Search result for

异常

(5 entries)
(0.0644 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -异常-, *异常*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 异常 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *异常*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基因染色体异常[jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng, ㄐㄧ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] genetic chromosome abnormality [Add to Longdo]
异常[yì cháng, ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] exceptional; abnormal; an anomaly [Add to Longdo]
异常[cí yì cháng, ㄘˊ ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] magnetic anomaly (geol.) [Add to Longdo]
重力异常[zhòng lì yì cháng, ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] gravitational anomaly (geol.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top