ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

牧牛

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -牧牛-, *牧牛*
Japanese-English: EDICT Dictionary
牧牛[ぼくぎゅう, bokugyuu] (n) pasturing cattle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But get ready to jump when you get the signal, and if any of those cowhands get out of the wreck, boff 'em up.[CN] 你一接到信号,就准备跳 如果任何这些牧牛工走出残骸,挺起来 Saratoga Trunk (1945)
Bunch of cowherds![CN] 牧牛一堆! Princess Mononoke (1997)
He's head vaquero.[CN] 是牧牛人的头儿 Giant (1956)
Jorgensen's been runnin' my cattle with his own.[CN] 乔根森一直都是一个人帮我牧牛 The Searchers (1956)
I've got a cattle ranch just below the Merced.[CN] 我在麻塞德有一座牧牛农场 How the West Was Won (1962)
Your cattle?[CN] 帮你牧牛 The Searchers (1956)
Matt, I'm going to Missouri... with every steer, cow, and bull I can lay my hands on.[CN] 马修 我要去密苏里 把所有可据为己有的牧牛都带去 Red River (1948)
Are you ready to come back to your old beat-up cowhand?[CN] 你准备回到 这个老牧牛工身边吗 Giant (1956)
Was it a cattle ranch?[CN] 牧牛场? The Silence of the Lambs (1991)
- No. No ? Because no cowgirls are afraid, you know what I mean ?[CN] 因为牧牛女很勇敢的,对吗? The Patriot (1998)
I don't want to live my life pushing cows around.[CN] 我不想以后一生 就在"利塔"牧场牧牛 Giant (1956)
We cannot winter cattle outside in our upland climate.[CN] 我们高地的气候 不适宜在冬天野外牧牛 The Adventures of Sherlock Holmes (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top