai dor ching (2009)
My birthplace, Cosenza, Italy.[CN] 我的籍贯将变成意大利的科森萨 Smokin' Aces (2006)
You even have an English name! Huh! From?[CN] 大陆也流行英文名字 籍贯那里 Mad Mission (1982)
I mean, of English descent?[CN] 我是说 英国籍贯的? Lilith (1964)
Originally?[CN] 籍贯吗? The Game (1997)
Shen Chong-yang Place and date of birth unknown; deceased 1906[CN] 沉重阳 籍贯不祥 出生年不详 卒于一九零六年 Bodyguards and Assassins (2009)
Everything's recorded, names, origins, workplace, what every illegal owes them.[CN] 什么都归档得清清楚楚 姓名、籍贯、在哪个车行打黑工 偷渡客欠了多少债务等等 Empire of the Wolves (2005)
Nationality:[CN] 籍贯: The Blue Gardenia (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top